Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022 Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022

ΦΕΚ B’ 2085/28.04.2022

Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφ. Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της περ. ββ' της υποπαρ. θ' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170),

δ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738).

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β' 2108), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Χανίων για την καλύτερη δυνατή και ποιοτική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την προστασία και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α.1.- Ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Χανίων και ειδικότερα ορίζεται ότι όλες οι ταχυδρομικές διευθύνσεις που αντιστοιχούν στους ταχυδρομικούς κώδικες (Τ.Κ.) της στήλης 2 του κάτωθι πίνακα, από την κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της στήλης 4, στο εξής περιέρχονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της στήλης 5, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5
Α/Α Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΟΥ NEA ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
1 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
2 10434 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
3 10445 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
4 10446 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
5 10557 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
6 10558 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
7 10562 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
8 10563 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
9 10564 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
10 10679 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
11 10681 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
12 10682 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
13 10683 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
14 11251 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
15 11257 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
16 11362 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
17 11471 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
18 11473 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
19 11475 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
  ΨΥΧΙΚΟΥ
20 11476 ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
21 11521 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
22 11522 ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
23 11526 ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
24 11528 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
25 11634 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
26 11635 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
27 11743 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
28 11745 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
29 12242 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
30 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
31 13121 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΙΛΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
32 13123 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΙΛΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
33 14235 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
34 20500 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
35 23051 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
36 26221 ΑΧΑΙΑΣ Α΄ ΠΑΤΡΩΝ Α΄ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
37 26225 Α΄ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
38 27061 ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΠΥΡΓΟΥ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
39 30001 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
40 30022 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
41 32001 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ  
ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
42 32300 ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
43 33056 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΥΠΑΛΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
44 33057 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΡΑΒΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
45 33058 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
46 35010 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
47 35015 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
48 42200 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
49 44001 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
50 47043 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
51 48200 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
52 50007 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
53 52055 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
54 53070 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΙΛΩΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
55 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
56 54249 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
57 54250 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
58 54351 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59 54453 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
60 54454 Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
61 54628 A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
MENEMENH ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
62 54629 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
63 54630 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
64 54632 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
65 54633 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
66 54636 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
67 54642 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
68 54646 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
69 55131 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
70 55534 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71 55535 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72 56431 Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
73 56430 Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
74 57006 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
75 57011 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
76 57012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
77 57014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
78 62055 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
79 68400 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
80 69300 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
81 74055 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

2. Η μεταγραφή των φορολογουμένων στη νέα Δ.Ο.Υ., στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από τις 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022.

3. Για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., των υφιστάμενων αρμόδιων Δ.Ο.Υ., που αφορούν σε υποθέσεις που σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών που μεταφέρεται σε άλλες Δ.Ο.Υ. με την υποπαρ. 1, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης οφειλής, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης που σχετίζεται με τις ανωτέρω υποθέσεις και εν γένει κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των αρχικά αρμόδιων Δ.Ο.Υ.

Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει: α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών και β) από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην υποπαρ. 2 της παρ. Α' για τη μεταγραφή στη νέα Δ.Ο.Υ., των φορολογούμενων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!