Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Α 1007684 ΕΞ 2022 Διευκρινίσεις για τη δειγματοληψία και την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης βάσει των συνοδευτικών εγγράφων, χωρίς την αποστολή φυσικού δείγματος (παρ.5 άρθρου 7 της AYO αρ.30/009/517/2012 «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης»)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Γ΄
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
E-Mail : dtd@aade.gr
tarification.gcsl@aade.gr

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1007684 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη δειγματοληψία και την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης βάσει των συνοδευτικών εγγράφων, χωρίς την αποστολή φυσικού δείγματος (παρ.5 άρθρου 7 της AYO αρ.30/009/517/2012 «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης»)

Σχετ.: α) Η αρ. 30/009/517/2012 Α.Υ.Ο «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης» (ΦΕΚ 3256/Β/2012)

β) Η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. Δ19Α 5021582 ΕΞ 2013 «Διαβίβαση της αριθ. 30/009/517/2012 Α.Υ.Ο «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης»

γ) Η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. Δ19Α 5033119 ΕΞ 2011 «Έλεγχος εισαγόμενων εμπορευμάτων από τις Χημικές Υπηρεσίες».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας δειγματοληψίας και έκδοσης Δελτίων Χημικής Ανάλυσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 7 της αρ. 30/009/517/2012 Α.Υ.Ο «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας δειγματοληψίας από τα Τελωνεία και έκδοσης Δελτίων Χημικής Ανάλυσης από τις Χημικές Υπηρεσίες. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο περί δειγματοληψίας και καταγράφονται οι περιπτώσεις που δύναται να ζητείται από το Τελωνείο η έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης βάσει του τιμολογίου/συνοδευτικών εγγράφων, χωρίς δηλαδή τη λήψη και την αποστολή φυσικού δείγματος στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας του εμπορεύματος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται από τα Τελωνεία και τις Χημικές Υπηρεσίες. Αφορά ευρύτερα τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής κι εξαγωγής εμπορευμάτων.

Με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας δειγματοληψίας από τα Τελωνεία και έκδοσης Δελτίων Χημικής Ανάλυσης από τις Χημικές Υπηρεσίες, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013) οι τελωνειακές αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να διεξάγουν οποιονδήποτε τελωνειακό έλεγχο θεωρούν απαραίτητο και ειδικότερα μπορούν να προβαίνουν σε δειγματοληψία των εμπορευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη λήψη δείγματος από τις τελωνειακές αρχές, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Η δειγματοληψία διενεργείται από τις Τελωνειακές αρχές στο πλαίσιο επαλήθευσης της ακρίβειας των στοιχείων της τελωνειακής διασάφησης .  Η δειγματοληψία διενεργείται κατ΄εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Τελωνειακής νομοθεσίας στο πλαίσιο ελέγχων διαδικασίας.
 • Η δειγματοληψία διενεργείται στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, βάσει ειδικότερης νομοθεσίας αυτού που θεσπίζει τη διεξαγωγή τους.
 • Η δειγματοληψία διενεργείται, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να γίνει, και στις περιπτώσεις εκ των υστέρων ελέγχων, μετά την παράδοση των εμπορευμάτων, προς επαλήθευση της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται σε μία τελωνειακή διασάφηση.
 • Η δειγματοληψία διενεργείται σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 134 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, με την οποία παρέχεται στον κάτοχο των εμπορευμάτων υπό τελωνειακή επιτήρηση η δυνατότητα, με την άδεια των τελωνειακών αρχών, να εξετάζει τα εμπορεύματα και να προβαίνει σε δειγματοληψία αυτών, ιδίως για να προσδιορίσει τη δασμολογική τους κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία ή τον τελωνειακό τους χαρακτήρα.
 • Η δειγματοληψία διενεργείται κατά την εξαγωγή, όταν ο εξαγωγέας ζητά την έκδοση πιστοποιητικού από τις Χημικές Υπηρεσίες σε δείγματα που αποστέλλονται από τις Τελωνειακές αρχές, χωρίς αυτό να αποτελεί μέρος της τελωνειακής διαδικασίας.

1. Πεδίο εφαρμογής των διευκρινίσεων

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο δασμολογικής περιγραφής του εμπορεύματος στο Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, το άρθρο 7 παρ.5 της Αριθμ.30/009/517/2012.Υ.Ο, προβλέπει ότι, για ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων, οι Χημικές Υπηρεσίες μπορούν να προβούν στη δασμολογική περιγραφή αυτών στα Δελτία Χημικής Ανάλυσης που εκδίδουν, μόνο βάσει ελέγχου του τιμολογίου ή των συνοδευτικών εγγράφων ,αναφέροντας επίσης ότι αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο Δελτίο Χημικής Ανάλυσης.

2. Κατηγορίες υπαγόμενων εμπορευμάτων/ ειδών & αξιοποίηση του εγχειριδίου SAMANCTA

2.1. Η παραπομπή υποθέσεων από το Τελωνείο προς τη Χημική Υπηρεσία για έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης βάσει του τιμολογίου/συνοδευτικών εγγράφων, χωρίς δηλαδή τη λήψη και την αποστολή φυσικού δείγματος αποτελεί εξαίρεση και είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου είναι αδύνατη/δύσκολη η λήψη δείγματος. Προς διευκόλυνση των τελωνειακών και χημικών υπηρεσιών, αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες εμπορευμάτων/ειδών:

 • Αποστειρωμένες συσκευασίες φαρμάκων και πρώτων υλών για την παραγωγή φαρμάκων.
 • Φωτοευαίσθητα υλικά ή υλικά που αλλοιώνονται με το άνοιγμα.
 • Ασηπτικές συσκευασίες τροφίμων (οι ασηπτικές συσκευασίες τροφίμων μπορούν κατά περίπτωση να υπαχθούν στην εκ των υστέρων διαδικασία και έκδοση συμπληρωματικού ΔΧΑ για λόγους ολοκλήρωσης της δασμολογικής περιγραφής).
 • Χύδην αέρια εκτός εάν πρόκειται για ουσίες που εμπίπτουν σε αυστηρούς ελέγχους για τη νόμιμη κυκλοφορία τους, π.χ. ψυκτικά αέρια.
 • Πολύ επικίνδυνα χημικά με χαμηλό επίπεδο κινδύνου ψευδούς δασμολογικής περιγραφής (στην περίπτωση πολύ επικίνδυνου χημικού το οποίο είναι πιθανό να δηλώνεται ψευδώς σε κωδικό Σ.Ο με χαμηλή δασμοφορολογική επιβάρυνση, μπορεί να ζητηθεί, εάν κρίνεται σκόπιμο, η συνδρομή του Εισαγωγέα κατά τη δειγματοληψία).
 • Δείγματα μεγάλων διαστάσεων, όπως ράβδοι, υαλοπίνακες και άλλα βιομηχανικά προϊόντα, από τα οποία είναι δύσκολο να ληφθεί δείγμα λόγω διαφόρων ιδιαιτεροτήτων, π.χ. δυσκολία στην κοπή.

2.2. Εάν πρόκειται για δείγματα υψηλού κινδύνου ψευδούς δασμολογικής περιγραφής μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να υπαχθούν στην εκ των υστέρων διαδικασία και έκδοση συμπληρωματικού ΔΧΑ.

2.3. Προς υποβοήθηση των τελωνειακών αρχών στην ορθή εφαρμογή της παρούσας, προτείνεται βοηθητικά και η χρήση του εγχειριδίου τελωνειακής δειγματοληψίας SAMANCTA. Στο εν λόγω εγχειρίδιο, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: https :// ec . europa . eu / taxation _ customs / dds 2/ SAMANCTA / EL / index _ EL . htm , περιλαμβάνεται κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων με κατάδειξη συγκεκριμένων δασμολογικών κλάσεων και διακρίσεων, για τα οποία ενδείκνυται η υποβολή αιτήματος για έκδοση ΔΧΑ χωρίς την αποστολή φυσικού δείγματος.

3. Διαδικασία συνεργασίας Τελωνειακών και Χημικών Υπηρεσιών- υποβολή αιτήματος και συμπληρωματικών στοιχείων

3.1. Στις ανωτέρω περιπτώσεις όπου ζητείται από το Τελωνείο η έκδοση ΔΧΑ από το τιμολόγιο/συνοδευτικά έγγραφα, χωρίς την αποστολή φυσικού δείγματος, θα πρέπει κατά τη διαβίβασή τους στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία να αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο δεν αποστέλλεται φυσικό δείγμα π.χ. «αποστειρωμένη συσκευασία», «προϊόν υψηλής επικινδυνότητας».

3.2. Για λόγους διασφάλισης της ως άνω διαδικασίας έκδοσης ΔΧΑ εκ των συνοδευτικών εγγράφων και του τιμολογίου, εφόσον αυτό είναι εφικτό από την απόσταση μεταξύ Τελωνειακής και Χημικής Υπηρεσίας, το Τελωνείο μπορεί να αιτείται τη μετάβαση χημικού στον χώρο όπου φυλάσσεται το εμπόρευμα για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και καταγραφής από αυτόν οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας θεωρείται χρήσιμη π.χ. ενδείξεις επί των περιεκτών.

3.3. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η μετάβαση του χημικού, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των υπηρεσιών, μπορούν να αποστέλλονται από το Τελωνείο στη Χημική Υπηρεσία φωτογραφίες, με τον συμφωνηθέντα από τις Υπηρεσίες τρόπο.

3.4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (δηλ. περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας), το αίτημα προς τη Χημική Υπηρεσία για έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης, θα συνοδεύεται από φυσικό δείγμα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!