Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. οικ.23686/Β.20/2022 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν των συνήθων καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την προώθηση της αποκατάστασης πληγεισών περιοχών.

Αριθμ. οικ.23686/Β.20

ΦΕΚ B' 86/17.01.2022

Αποζημίωση για απασχόληση πέραν των συνήθων καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την προώθηση της αποκατάστασης πληγεισών περιοχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙKΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 2 του ν. 4824/2021 «Περί κυρώσεως: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου Πυρκαγιών»(Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

2. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28-071978 Π.Ν.Π. του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).

3. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.03.1981 Π.Ν.Π. του Πρόεδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεις ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203) .

4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της Περιφερειακής και οικονομικής Ανάπτυξης της χώρας», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.

6. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

7. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία 215202/05.08.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετράωρή βάση (καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και αργίες) του πάσης φύσεως προσωπικού το οποίο υπηρετεί στις Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚΚΕ -Δ16 ΚΑΙ ΔΑΕΦΚ ΔΕ-Δ27) και στους Τομείς Αποκατάστασής Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής (ΤΑΕΦΚ Α.Α. ΚΑΙ ΤΑΕΦΚ Δ.Α.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και του προσωπικού που διατίθεται η ασκεί παράλληλα καθήκοντα στις ανωτέρου υπηρεσίες, για την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές στο Νομό Αττικής (Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες, Τατόϊ κ.λπ.) στην Πελοπόννησο νομοί (Αχαΐας, Μεσσηνίας κ.λπ.) και στην Εύβοια» (Β’ 3654).

2. Το υπό στοιχεία 217750/10.08.2021 έγγραφο «Ανάκληση και αναστολή κανονικών αδειών» της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Την υπό στοιχεία Δ26/13665/Α325/17.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΡ465ΧΘΞ-ΙΡ1) κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3863).

4. Την υπό στοιχεία Δ26/13975/Α325/20.08.2021 (ΑΔΑ: 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2) κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3898).

5. Την υπό στοιχεία Δ26/13758/Α325/20.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΓΚ465ΧΘΞ-ΕΦ2) κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας της Π. Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Π.Ε. Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Π. Πελοποννήσου και Ηλείας της Π. Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 3905)..

6. Την υπ’ αρ. 2/108693/1.12.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

7. Την υπ’ αρ. 351053/07.12.2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

8. Την υπ’ αρ. 374443/27.12.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 67ΡΚ465ΧΘΞ-ΖΣΟ).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 468.000€ η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Ειδ. Φορέα 1039-202, ΑΛΕ 2120206001 και 2130204001).

Επειδή:

  • απαιτείται η απασχόληση με εντατικούς ρυθμούς, πέραν των συνήθων καθηκόντων τους και πέραν του ισχύοντος ωραρίου εργασίας, του πάσης φύσεως προσωπικού της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., καθώς και του προσωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα σε αυτή, λόγω των εκτεταμένων σοβαρών βλαβών που προκλήθηκαν στα κτήρια από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021.
  • είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που χρειάζονται για την κατά το δυνατό ταχύτερη και αρτιότερη προώθηση και ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021.
  • υπάρχει επιτακτική ανάγκη διενέργειας αυτοψιών και ελέγχου των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021, από επιτροπές μηχανικών.
  • σύμφωνα με τον ν. 2412/1996 και την υπό στοιχεία οικ/3751/ΤΠ31/10.9.1999 κοινή απόφαση επεκτείνονται κατ’ ανάλογο εφαρμογή οι διατάξεις της από 30.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979,1048/1980,1190/1981 και 1133/1981, καθώς και των σχετικών κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν σήμερα και στις περιοχές που οροθετήθηκαν με τις προαναφερόμενες κοινές αποφάσεις, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης, κατ’ αποκοπή δέκα πέντε ευρώ (15) € ημερησίως, στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στις Διευθύνσεις (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) και στους Τομείς (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και του προσωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα στις ανωτέρω υπηρεσίες που απασχολούνται καθημερινά πέραν των κύριων καθηκόντων του, με τον συντονισμό, την οργάνωση, την υποστήριξη και την προώθηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021.

2. Η βεβαίωση του αριθμού των ημερών κατά τις οποίες οι ως άνω υπάλληλοι απασχολούνται καθημερινά πέραν των κύριων καθηκόντων τους θα βεβαιώνεται στο τέλος κάθε μήνα με πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών κατόπιν εισηγήσεως των Προϊσταμένων ή των Συντονιστών και των Διευθυντών τους.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 468.000,00€.

5. Η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1039-202 «Γενική Γραμματεία Υποδομών» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Α.Λ.Ε.:2120206001 για ποσό #405.000,00€# και β)2130204001 για ποσό #375.000,00€#

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει στις 13.08.2021 σύμφωνα με την από 13.08.2021 Π.Ν.Π. (Α’ 143).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!