Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 3300/2022 2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2493/644 Α1 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π. (Β’ 1813/2020).

Αριθμ. 3300

ΦΕΚ B’ 3174/22.06.2022

2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2493/644 Α1 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π. (Β’ 1813/2020).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’1867).

6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156) και σε συνέχεια του άρθρου 3 με τo οποίο καταργείται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 και της παρ. 7 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και η αντίστοιχη θέση Ειδικού Γραμματέα και συστήνεται Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής και του διορισμού στην σχετική θέση του Ζερβού Γεωργίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 628/2020).

7. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67743/ ΕΥΘΥ/615/24.06.2015 υπουργικής απόφασης “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ’ αρ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης” (Β’ 1248)» (Β’ 2064).

8. Την υπ’ αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7Κ2Φ).

9. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως τα άρθρα 13 και παρ. 8 του άρθρου 53.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και την παρ 6 και 7 του άρθρου 123.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 για την «τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους REACT-EU και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)».

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

16. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 17. Την από 19.3.2020/C(2020) 1863/ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

18. Το από 8/4/2020 υπό στοιχεία SA 56839/2020/N εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ.

19. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αριθμ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.

20. Την υπ’ αρ. C(2014) 10162/18.12.2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 20142020 (CCI 2014GR16M2OP001).

21. Το έγγραφο Εξειδίκευσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπως εγκρίνεται κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

22. Την υπ’ αρ. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

23. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

24. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση "Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968). 25. Τη Διαδικασία Δν_1: «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» του Παραρτήματος 7 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014 - 2020,.

26. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕΒΕΚ)» (Β’ 4559).

27. Την υπ’ αρ. 5060/2020 (Β’ 52) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον ορισμό Εποπτεύοντος Οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ).

28. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 2493/644 Α1/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π.» (Β’ 1813), ως προς: α) την μεταφορά της εκχωρημένης δράσης: «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID (επιχειρήσεις των οποίων η ενίσχυση ξεπερνάει τις 200 χιλ ευρώ)» από το Θεματικό Στόχο 3/Επενδυτική Προτεραιότητα 3c στο Θεματικό Στόχο 13/Επενδυτική Προτεραιότητα 13i, την επικαιροποίηση της Δημόσιας Δαπάνης από 78.000.000 σε 66.220.000 ευρώ και β) τη μείωση της συνολικής εκχωρημένης δαπάνης από 170.000.000 ευρώ σε 158.220.000 ευρώ.

Η κοινή υπουργική απόφαση μαζί με τα Παραρτήματα έχει, πλέον, ως εξής:

Άρθρο 1

Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», δυνάμει των άρθρων 13 και 53 παρ. 8 του ν. 4314/2014, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες διαχείρισης συγκεκριμένων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Άρθρο 2

Αντικείμενο ανάθεσης

1. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3, για τη διαχείριση συγκεκριμένων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), όσον αφορά στο Θεματικό Στόχο 3/ Επενδυτικές Προτεραιότητες 3c και 3d, το Θεματικό Στόχο 13/Επενδυτική Προτεραιότητα 13i, και τους Άξονες Προτεραιότητας 01,01Σ και 6.

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 158.220.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. Οι εκχωρούμενες δράσεις είναι οι ακόλουθες εξειδικευμένες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ: «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίαςσυνεργατικοί συνεταιρισμοί-δικτυώσεις», Αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας», «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID19 (επιχειρήσεις των οποίων η ενίσχυση ξεπερνάει τις 200 χιλ ευρώ)».

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες διαχείρισης ή καθήκοντα που ανατίθενται

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), τις ακόλουθες αρμοδιότητες/καθήκοντα για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2:

1. Συνεισφέρει σε ενδεχόμενη τροποποίηση εξειδίκευσης σε Δράσεις που διαχειρίζεται, όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠΑνΕΚ. Παρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.

2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του άρθρου 2 και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του Πλαισίου Επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προτάσεις αναθεώρησής τους.

4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης για τις πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών.

5. Υποστηρίζει την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται.

6. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την ΕΑΣ.

7. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.

8. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις/δράσεις που διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.

11. Προετοιμάζει και αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, τα σχέδια προσκλήσεων των Πράξεων που διαχειρίζεται και τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής (εφόσον απαιτείται), για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) από τις ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς Δικαιούχους). Μετά την έγκριση των κριτηρίων και την έκδοση των προσκλήσεων από τη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, μεριμνά για τη δημοσιοποίησή τους και την ανάρτησή τους στους δικτυακούς τόπους του ΕΠΑνΕΚ και του ΕΦ, το www.espa.gr και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

13. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας την έκδοση αποφάσεων Ένταξης των πράξεων, και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.

14. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής όπου απαιτείται. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων.

15. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τις αποφάσεις Ένταξης/ανάκλησης/τροποποίησης και τα Τεχνικά Δελτία πράξεων.

16. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους.

17. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.

18. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) καθώς και στις σχετικές Προσκλήσεις ή/και Οδηγούς Εφαρμογής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

19. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.

20. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

21. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

22. Διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες από το ΣΔΕ για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, στη βάση των όρων της απόφασης χρηματοδότησης της πράξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, τη τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους.

23. Για τις δράσεις πλην κρατικών ενισχύσεων, θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους Δικαιούχους που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι Δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, ή εάν η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

24. Για τις δράσεις πλην κρατικών ενισχύσεων, διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.

25. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

26. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

27. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης πράξεων.

28. Παρακολουθεί την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013. (εφόσον απαιτείται).

29. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) που διαχειρίζεται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του Καν.1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης για τα έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 61, του Καν. 1303/2013.

30. Εκδίδει την απόφαση καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των πράξεων καταβάλλοντας την ενίσχυση στον δικαιούχο. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.

31. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

32. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ, καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

33. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

34. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.

35. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

36. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 125, του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ.

37. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.

38. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων του. Τηρεί φάκελο πράξεων κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ και στο ΠΣΚΕ όσον αφορά σε κρατικές ενισχύσεις.

39. Συνεπικουρεί την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ. 40. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ. 41. Συνεπικουρεί την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην εξέταση των καταγγελιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΕΦ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών. Στην περίπτωση δε που ο ΕΦ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) είναι και Δικαιούχος στο πλαίσιο των πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική από τη Μονάδα ή τις Μονάδες που είναι αρμόδιες για την επιλογή, έγκριση, πληρωμή και διενέργεια των επαληθεύσεων των πράξεων που διαχειρίζεται. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων/καθηκόντων στη ΔΑ του ΕΠ.

2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, το νέο οργανόγραμμά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.

3. Ορίζει στελέχη για τη διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ. Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και κοινοποιείται στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και στην ΕΥΘΥ.

4. Ορίζει στελέχη που θα συνεπικουρούν την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την αξιολόγηση των κινδύνων απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ και κοινοποιείται η σχετική απόφαση στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και στην ΕΥΘΥ.

5. Κοινοποιεί, στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που ορίζει η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ για την εξειδίκευση του εγχειριδίου χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλησης ή και Οδηγού Εφαρμογής και, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΑ του ΕΠ και της ΕΑΣ. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’ όλο το διάστημα υλοποίησης της Πράξης.

7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Καν. 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.

8. Αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διαδικασίες του ΣΔΕ, και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

9. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα της όσο και στους χώρους υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 10. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/ και προληπτικών μέτρων που την αφορούν.

11. Το προσωπικό του ΕΦ, καθώς και τυχόν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

12. Δε δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί, βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και 38 του Κανονισμού 1303/2013.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/αναθεώρησή του.

2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠΑνΕΚ.

4. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αλλαγές στα καθήκοντα που ανατίθενται στον ΕΦ και ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στήριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Πεδίο Παρέμβασης.

5. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον ΕΦ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) στην Αρχή Πιστοποίησης.

6. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του ΕΦ με τους όρους της παρούσας απόφασης, δύναται κατά περίπτωση, να απευθύνει συστάσεις για διορθωτικά μέτρα και να εισηγηθεί την ολική ή μερική ανάκληση της εκχώρησης.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Υφυπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!