Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 253 ΕΞ 2022 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» μέσω της ΓΓΠΣΔΔ

Αριθμ. 253 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 71/17.01.2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

3. Του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α' 302).

4. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137).

7. Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α' 143).

8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 121).

10. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85).

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α' 96), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/4.1.2006 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β' 34) και ιδίως το άρθρο 16 και τις παρ. 11γ και 12β του άρθρου 30.

Ε. Την υπό στοιχεία Φ. 429.1/47/354987/Σ. 2252/9.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων» (Β' 3176) και ιδίως τις παρ. 1β και 5 του άρθρου 1.

ΣΤ. Την υπ’ αρ. 132054/29.11.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β' 4397).

Ζ. Τo αίτημα διαλειτουργικότητας υπ’ αρ. 5100/ 17.11.2020 του φορέα «Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ / ΥΠΕΘΑ)» για διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Η. Το έγγραφο υπ’ αρ. 11594/19.4.2021 του ΓΕΕΘΑ / ΥΠΕΘΑ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων».

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικών Υπηρεσιών» του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ / ΥΠΕΘΑ), με τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

  • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ.
  • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου για συγκεκριμένο Α.Μ.Κ.Α.
  • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου με προσωπικά στοιχεία.
  • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου με προσωπικά στοιχεία και ημερομηνία Θανάτου.
  • Λήψη ληξιαρχικών πράξεων θανάτου (μόνο για Στρατολογία).

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η χρήση από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και τις Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών, από το Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικών Υπηρεσιών για τη χορήγηση ευεργετημάτων (μειωμένη θητεία, απαλλαγή από τη στράτευση, αναβολή κατάταξης), την αναζήτηση όσων δεν καταθέτουν Δελτίο Απογραφής ή δεν εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη ή την εφεδρική τους υποχρέωση, καθώς και την επιβολή κυρώσεων που απορρέουν από τη μη εκπλήρωση αυτών. Με τη λήψη των ληξιαρχικών πράξεων δίνεται η δυνατότητα στις Στρατολογικές Υπηρεσίες να διαπιστώσουν αν κάποιος δικαιούται μειωμένη θητεία ή απαλλαγή από τη στράτευση ή εξαίρεση από την εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση (ληξιαρχική πράξη γεννήσεως - θανάτου). Επίσης από τις ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να προκύψουν στοιχεία προκειμένου οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να αναζητήσουν όσους δεν κατέθεσαν δελτίο απογραφής ή δεν εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη ή εφεδρική τους υποχρέωση (ληξιαρχική πράξη γεννήσεως - γάμου - θανάτου). Η παροχή στο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικών Υπηρεσιών, των δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών επιφέρει την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών για τη χορήγηση των ευεργετημάτων καθώς και την άμεση ενημέρωσή τους για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη στρατολογική νομοθεσία.

Οι αναγκαίες πληροφορίες αντλούνται από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο φορέας και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1 του παρόντος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία χορηγούνται τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών διενεργείται, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 5 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!