Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό - Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19

Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο "Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού" η οποία περιλαμβάνει:

Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 103 ν. 4172/2013

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επίσπευση της εκκίνησης της διαδικασίας ορισμού του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, κατά το έτος 2022, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωσή της, πριν από τον σήμερα προβλεπόμενο χρόνο, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, της ενεργειακής κρίσης και κρίσης τιμών, καθώς και των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19 - Αντικατάσταση του άρθρου 16 ν. 4722/2020

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη ρύθμιση του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της παροχής διευκολύνσεων στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα γονείς, των οποίων τα τέκνα νοσούν από τον κορωνοϊό COVID-19. Με τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς των οποίων το τέκνο βρίσκεται θετικό στον κορωνοϊό να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως για διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εφόσον η τηλεργασία είναι εφικτή.

Εφόσον η τηλεργασία δεν είναι εφικτή, με την προωθούμενη ρύθμιση θεσπίζεται ειδική άδεια λόγω νόσησης τέκνου από τον κορωνοϊό COVID-19, επιπρόσθετη των λοιπών προβλεπόμενων αδειών, που χορηγείται για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιοσδήποτε άλλης άδειας.

Κατά τις ημέρες της ειδικής αδείας καταβάλλονται αποδοχές σε ποσοστό 50% και η κάλυψή τους επιμερίζεται μεταξύ του εργοδότη κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες και του Κράτους κατά την τέταρτη. Με τη ρύθμιση λαμβάνεται πρόνοια για την περίπτωση σώρευσης αδειών (η ειδική άδεια της παρούσας δεν χορηγείται εφόσον έχει χορηγηθεί άλλη στον ίδιο γονέα για το ίδιο διάστημα), για την περίπτωση που ενδέχεται να είναι δικαιούχοι και οι δύο γονείς (η ειδική άδεια χορηγείται μόνο στον έναν), καθώς και για την περίπτωση κατά την οποία εργάζεται μόνο ο ένας γονέας αλλά ο άλλος εμποδίζεται να φροντίσει το τέκνο για συγκεκριμένους, ειδικά προβλεπόμενους λόγους.

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη ρύθμιση του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της παροχής στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με προϋπόθεση τον θετικό διαγωνιστικό έλεγχο, και εφόσον η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως δεν είναι εφικτή. Προβλέπεται ρητά ότι η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα των λοιπών αδειών που αφορούν σε ασθένεια εργαζομένου και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις ως προς τις αποδοχές και την κάλυψή τους από τον εργοδότη και τον ασφαλιστικό φορέα.

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού - Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2020

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου επιβολής του προβλεπόμενου εκ του νόμου διοικητικού προστίμου.

Συγκεκριμένα, (α) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί ρητώς ότι το σχετικό πρόστιμο όχι μόνο βεβαιώνεται και εισπράττεται, αλλά και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και ότι η διαδικασία διενεργείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του συγκεκριμένου άρθρου και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90 [ΚΕΔΕ]), (β) προστίθεται παρ. 4Α, ώστε ο υπόχρεος στην καταβολή του προστίμου, εφόσον αμφισβητεί την πράξη επιβολής του, να έχει δικαίωμα να προσβάλει ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με προσφυγή ουσίας τόσο αυτή όσο και τη ρητή απορριπτική απόφαση επί της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου ή τη σιωπηρή απόρριψή της, η οποία τεκμαίρεται μετά την πάροδο απράκτων ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της, και (γ) τροποποιείται η υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 7, ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, ώστε να γίνει ρητή αναφορά, μεταξύ άλλων, στο περιεχόμενο της πράξης επιβολής και της πράξης ειδοποίησης, στον τρόπο και στη διαδικασία κοινοποίησης της επιβολής του προστίμου, στη διαδικασία είσπραξης, στις προϋποθέσεις, στη διαδικασία, στην προθεσμία, στους ειδικούς λόγους και στις συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!