Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 461/122897/2022 Εθνική συμμετοχή για το πρόγραμμα στήριξης μικρών νησιών του Αιγαίου 2022

Αριθμ. 461/122897

ΦΕΚ B' 2347/12.05.2022

Κάλυψη εθνικής συμμετοχής για το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους κατά το έτος 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

β) Των άρθρων 23, 56, 66, 77, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019» (Α’ 133).

2. Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (L 78).

β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 178/2014 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L 63).

γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L 63 και διορθωτικό L 303/2015).

δ) (EE) αριθ. 1306/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 και διορθωτικά L 130/2016 και L 327/2017).

ε) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (L 255).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

7. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

8. Την υπ’ αρ. 4759/17-6-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Την υπ’ αρ. 321815/29.8.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (Β’ 1773).

11. Την υπ’ αρ. 328609/28.09.2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους-Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β’ 2117).

12. Την υπ’ αρ. 455/231690/24.08.2020 απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας……του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 181/2014 (ΕΕ L63/53, 04.03.2014)» (Β’ 3546).

13. Την υπ’ αρ. 134453/2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ 2573/τ.Β.)».

14. Την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 6266/146471/30.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων ….. όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής παραγωγής» (Β’ 21).

15. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

16. Το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ref. Ares (2019) 7303516/27.11.2019 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

17. Το υπό στοιχεία 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του ΓΛΚ «Ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΥΠ.Α.Α.Τ.».

18. Την υπ’ αρ. 613/107110/19-4-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000,00 €) για το οικονομικό έτος 2022, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έγκριση δαπάνης εθνικής συμμετοχής

Εγκρίνεται δαπάνη συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000,00 €), η οποία αποτελεί την εθνική συμμετοχή για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 (L 78), για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2021 (οικονομικό έτος 2022), ως εξής:

α) δαπάνη ύψους τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (405.900,00 €), για την πληρωμή του Φ.Π.Α. από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης ειδικού καθεστώτος εφοδιασμών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 321815/29.08.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1773), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για την πληρωμή Φ.Π.Α., για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του προγράμματος, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 6266/146471/30.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 21/13.12017),

β) δαπάνη ύψους πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (547.000,00 €), η οποία αφορά στη συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση για την ενίσχυση του μέτρου της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 328609/28.09.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2117),

γ) δαπάνη ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000,00 €), η οποία αφορά στην συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση για την ενίσχυση του μέτρου στον τομέα της μελισσοκομίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 455/231690/24.08.2020 απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3546),

δ) δαπάνη ύψους ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (97.100,00 €), για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων των υπαλλήλων που διενεργούν τους ελέγχους της περ. β’ του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 321815/29.08.2007 κοινής απόφασης.

Άρθρο 2

Κατανομή του ποσού για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας το ποσό της δαπάνης της περ. δ’ του άρθρου 1. Oι πληρωμές πραγματοποιούνται από τους υπολόγους των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών.

Άρθρο 3

Ένταξη εθνικής δαπάνης έργου στο ΠΔΕ και χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ιδίως τον προϋπολογισμό, τις απαιτούμενες πιστώσεις και το τεχνικό δελτίο του έργου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ. Μετά την έκδοση της σχετικής συλλογικής απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) πραγματοποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!