Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2043/2022 Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα εγκατεστημένα στη Ρωσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
A. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε'
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Β . ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' Φ.Π.Α.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.6987448
E-Mail: Vat-customs@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΨΞΦΦ46ΜΠ3Ζ-5ΥΕ

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2043

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428

ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ 2022/18-03-2022 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ

2) Η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1037162 ΕΞ 2022/03-05-2022 εγκύκλιος ΑΑΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ΚΑΝ. ΕΕ 2022/428 με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ΚΑΝ 833/2014 αναφορικά με την απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, σε οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία και ειδικότερα ως προς τις tax free πωλήσεις προς ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις συμπληρωματικά της αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ2022 /18-03-2022 εγκυκλίου Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις στον ΚΑΝ ΕΕ αριθ. 833/2014 όπως αναφέρονται στον ΚΑΝ ΕΕ 428/2022, σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, εισήχθηκε απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα XVIII, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία. Οι διευκρινήσεις επικεντρώνονται στην απαγόρευση εφαρμογής της διαδικασίας που έχει καθοριστεί με την ΠΟΛ 1338/96 για την άμεση απαλλαγή ή επιστροφή ΦΠΑ σε ταξιδιώτες όταν αυτοί είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσία

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο πώλησης των ειδών αυτών, στις επιχειρήσεις διαμεσολάβησης που δραστηριοποιούνται στο χώρο των tax free πωλήσεων, στους ιδιώτες - ταξιδιώτες Τρίτων Χωρών και στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες.

Σε συνέχεια οδηγιών αναφορικά με την πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, εμπορευμάτων, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία κατόπιν και της δημοσίευσης του ΚΑΝ ΕΕ 428/2022 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 β του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών (λιανικές πωλήσεις) σε ταξιδιώτες Τρίτων Χωρών εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (σχετ. ΑΥΟ 1138050/4885/1436/Α0014 ΠΟΛ. 1338/30.12.1996 Β'18/97). Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι τα πρόσωπα αυτά (ταξιδιώτες) να είναι εγκατεστημένα σε Τρίτη χώρα και να αποδεικνύεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε. μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη διενέργεια της αγοράς.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του καν 428/2022 με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καν ΕΕ 833/2014 προβλέφθηκε απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα XVIII του κανονισμού, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία . Η απαγόρευση αυτή αφορά τα ανωτέρω εμπορεύματα εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά τεμάχιο για τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVIII εκτός και αν ειδικότερα ορίζεται κάτι διαφορετικά σε αυτό.

Διευκρινίζεται ότι ως «τεμάχιο» νοείται η συνήθης συσκευασία για τη λιανική πώληση, π.χ. μια συσκευασία με 3 μπουκάλια αρώματος εάν πωλούνται μαζί θεωρείται ως ένα τεμάχιο ή ένα μπουκάλι άρωμα εάν προορίζεται να πωληθεί χωριστά θεωρείται ως ένα 1 τεμάχιο, (ειδικότερες πληροφορίες έχουν δοθεί με την ανωτέρω σχετική ΔΤΔ Γ 1037162 ΕΞ 2022/03-05-2022 εγκύκλιο ΑΑΔΕ επικουρικά και στο κείμενο απαντήσεων σε συχνά ερωτήματα όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής.

«https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en»

3. Κατά συνέπεια για τις ανωτέρω περιπτώσεις λιανικών πωλήσεων αγαθών προς ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ και συναφώς δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της ΑΥΟ ΠΟΛ 1338/96.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή:

α) στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών (πωλήσεις taxfree) να εξετάζουν κατ' εφαρμογή του άρθρου 2, της ΑΥΟ ΠΟΛ 1338/96 τις προϋποθέσεις έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης και να μην προβαίνουν σε πωλήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 833/2014, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 428/2022.

β) στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εξόδου της χώρας, ώστε εφόσον κατά τον έλεγχο τόσο των παραστατικών όσο και των υποστηρικτικών εγγράφων διαπιστώνεται ότι πρόκειται για αγαθά και ταξιδιώτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, δεν θα προβαίνουν σε έγκριση και θεώρηση των εν λόγω συναλλαγών μέχρι νεότερης ενημέρωσης σχετικά με την απαγόρευση αυτή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα: Το Παράρτημα XVIII καν 2022/428 (Κατάλογος ειδών πολυτελείας)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!