Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2/126780/ΔΠΓΚ/2022 Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 2/126780/ΔΠΓΚ

ΦΕΚ B' 3140/22.06.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),

γ)του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160),

δ) του άρθρου 65 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

4. Tο π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

6. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

9. Το από 08.06.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10. Το από 08.06.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα του Η’ Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

11. Την από 10.06.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνώμη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

12. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - Έξοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφονται νέοι αναλυτικοί λογαριασμοί εξόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
2 23 231 23105 2310506 2310506012 Επιχόρηγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ
2 23 231 23105 2310507 2310507003 Επιχορήγηση στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

Β. Το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού» της ως άνω υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Εγγράφονται νέοι Ειδικοί Φορείς στον Φορέα 1033 «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» ως εξής:

1033 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ονομασία
1033 209 0000000 Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων
1033 210 0000000 Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης

Οι αλλαγές στη Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού που εισάγονται με την παρούσα, ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!