Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Γ 1031862 ΕΞ 2022 Καταστροφή αδιαβάθμητου, ανενεργού αρχειακού υλικού, σε έντυπη μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄Β΄Γ΄Δ΄
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Εμμ. Μαλούκος
Κορ. Αυλωνίτη
Τηλέφωνο : 210 - 32 28 218
Url : k.avloniti@aade.gr
E-Mail : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 9ΨΧ046ΜΠ3Ζ-0ΕΜ

Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Γ 1031862 ΕΞ 2022

Θέμα: «Καταστροφή αδιαβάθμητου, ανενεργού αρχειακού υλικού, σε έντυπη μορφή, της Διεύθυνσης Οργάνωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των π.δ.:

i) 276/2000 «Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Α'226),

ii) 162/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών» (Α'42),

iii) 87/1981 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (Α'27)»,

β) του Κεφαλαίου Α' του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94),

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α1112903ΕΞ2014/31-07-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπεύθυνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β'2153 και 2291).

3. Tο υπό στοιχεία Δ.Υ. 11-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης «Ορισμός υπαλλήλων για την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσης Οργάνωσης».

4. Το υπό στοιχεία Ο ΑΤΥΥΠΔ 0003113ΕΞ2020/31-12-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων «Οδηγίες για την ασφαλή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε έντυπη μορφή».

5. Την ανάγκη εκκαθάρισης του αρχείου της Διεύθυνσης Οργάνωσης από το αδιαβάθμητο ανενεργό αρχειακό υλικό αυτής, που τηρείται σε έντυπη μορφή, στα πλαίσια της καλύτερης αξιοποίησης των χώρων εργασίας.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την καταστροφή του αδιαβάθμητου αρχειακού υλικού σε έντυπη μορφή της Διεύθυνσης Οργάνωσης, του οποίου έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησής του, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις και συμπεριλαμβάνεται στις τέσσερις (4), συνημμένες, στην παρούσα απόφαση, καταστάσεις των Τμημάτων Α' Διοικητικής Οργάνωσης, Β' Συλλογικών Οργάνων, Γ' Διαδικασιών και Παραγωγικότητας και Δ' Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης, αντίστοιχα, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!