Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1164/27-7-2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων όσον αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμεταλλευτές -ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ.

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΠΥΔ

ΠΟΛ. 1164/27-7-2011

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων όσον αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμεταλλευτές -ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. »

Κατόπιν υποβολής στην υπηρεσία μας σχετικών ερωτημάτων για το εάν οι αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας της αδείας των Φ.Δ.Χ., για τον τρόπο διενέργειας των οποίων δόθηκαν οδηγίες με την ΠΟΛ. 1106/11.5.2011 Ε.Δ.Υ.Ο., λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3296/2004 των φυσικών και νομικών προσώπων εκμεταλλευτών-ιδιοκτητών των προαναφερόμενων οχημάτων, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:

1. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις παροχής μεταφορικών υπηρεσιών για τα οικονομικά έτη 2011 και μετά επιλέξουν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 περί αυτοελέγχου των υποβαλλόμενων δηλώσεων , όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να δηλώσουν ακαθάριστα έσοδα τουλάχιστον ίσα ή μεγαλύτερα από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν, με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα.

2. Συνεπώς οι προαναφερόμενες αποσβέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τη διαδικασία του αυτοελέγχου καθώς, αν και βάσει των προαναφερόμενων οδηγιών της ΠΟΛ. 1106/11 -52011 δεν υπολογίζονται κατά το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, τελικά εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη φορολογική αναμόρφωση, αφορούν αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων τα οποία εξυπηρετούν υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 δραστηριότητα και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ίδιου νόμου λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων της δραστηριότητας αυτής στο πλαίσιο του αυτοελέγχου και γενικότερα ανεξάρτητα από την ασκούμενη δραστηριότητα( εμπορία, παροχή υπηρεσιών κ.λπ) ως έξοδα και δαπάνες κατά τον υπολογισμό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τη διαδικασία του αυτοελέγχου, λαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που εξυπηρετούν και βαρύνουν την κατά περίπτωση ασκούμενη δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν είναι πραγματικά ή τεκμαρτά και αν εκπίπτουν φορολογικά ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα( σχετ. και οι οδηγίες της ΠΟΛ. 1191/17-12-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.).

3. Κατ' εξαίρεση, λόγω της πρώτης εφαρμογής της δυνατότητας διενέργειας των αποσβέσεων της τεκμαρτής αξίας της αδείας από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμεταλλευτές -ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. για το οικονομικό έτος 2011, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμα συμπληρωματικές δηλώσεις αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011, τα τυχόν αντίστοιχα Ειδικά Σημειώματα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. καθώς και τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογικών αντικειμένων στο πλαίσιο του αυτοελέγχου έως την 30.9.2011, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα αλλά και χωρίς να ανατρέπεται η επελθούσα περαίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 εκ του λόγου αυτού και μόνο, εφόσον έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι δηλώσεις αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήματος, τα τυχόν Ειδικά Σημειώματα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. και οι τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογικών αντικειμένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 των ίδιων ως άνω διατάξεων και κατά τον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων του αυτοελέγχου κατά το άρθρο 15 του ίδιου ως άνω νόμου δεν λήφθηκαν υπόψη οι αποσβέσεις της τεκμαρτής αξίας της αδείας των Φ.Δ.Χ. και ως εκ τούτου και στο τυχόν υποβληθέν Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. δεν έγινε ορθός υπολογισμός των διαφορών εκροών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!