Μητρώο

Αριθ. 1111400/9598-11/0016/3-12-2003 Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1223/1999 περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Αριθ. 1111400/9598-11/0016

ΦΕΚ 1889/Β/2003

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 απόφασης περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α') το άρθρο 25 Ν. 2648/ 98 (ΦΕΚ 238Α') και το άρθρ.18 Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει, με αποφάσεις του, περιορισμούς ή απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις του και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Την απόφασή μας 1109793/6134/24.11.99 (ΦΕΚ 2134/99 τ.Β') "Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο".

3. Τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 3 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 128Α'), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο άρθρο 3 της απόφασής μας 1109793/6134/ 24.11.99 (ΦΕΚ 2134Β') προστίθεται περίπτωση 14 ως εξής:

"14. Οι δικαιούχοι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την εξόφληση λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2003

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ -

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!