Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1222/18-10-2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011.

ΑΔΑ: 4500Η-Α4Γ

ΠΟΛ. 1222/18-10-2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. 165 Α') με τις οποίες, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α') (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1127/31-8-2010).

Με τις ανωτέρω διατάξεις επεκτείνεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και στα υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Γεν. Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους και εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και ιδιώτες ελεγκτές, κτηματομεσίτες και κτηματομεσιτικές εταιρείες, οίκους δημοπρασίας, εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Διευκρινιστικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα: ως κείμενο (1 φύλλο)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!