Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία - Δημόσιοι Υπάλληλοι Διευκολύνσεις σε γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19 - Απαγόρευση αδειών ή υπηρεσιακής μεταβολής στους εργαζομένους που τελούν σε αναστολή

Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο "Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού" η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα παροχής διευκολύνσεων στους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, των οποίων το τέκνο νοσεί με κορωνοϊό COVID-19.

Ειδικότερα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, προβλέπονται οι εξής δυνατότητες:

α) παροχή τηλεργασίας,

β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,

γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως και

δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.

Ειδικά για την περίπτωση της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού αυτή χορηγείται μόνο σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ' Τάξη Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19 και έως δύο (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια.

Περαιτέρω, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση της ως άνω άδειας ειδικού σκοπού σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φορείς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε συγκεκριμένο προσωπικό, όπως οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης.

Ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου τομέα που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων - Τροποποίηση περ. α παρ. 6 άρθρου 206 ν. 4820/2021

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαφηνίζονται και νομοθετικά ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα προβλέπεται ρητώς, προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης, ότι κατά τη διάρκεια του ειδικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, καθώς και η χορήγηση οποιοσδήποτε άδειας.

Η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη προς πραγμάτωση του σκοπού της διάταξης αφενός και αφετέρου προκειμένου να καταστεί σαφές ότι αφ'ης στιγμής δεν υφίσταται ενεργός υπηρεσιακή σχέση κατά το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται το ειδικό αυτό διοικητικό μέτρο, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή ή να γίνει χρήση οποιοσδήποτε άδειας.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!