Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1005752 ΕΞ 2022 Οδηγίες για τη διακίνηση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στα πλαίσια εφαρμογής της νέας δασμολογικής κλάσης για τα νέα προϊόντα καπνού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ’ Φορολογίας Καπνικών Προϊόντων
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κατερίνα Παναγή
Τηλέφωνο : 2106987428
Url : finexcis@aade.gr
E-Mail : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ6ΑΜ46ΜΠ3Ζ-Ψ38

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1005752 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Οδηγίες για τη διακίνηση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στα πλαίσια εφαρμογής της νέας δασμολογικής κλάσης για τα νέα προϊόντα καπνού».

Σχετ.: α) Η με αριθμ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1095725 ΕΞ 2021/02.11.2021 εγκύκλιος διαταγή.

β) Η υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ2017/08.08.2017(Β' 2889) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής εγκυκλίου διαταγής, με την οποία σας γνωστοποιήθηκε η έκδοση του νέου Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. που τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2022, σύμφωνα με την οποία επήλθαν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στη δασμολογική κατάταξη των νέων προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, παρέχονται κατωτέρω διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία διακίνησης του προϊόντος αυτού, καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ), προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αποστολή ή παραλαβή του, εξαιτίας των διαφορετικών εθνικών πρακτικών που ακολουθούνται μεταξύ των κρατών μελών από την έλλειψη εναρμονισμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθετικού πλαισίου για τη φορολογική του αντιμετώπιση.

1. Σύμφωνα με τον αρ.2021/1832 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) (τεύχος L 385,29.10.2021), έχει δημιουργηθεί νέα δασμολογική κλάση 2404 που περιλαμβάνει προϊόντα καπνού και νικοτίνης που προορίζονται για εισπνοή μέσω θερμαινόμενης παροχής ή άλλων μέσων, χωρίς καύση, στην οποία ανήκει πλέον το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού. Συγκεκριμένα ο νέος κωδικός Σ.Ο. που χρησιμοποιείται για τη δασμολογική του κατάταξη είναι 2404 11 00, αντί του κωδικού 2403 99 90 στον οποίο κατατασσόταν πριν την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 53Α του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν.2960/01, Α'265) επιβάλλεται, από 3.8.2016, εθνικός φόρος κατανάλωσης (μη εναρμονισμένος σε επίπεδο Ε.Ε. σύμφωνα με τις Οδηγίες 2008/118/ΕΕ και 2011/64/ΕΕ) στο μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, για την διαδικασία αποθήκευσης, φορολόγησης και διακίνησης του οποίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι αντίστοιχες διαδικασίες των βιομηχανοποιημένων καπνών σύμφωνα με το εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ.4 της περίπτωσης Β του άρθρου 6 της (β) σχετικής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Α.1180/28.07.2020 (Β'3235) ΑΥΟ, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής σε άλλο Κ-Μ ή παραλαβής από άλλο Κ-Μ του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., υπό τη χρήση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ), με την προϋπόθεση ότι το άλλο Κ-Μ που αποστέλλει ή παραλαμβάνει εφαρμόζει ανάλογη διαδικασία για την ενδοκοινοτική διακίνηση του προϊόντος αυτού, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται σε ενωσιακό επίπεδο, όπως για τα βιομηχανοποιημένα καπνά, ενιαία και ομοιόμορφη διαδικασία παρακολούθησης του.

4. Λαμβάνοντας υπόψη την νέα δασμολογική κατάταξη του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς και η ενδοκοινοτική διακίνηση του μέσω του συστήματος EMCS, αποφεύγοντας τη χρήση χειρόγραφων διαδικασιών, δεδομένου ότι δεν υφίσταται υποχρέωση σύνδεσης του εν λόγω κωδ. ΣΟ στο σύστημα EMCS από την Ε.Επιτροπή καθώς πρόκειται για μη εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ φορολογία, έχουν πραγματοποιηθεί εθνικά προσαρμογές στο υποσύστημα ΕΦΚ του ICSInet, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του νέου κωδικού ΣΟ «2404 11 00» για την ενδοκοινοτική διακίνηση του εν λόγω προϊόντος μέσω EMCS.

5. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία εισαγωγής του εν λόγω προϊόντος από Τρίτη Χώρα στο εσωτερικό της χώρας, μετά τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγής του, η διακίνηση από το τελωνείο εισαγωγής στη φορολογική αποθήκη ή από την φορολογική αποθήκη ως το σημείο από το οποίο εξέρχεται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αντίστοιχα, θα πραγματοποιείται με το e-ΔΕ συμπληρώνοντας υποχρεωτικά το νέο κωδικό Σ.Ο. 2404 11 00 στο σχετικό πεδίο. Ευνόητο είναι ότι οι κωδικοί εθνικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη χρεωπίστωση της φορολογικής αποθήκης θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο υποσύστημα ΕΦΚ με το νέο κωδικό Σ.Ο. προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αναφορών παραλαβής ή εξαγωγής, αντίστοιχα.

6. Επιπλέον, κατά την αποστολή του εν λόγω προϊόντος σε άλλο Κ-Μ ή την παραλαβή του από άλλα Κ-Μ με τη χρήση του e-ΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν αλληλογραφίας της υπηρεσίας μας με τα άλλα Κράτη-Μέλη αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί επακριβώς ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος από κάθε χώρα και προκειμένου για την κατά το δυνατό χρήση του μηχανοργανωμένου συστήματος για τις ενδοκοινοτικές διακινήσεις και την αποφυγή χειρόγραφων διαδικασιών, θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση από τον συναλλασσόμενο ανάλογα με την πρακτική που εφαρμόζει το εκάστοτε Κ-Μ, εάν είναι εφικτή για την ηλεκτρονική περάτωση της διακίνησης η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου με το νέο κωδ. ΣΟ 2404 11 00. Σε αντίθετη περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα για λόγους διευκόλυνσης του εμπορίου και ομαλής λειτουργίας της αγοράς, η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου του e-ΔΕ με τον προγενέστερο κωδ. ΣΟ (2403 99 90), με την επισήμανση βέβαια στο πεδίο 17β της παρατήρησης ότι από 1.1.2022 σύμφωνα με τον αρ.2021/1832 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) (L 385) ισχύει ο κωδ. ΣΟ 2404 11 00.

7. Τέλος εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εισάγουν, εξάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη ή αποστέλλουν σε άλλα κράτη μέλη υπό καθεστώς αναστολής ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, να μεριμνήσουν για την χορήγηση νέων κωδικών εθνικών προϊόντων ή μεταβολή των υφισταμένων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο αρμόδιο τελωνείο με συνημμένη κατάσταση των προϊόντων σύμφωνα με τα υποδείγματα της αρ.Φ.914/557/24.09.2003 εγκυκλίου διαταγής και τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ.Φ.44/19/16.01.2001 εγκύκλιο, στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός Σ.Ο. που αντιστοιχεί σε κάθε προϊόν και ανά περίπτωση (εισαγωγή ή εξαγωγή 2404 11 00, ενδοκοινοτική διακίνηση 2404 11 00 ή 2403 99 90). Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται από τα τελωνεία στη Δ/νση ΕΦΚ και ΦΠΑ για την καταχώρηση των σχετικών δεδομένων στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ. ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος τους στη φορολογική αποθήκη και να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διακίνησή τους μέσω του συστήματος EMCS.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!