Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1001405 ΕΞ 2022 Οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισόδου κι εισαγωγής στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στα ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα τους, του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017, των εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών αυτού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Αθ. Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο : 2106987442-5
Url : www.aade.gr
E-Mail : dtd@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 949Υ46ΜΠ3Ζ-ΜΔΟ

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΤΔ Γ 1001405 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισόδου κι εισαγωγής στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στα ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα τους, του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017, των εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών αυτού»

Σχετ.: α) Η με αριθμό πρωτ. Δ19 Α 5003461 ΕΞ 2010/05-01-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.

β) Η με αριθμό πρωτ. Δ19 Α 5052252 ΕΞ 2011/14-12-2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

γ) Η με αριθμό πρωτ. ΔΤΔ Γ 1191810 ΕΞ 2018/27-12-2018 εγκύκλιος Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά την παροχή οδηγιών σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες που ακολουθούνται, κατά την είσοδο ή/και εισαγωγή ζώων, φυτών κι αγαθών που εμπίπτουν στους επίσημους ελέγχους του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017 και των εκτελεστικών αυτού, όταν τα αγαθά αυτά εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το νέο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδο στην., αγαθών κτηνιατρικού, φυτοϋγειονομικού ή άλλου ενδιαφέροντος σχετικού με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Ακόμη, παρουσιάζονται οι νέες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί δια του νέου πλαισίου τακτικών, έκτακτων κι αυξημένων ελέγχων στη βάση των εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017. Γίνεται αναφορά στη διάκριση των επίσημων ελέγχων σε:

α) αυτούς που διενεργούνται, στους επιλεγμένους από κάθε Κράτος-Μέλος, Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου και τα Σημεία Ελέγχου,

β) στους ελέγχους των αγαθών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στους εν λόγω Σταθμούς καθώς και

γ) στους ειδικούς επίσημους ελέγχους που διενεργούνται με μια διαφορετική διαδικασία κι ίσως σε διαφορετικά σημεία από τους επίσημους ελέγχους στους Σταθμούς Συνοριακού Ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση επίσημων ελέγχων εξετάζονται οι διαφορετικές διαδικασίες, τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα, οι απαραίτητοι τρόποι και τόποι διενέργειάς τους καθώς και οι ειδικές τελωνειακές απαιτήσεις, προκειμένου, τα κομιζόμενα στην ΕΕ αγαθά να λάβουν τον κατάλληλο προορισμό, πληρώντας τις προδιαγραφές της νομοθεσίας υγείας, ασφάλειας και προστασίας της ΕΕ στα εν λόγω θέματα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι οδηγίες απευθύνονται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου κι επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών, στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές κι επίσης στους επιβάτες Τρίτων-Χωρών που εισέρχονται στην ΕΕ.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Σε συνέχεια των συστηματικών προσπαθειών για παροχή επικαιροποιημένων οδηγιών για την ομοιόμορφη και σωστή εφαρμογή των μέτρων απαγορεύσεων και περιορισμών, αναλύονται στην παρούσα, μέσα από μια οπτική τελωνειακών διαδικασιών κι απαιτήσεων, τα είδη, ο τρόπος κι ο τόπος διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017 και των εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του Κανονισμού αυτού, όταν τα αγαθά (ζώα, φυτά και τα προϊόντα τους) που εμπίπτουν σε αυτούς, εισέρχονται ή/και εισάγονται στην ΕΕ Επιπρόσθετα, για την καλύτερη κατανόηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, παρουσιάζεται συνοπτικώς, η αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία που προσδιορίζει τους επίσημους ελέγχους στις διαφορετικές κατηγορίες αγαθών.

ΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. 625/2017

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 625/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Καν. 625/2017) διαμορφώνεται στην ΕΕ το σύγχρονο ενιαίο πλαίσιο των Επίσημων Ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών κι αυτής για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όταν τα ζώα, τα φυτά ή τα αγαθά που εμπίπτουν στους εν λόγω ελέγχους, εισέρχονται στην ΕΕ.

O Καν. 625/2017 θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών (Κ-Μ), σχετικά με τα ζώα και τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ ή που πρόκειται να εξαχθούν από την ΕΕ, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ κι όσον αφορά τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας του άρθρου 1§2 του ιδίου Κανονισμού που παρατίθενται ακροθιγώς ως τομείς:

α) των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων

β) της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών

γ) των ζωοτροφών και της ασφάλειας των ζωοτροφών

δ) των απαιτήσεων για την υγεία των ζώων

ε) της πρόληψης και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων οι οποίοι οφείλονται σε ζωικά υποπροϊόντα και σε παράγωγα προϊόντα

στ) των απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων

ζ) των μέτρων προστασίας από τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς

η) των απαιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων

θ) της βιολογικής παραγωγής κι επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων

ι) της χρήσης και της επισήμανσης των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ).

Ο Καν. 625/2017 δεν αντικαθιστά την ειδική, σε κάθε κατηγορία αγαθού, τομεακή νομοθεσία αλλά παρέχει το ευρύτερο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που πλέον λαμβάνουν μια ενοποιημένη κι εναρμονισμένη μορφή σε ενωσιακό επίπεδο. Το νέο αυτό πλαίσιο βασίζεται στο επιτυχημένο παράδειγμα (κυρίως) των κτηνιατρικών ελέγχων που, μέχρι την 14-12-2019 (ημερομηνία εφαρμογής του βασικού μέρους του Καν. 625/2017), εφαρμοζόταν στα σχετικού ενδιαφέροντος ζώα κι αγαθά στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε, Border Inspection Posts: BIPs) της Απόφασης (EK) με αριθμό 821/2009 της Επιτροπής (Απόφαση 821/2009, καταργήθηκε βλέπε στη συνέχεια) με χρήση του Κοινού Κτηνιατρικού Εγγράφου Εισόδου (ΚΚΕΕ, Common Veterinary Entry Document: CVED).

Με την εφαρμογή του Καν. 625/2017, η πρακτική των επίσημων ελέγχων, κάθε κατηγορίας αγαθού, επικεντρώνεται σε ελέγχους στους Σταθμούς Συνοριακού Ελέγχου (ΣΣΕ), σε ειδικά, δηλαδή, καθορισμένους σταθμούς στα σύνορα της ΕΕ, κατόπιν πρότερης ειδοποίησης των αρμόδιων Αρχών των ΣΣΕ για το αναμενόμενο φορτίο από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Οι σταθμοί αυτοί αντικαθιστούν τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου των κτηνιατρικών, τα Καθορισμένα Σημεία Εισόδου (ΚΣΕ) για τα μη ζωϊκά τρόφιμα και ζωοτροφές αυξημένων ή έκτακτων ελέγχων του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 669/2009 (καταργήθηκε, βλέπε στην ενότητα του KYEE-D) και τα Σημεία Εισόδου (ΣΕ) για τα αγαθά φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος (η σχετική Οδηγία για την υγεία των φυτών καταργείται μερικώς, βλέπε στην ενότητα του ΚΥΕΕ-PP).

Επιπρόσθετα, με τον Καν. 625/2017 καταργούνται οι Κανονισμοί (ΕΚ) με αριθμό 854/2004 και 882/2004, οι Οδηγίες 89/608/ΕΟΚ, 89/ 662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου και η Απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια αναλύονται από μια οπτική τελωνειακών διαδικασιών κι απαιτήσεων, τα είδη, ο τρόπος κι ο τόπος διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων του Καν. 625/2017, όταν τα ζώα κι αγαθά που εμπίπτουν σε αυτούς εισέρχονται στην ΕΕ. Επίσης, παρουσιάζεται, συνοπτικώς, η αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία που προσδιορίζει τους ελέγχους στις διαφορετικές κατηγορίες αγαθών. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, πως τα σχετικά νομοθετικά κείμενα εξελίσσονται συνεχώς προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις δυναμικές απαιτήσεις της αγοράς και του εμπορίου. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βασίζονται στις ισχύουσες επικαιροποιημένες εκδοχές τους.

ΙΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 625/2017, οι κατηγορίες των ζώων κι αγαθών του άρθρου 47§1 του ίδιου Κανονισμού, από Τρίτες Χώρες (Τ-Χ), πρέπει να παρουσιάζονται σε Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου (ΣΣΕ) για τη διενέργεια των προβλεπόμενων επίσημων ελέγχων πριν από την είσοδό τους στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα άρθρα 59 κι 60 του Καν. 625/2017, τα Κ-Μ ορίζουν και δημοσιεύουν στο διαδίκτυο ενημερωμένους καταλόγους των ΣΣΕ που λειτουργούν στο έδαφός τους, για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες ζώων κι αγαθών που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισμού (47§1). Επιπλέον, οι ΣΣΕ πρέπει να βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην ΕΕ.

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ΣΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιθεώρησης, καθώς και για τη μορφή, τις κατηγορίες και τις συντομογραφίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταχώριση των ΣΣΕ και των Σημείων Ελέγχου (βλέπε παρακάτω) θεσπίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1014/2019 (Καν. 1014/2019), που κατάργησε την Απόφαση 821/2009 (για τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου).

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 47§4 του ίδιου Κανονισμού, στους επίσημους ελέγχους σε ΣΣΕ εμπίπτουν και τα φορτία ζώων κι αγαθών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 47§1α, β, γ ακόμη κι όταν είναι μη εμπορικού χαρακτήρα, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις πράξεις οι οποίες θεσπίζουν τα μέτρα ή τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 47§1δ,ε,στ.

Για κάθε φορτίο ζώων και αγαθών που ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 47§1 του Καν. 625/2017, ο υπεύθυνος επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο, προκειμένου να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την άμεση και πλήρη ταυτοποίηση του φορτίου και τον προορισμού του, συμπληρώνει το σχετικό τμήμα του Κοινού Υγειονομικού Εγγράφου Εισόδου (ΚΥΕΕ, Common Health Entry Document: CHED).

Το ΚΥΕΕ είναι το (ηλεκτρονικό) έγγραφο που προβλέπεται να χρησιμοποιείται (άρθρο 56 του Καν. 625/2017) από τους υπευθύνους επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη για τα φορτία των ζώων κι αγαθών του άρθρου 47§1, κι από τις αρμόδιες Αρχές του ΣΣΕ. Η χρήση του από τους υπεύθυνους των εν λόγω επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την εκ των προτέρων ειδοποίηση (πριν δηλαδή τη φυσική άφιξη των φορτίων) των αρμόδιων Αρχών του ΣΣΕ για την άφιξη των εν λόγω φορτίων στην ΕΕ, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για Επίσημους Ελέγχους (IMSOC). Η χρήση του από τις αρμόδιες Αρχές του ΣΣΕ έχει ως σκοπό οι ίδιες Αρχές να καταγράψουν το αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν και των αποφάσεων που τυχόν ελήφθησαν βάσει των ελέγχων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για την απόρριψη φορτίου και να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του IMSOC.

Η διενέργεια των επίσημων φυσικών ελέγχων και ταυτότητας, για τα φορτία ζώων κι αγαθών των κατηγοριών του άρθρου 47§1 του Καν. 625/2017, δύναται υπό προϋποθέσεις να πραγματοποιείται σε Σημείο Ελέγχου (ΣΕ - Control Point: CP) διαφορετικό από το ΣΣΕ (άρθρο 53§1α Καν. 625/2017 και Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2123/2019 (Καν. 2123/2019).

Οι κατάλογοι με τους ΣΣΕ και κατά περίπτωση τα ΣΕ της ελληνικής επικράτειας είναι διαθέσιμοι στους παρακάτω ιστότοπους της Επιτροπής:

  • Για τους ΣΣΕ των ζώων κι αγαθών κτηνιατρικού ενδιαφέροντος στον https://ec.europa.eu/food/animals/veterinary-border-control/designated-border-controlposts-bcps_en
  • Για τους ΣΣΕ και τα ΣΕ των τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης στον https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/importedproducts/contact-details-bcps-and-cps_en
  • Για τους ΣΣΕ και τα ΣΕ των αγαθών φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος στον https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/importedproducts/contact-details-bcps-and-cps-plants-and-plant-products_en Προς διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών και των συναλλασσόμενων, οι ανωτέρω κατάλογοι παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙα,β και ΙΙΙα,β, αντιστοίχως.

2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για την υπαγωγή, των φορτίων ζώων κι αγαθών που ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 47§1 του Καν. 625/2017, σε τελωνειακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου ή του χειρισμού σε τελωνειακές αποθήκες ή σε ελεύθερες ζώνες, απαιτείται η υποβολή του ΚΥΕΕ στις τελωνειακές Αρχές από τον υπεύθυνο της επιχείρησης (ο οποίος έχει την ευθύνη για το φορτίο), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 48 και των κανόνων των άρθρων 53 και 54 του Καν. 625/2017. Στο στάδιο της υποβολής του ΚΥΕΕ στις τελωνειακές Αρχές αυτό πρέπει να είναι δεόντως οριστικοποιημένο από τις αρμόδιες Αρχές του ΣΣΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Καν. 625/2017, οι τελωνειακές Αρχές:

α) δεν επιτρέπουν την υπαγωγή του φορτίου σε τελωνειακή διαδικασία διαφορετική από αυτή που υπέδειξαν οι αρμόδιες Αρχές του ΣΣΕ (κι αποτυπώνεται στην απόφαση στο σχετικό ΚΥΕΕ) και

β) επιτρέπουν τη θέση του φορτίου σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνον ύστερα από προσκόμιση δεόντως οριστικοποιημένου ΚΥΕΕ, το οποίο επιβεβαιώνει ότι το φορτίο συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1§2 του Καν. 625/2017, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 48 και των κανόνων των άρθρων 53 και 54

Επιπλέον, στην περίπτωση υποβολής τελωνειακής διασάφησης, για φορτίο ζώων ή αγαθών που ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 47§1 του Καν. 625/2017, χωρίς προσκόμιση του ΚΥΕΕ, οι τελωνειακές Αρχές δεσμεύουν το φορτίο κι ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές του ΣΣΕ. Οι αρμόδιες Αρχές του ΣΣΕ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 66§6.

Όταν εγκρίνεται από τις αρμόδιες Αρχές η διενέργεια των επίσημων φυσικών ελέγχων και ταυτότητας, σε ΣΕ διαφορετικό από το ΣΣΕ, για τα φορτία ζώων κι αγαθών των κατηγοριών του άρθρου 47§1 του Καν. 625/2017, εκτός των άλλων απαιτήσεων που τίθενται από τον Καν. 625/2017, προβλέπεται στα άρθρα 2 και 6 του Καν. 2123/2019 και η πλήρωση των παρακάτω υποχρεώσεων από τον υπεύθυνο της επιχείρησης:

α) υποβάλλει χωριστό (νέο) ΚΥΕΕ στο IMSOC για το σχετικό φορτίο, προτού αυτό εγκαταλείψει το ΣΣΕ, για την κοινοποίηση στις αρμόδιες Αρχές του ΣΕ της φύσης του φορτίου, του αναμενόμενου χρόνου άφιξής του και του μεταφορικού μέσου αυτού.

β) δηλώνει τον αριθμό αναφοράς του ΚΥΕΕ (αρχικού), στο οποίο έχει ήδη καταγραφεί η άδεια που έδωσαν οι αρμόδιες Αρχές για τη μεταφορά του φορτίου στο ΣΕ, στην τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται στις τελωνειακές Αρχές με σκοπό τη μεταφορά του φορτίου στο ΣΕ και θέτει στη διάθεση των τελωνειακών Αρχών αντίγραφο του εν λόγω ΚΥΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 163 του Καν. 952/2013. Στο εν λόγω ΚΥΕΕ έχει αποτυπωθεί η άδεια μεταφοράς του φορτίου σε ΣΕ με την ένδειξη TRANSFER.

γ) με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων επίσημων έλεγχων στο ΣΕ, δηλώνει τον αριθμό αναφοράς του χωριστού (νέου) οριστικοποιημένου ΚΥΕΕ στην τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται για τον εκτελωνισμό του φορτίου και θέτει στη διάθεση των τελωνειακών Αρχών αντίγραφο του εν λόγω ΚΥΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 163 του Καν. 952/2013. Στο εν λόγω ΚΥΕΕ έχει αποτυπωθεί η απόφαση απελευθέρωσης του φορτίου με έγκριση για διάθεση στην ΕΕ με την ένδειξη VALIDATED.

IV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΚΥΕΕ – ΖΩΑ ΚΙ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΚΥΕΕ

Το ΚΥΕΕ λαμβάνει έναν από τους ακόλουθους μορφότυπους ανάλογα με την κατηγορία ζώων κι αγαθών του άρθρου 47§1 του Καν. 625/2017 που εμπίπτουν τα αποστελλόμενα φορτία (άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1715/2019 (Καν. 1715/2019):

1. ΚΥΕΕ-A (CHED-A)

Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τμήματος Α, του Μέρους 2, του Παραρτήματος II του Καν. 1715/2019, για φορτία ζώων που:

i. αναφέρονται στο άρθρο 47§1α του Καν. 625/2017 ή

ii. υπόκεινται, κατά την είσοδό τους στην ΕΕ, στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 47§1ε ή στ του Καν. 625/2017

Τα σχετικά μέτρα ελέγχου για το ΚΥΕΕ-A είναι ενσωματωμένα στο TARIC υπό τον κωδικό παραπομπής CD625.

Η υποβολή του ΚΥΕΕ-A στη διασάφηση θέσης στην αιτούμενη τελωνειακή διαδικασία πραγματοποιείται με τη χρήση του κωδικού πιστοποιητικού C640 και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου (ΚΥΕΕ-A) στη θέση 44-1 της διασάφησης.

Στην περίπτωση που τα διασαφιζόμενα αγαθά δεν ανήκουν στα αγαθά που αφορά ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 632/2021 (Καν. 632/2021), στην αντίστοιχη θέση της διασάφησης επιλέγεται αντί του κωδικού C640, ο κωδικός πλασματικού πιστοποιητικού Y930: «Τα δηλούμενα αγαθά δεν ανήκουν σε αυτά που αφορά ο Καν. 632/2021».

Ο Καν. 632/2021 θεσπίζει κανόνες εφαρμογής του Καν. 625/2017 όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, σύνθετων προϊόντων, καθώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε ΣΣΕ και αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά νομοθετήματα για τους επίσημους ελέγχους των εν λόγω αγαθών στα ΣΣΕ κατά την είσοδό τους στην ΕΕ. Με τον Καν. 632/2021 καταργούνται από τις 21-04-2021 τα μέχρι τότε ισχύοντα ενωσιακά νομικά κείμενα αναφορικά με τα ζώα κι αγαθά που υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, συγκεκριμένα η Απόφαση (ΕΚ) με αριθμό 275/2007 της Επιτροπής (Απόφαση 275/2007) κι ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2007/2019.

Επισημαίνουμε εδώ ότι ο Καν. 632/2021 αφορά αρκετές κατηγορίες αγαθών εκτός από τα ζώντα ζώα, οι οποίες εμπίπτουν στην υποχρέωση χρήσης άλλου τύπου KYEE, σύμφωνα με τα αναλυόμενα στη συνέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ΚΥΕΕ κάποιες Τ-Χ στη βάση διμερών συμφωνιών με την ΕΕ στα κτηνιατρικά ή άλλα θέματα. Οι Τ-Χ αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν δεσμευθεί κι ακολουθούν τη νομοθεσία της ΕΕ στα σχετικά θέματα, διαφοροποιούνται δε ανάλογα την κατηγορία του ζώου ή αγαθού (δεν αφορά δηλαδή μόνο το ΚΥΕΕ-A). Οι εξαιρέσεις αυτές είναι ενσωματωμένες στο TARIC με διακριτή αναφορά των χωρών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των εν λόγω ελέγχων ενώ η νομοθεσία που τις προβλέπει μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο της ΕΕ: https://ec.europa.eu/food/horizontaltopics/international-affairs/agreements-non-eu-countries_en.

Στην ίδια βάση των διμερών αυτών συμφωνιών έχουν θεσπιστεί παρεκκλίσεις από την προσκόμιση του ΚΥΕΕ για τα ζώα ή αγαθά καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από συγκεκριμένες Τ-Χ που πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΕ. Οι παρεκκλίσεις αυτές είναι ενσωματωμένες στο TARIC με κωδικό παραπομπής CD644. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση των παρακάτω κωδικών πλασματικού πιστοποιητικού με αναφορά στη χώρα από την οποία επιστρέφουν τα ζώα ή αγαθά (τα πιστοποιητικά δηλώνουν παρέκκλιση από την προσκόμιση του, κατά περίπτωση, απαιτούμενου ΚΥΕΕ, όχι δηλαδή μόνο του KYEE-Α):

Y072: Εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από Ανδόρρα

Y073: Εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από Ελβετία

Y074: Εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από τις Φερόες Νήσους

Y075: Εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από Γροιλανδία

Y076: Εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από Ισλανδία

Y077: Εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από Λίχτενσταιν

Y078: Εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από Νορβηγία

Y079: Εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, τα οποία επιστρέφουν από Άγιο Μαρίνο

2. ΚΥΕΕ-P (CHED-P)

Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τμήματος Β, του Μέρους 2, του Παραρτήματος II του Καν. 1715/2019, για φορτία προϊόντων που:

i. αναφέρονται στο άρθρο 47§1β του Καν. 625/2017 ή

ii. υπόκεινται, κατά την είσοδό τους στην ΕΕ, στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 47§1δ, ε ή στ του Καν. 625/2017

Τα σχετικά μέτρα ελέγχου για το ΚΥΕΕ-P είναι ενσωματωμένα στο TARIC υπό τον κωδικό παραπομπής CD624.

Η υποβολή του ΚΥΕΕ-P στη διασάφηση της αιτούμενης τελωνειακής διαδικασίας πραγματοποιείται με τη χρήση του κωδικού πιστοποιητικού Ν853 και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου (ΚΥΕΕ-P) στη θέση 44-1 της διασάφησης.

Στην περίπτωση που τα διασαφιζόμενα αγαθά δεν ανήκουν στα αγαθά που αφορά ο Καν. 632/2019 στη θέση 44-1 της διασάφησης δηλώνεται αντί του κωδικού πιστοποιητικού N853, ο κωδικός πλασματικού πιστοποιητικού Y930: «Τα δηλούμενα αγαθά δεν ανήκουν σε αυτά που αφορά ο Καν. 632/2019».

3. ΚΥΕΕ-PP (CHED-PP)

Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τμήματος Γ, του Μέρους 2, του Παραρτήματος II του Καν. 1715/2019, για φορτία:

i) φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 47§1γ του Καν. 625/2017 (φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα όπως αναφέρονται στους καταλόγους που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 72§1 και το άρθρο 74§1 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 2031/2016 (Καν. 2031/2016) κι αποτυπώνονται λεπτομερώς στα αντίστοιχα άρθρα 11§1 και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 2072/2019 (Καν. 2072/2019). Ο Καν. 2031/2016 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ για την υγεία των φυτών (καταργώντας, μεταξύ άλλων, μερικώς τη βασική σχετική Οδηγία (ΕΚ) με αριθμό 29/2000) ενώ ο Καν. 2072/2019 είναι ο Εκτελεστικός Κανονισμός του Καν. 2031/2016, για τη θέσπιση ενιαίων όρων εφαρμογής του Κανονισμού αυτού, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ή

ii) φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται, κατά την είσοδό τους στην ΕΕ, σε κάποιο από τα μέτρα ή τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47§1δ, ε, στ του Καν. 625/2017 ή

iii) συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα με ορισμένη καταγωγή ή προέλευση, για τα οποία απαιτείται ελάχιστο επίπεδο επίσημων ελέγχων για την αντιμετώπιση αναγνωρισμένων κοινών κινδύνων και πηγών κινδύνου για την υγεία των φυτών, όπως προβλέπεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 66/2019.

Τα σχετικά μέτρα ελέγχου για το ΚΥΕΕ-PP δεν είναι ενσωματωμένα στο TARIC.

Η υποβολή του ΚΥΕΕ-PP στη διασάφηση της αιτούμενης τελωνειακής διαδικασίας πραγματοποιείται με τη χρήση του κωδικού εγγράφου C085 και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου (ΚΥΕΕ-PP) στη θέση 44-1 της διασάφησης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού φυτοϋγείας για την είσοδο στην ΕΕ, αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ΚΥΕΕ-PP οπότε δεν απαιτείται η επιπλέον υποβολή του ξεχωριστού κωδικού Ν851 για το πιστοποιητικό φυτοϋγείας (που όμως προβλέπεται για τις περιπτώσεις εξαίρεσης από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ που αναλύονται παρακάτω).

4. ΚΥΕΕ-D (CHED-D)

Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τμήματος Δ, του Μέρους 2, του Παραρτήματος II του Καν. 1715/2019, για φορτία ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης τα οποία υπόκεινται, κατά την είσοδό τους στην ΕΕ, σε οποιοδήποτε από τα μέτρα ή τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47§1δ, ε ή στ του Καν. 625/2017.

Τα σχετικά μέτρα ελέγχου για το ΚΥΕΕ-D είναι ενσωματωμένα στο TARIC υπό τον κωδικό παραπομπής CD597.

Ο βασικός κανονισμός για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην ΕΕ ορισμένων αγαθών μη ζωϊκής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες, είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 1793/2019 για την εφαρμογή του Καν. 625/2017 και του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 178/2002. Με τον εν λόγω Κανονισμό καταργούνται ο Κανονισμός (ΕΚ) με αριθμό 669/2009, και οι Κανονισμοί (ΕΕ) με αριθμούς 884/2014, 175/2015, 186/2017 και 1660/2018. Οι διατάξεις τελωνειακού ενδιαφέροντος του Καν. 1793/2019 έχουν κοινοποιηθεί με την με αριθμό πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039566 ΕΞ 2021/14-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΑΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΡ2) εγκύκλιο.

Η υποβολή του ΚΥΕΕ-D στη διασάφηση της αιτούμενης τελωνειακής διαδικασίας πραγματοποιείται με τη χρήση του κωδικού πιστοποιητικού C678 και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου (ΚΥΕΕ-D) στη θέση 44-1 της διασάφησης.

Στην περίπτωση, που για διασαφιζόμενα φορτία μη ζωϊκής προέλευσης του άρθρου 1§1α,β του Καν. 1793/2019, ο ίδιος αυτός Κανονισμός δεν τυγχάνει εφαρμογής, επειδή τα εν λόγω φορτία ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 1§3 (του ίδιου Κανονισμού) και το καθαρό τους βάρος δεν υπερβαίνει τα 30 Kgr, στην αντίστοιχη θέση του επιλέγεται αντί του κωδικού πιστοποιητικού C678, ο κωδικός πλασματικού πιστοποιητικού Y978: Εξαίρεση βάσει του άρθρου 1§3 του Καν. 1793/2019.

Οι κατηγορίες αυτές αγαθών του άρθρου 1§3 του καν. 1793/2019 είναι οι εξής:

α) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αποστέλλονται ως εμπορικά δείγματα, εργαστηριακά δείγματα ή εκθέματα και τα οποία δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά

β) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών επιβατών και τα οποία προορίζονται για προσωπική κατανάλωση ή χρήση

γ) μη εμπορικά φορτία τροφίμων και ζωοτροφών τα οποία αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και τα οποία δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά

δ) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς.

Στην περίπτωση που τα σχετικά διασαφιζόμενα φορτία δεν εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Καν. 1793/2019, στη θέση 44-1 της διασάφησης επιλέγεται αντί του κωδικού πιστοποιητικού C678, ο κωδικός πλασματικού πιστοποιητικού Y937: «Τα δηλωθέντα εμπορεύματα δεν διέπονται από τον Καν. 1793/2019».

V. ΖΩΑ ΚΙ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΣΣΕ (ΑΡΘΡΟ 48 ΚΑΝ. 625/2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. 625/2017, οι ακόλουθες κατηγορίες ζώων κι αγαθών εξαιρούνται από τους ελέγχους σε ΣΣΕ (του άρθρου 47 του ίδιου Κανονισμού):

α) αγαθά τα οποία αποστέλλονται ως εμπορικά δείγματα ή προορίζονται για εκθέσεις, τα οποία δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά

β) ζώα κι αγαθά που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς

γ) αγαθά τα οποία βρίσκονται επί μεταφορικών μέσων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια, τα οποία δεν εκφορτώνονται και προορίζονται για την τροφοδοσία του πληρώματος ή των επιβατών

δ) αγαθά τα οποία αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών επιβατών και προορίζονται για προσωπική τους κατανάλωση ή χρήση

ε) μικρά φορτία αγαθών τα οποία αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά

στ) τα ζώα συντροφιάς όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 11) του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 429/2016

ζ) αγαθά που έχουν υποστεί ειδική μεταχείριση και δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

η) κατηγορίες ζώων ή αγαθών με χαμηλό κίνδυνο ή χωρίς συγκεκριμένο κίνδυνο, για τις οποίες δεν απαιτείται επομένως η διενέργεια ελέγχων στους ΣΣΕ

Για τη συμπλήρωση του Καν. 625/2017 σχετικά με τους κανόνες με τους οποίους καθορίζονται οι περιπτώσεις, και οι όροι, υπό τους οποίους οι περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες ζώων κι αγαθών εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2122/2019 (Καν. 2122/2019). Ειδικότερα:

1. Ζώα που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς, έρευνα και δείγματα

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. 2122/2019, τα ασπόνδυλα ζώα που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς, όπως ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή ερευνητικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη προϊόντων, εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους σε ΣΣΕ, με εξαίρεση τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 15§2 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1143/2014 (Καν. 1143/2014, για τα χωροκατακτητικά είδη), υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στην ΕΕ έχει εγκριθεί εκ των προτέρων για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια Αρχή του K-M προορισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. 2122/2019, τα ερευνητικά και διαγνωστικά δείγματα μπορούν να εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, υπό την προϋπόθεση ότι, η αρμόδια Αρχή του Κ-Μ προορισμού έχει εγκρίνει εκ των προτέρων την είσοδό τους στην ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 27§1 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 142/2011 και η εν λόγω άδεια καταχωρίζεται σε επίσημο έγγραφο που εκδίδει η εν λόγω Αρχή.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις οι τελωνειακές Αρχές στα σημεία εισόδου επιτρέπουν την είσοδο στα εν λόγω προϊόντα με την επίδειξη της αντίστοιχης έγκρισης εισόδου στην ΕΕ από αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αντί του αντίστοιχου K.Y.E.E.

Η σχετική έγκριση επισυνάπτεται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με τη συμπλήρωση στη θέση 44-1 αυτής του κωδικού πιστοποιητικού C084: Απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 3 και 4 του Καν. 2122/2019 (ζώα που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς, έρευνα και διαγνωστικά δείγματα)

Το εν λόγω μέτρο είναι ενσωματωμένο στο TARIC υπό τον κωδικό παραπομπής CD737.

2. Φυτά, φυτικά προϊόντα κι άλλα αντικείμενα για επιστημονικούς σκοπούς

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. 2122/2019, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα κι άλλα αντικείμενα εξαιρούνται από τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυσικούς ελέγχους στους ΣΣΕ, εκτός από τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 15§2 του Καν. 1143/2014 (για τα χωροκατακτητικά είδη), υπό την προϋπόθεση ότι προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 48§1 του Καν. 2031/2016 κι έχει χορηγηθεί η σχετική έγκριση του ιδίου άρθρου (άρθρο 48§1) από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η σχετική έγκριση εισόδου στην ΕΕ αποτυπώνεται στο αντίστοιχο KΥΕΕ-PP, το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύεται στις τελωνειακές Αρχές στα σημεία εισόδου προκειμένου να επιτρέψουν την είσοδο στα εν λόγω προϊόντα.

Το μέτρο δεν είναι ενσωματωμένο στο ΤARIC.

3. Αγαθά που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των επιβατών και προορίζονται για προσωπική κατανάλωση ή χρήση

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 2122/2019, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα σύνθετα προϊόντα, τα προϊόντα που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα κι άλλα αντικείμενα, που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των επιβατών και προορίζονται για προσωπική κατανάλωση ή χρήση, εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες κατηγορίες του ίδιου άρθρου:

α) αγαθά που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος I του Καν. 2122/2019, υπό τον όρο ότι η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 kg

β) εκσπλαχνισμένα νωπά αλιευτικά προϊόντα ή παρασκευασμένα αλιευτικά προϊόντα ή μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 20 kg ή το βάρος ενός ιχθύος, ανάλογα με ποιο από τα δύο βάρη είναι υψηλότερο

γ) τα αγαθά, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στα αμέσως προηγούμενα στοιχεία α) και β) αλλά κι εκείνα που αναφέρονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος I του Καν. 2122/2019, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 kg

δ) φυτά, εκτός από τα φυτά προς φύτευση, φυτικά προϊόντα κι άλλα αντικείμενα

ε) αγαθά, εκτός από τα φυτά προς φύτευση, που προέρχονται από την Ανδόρα, τον Άγιο Μαρίνο, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία

στ) αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από τη Γροιλανδία ή τις Φερόες Νήσους

ζ) αγαθά, εκτός από τα φυτά προς φύτευση και τα αλιευτικά προϊόντα, που προέρχονται από τη Γροιλανδία ή τις Φερόες Νήσους, υπό τον όρο ότι η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 kg.

Κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Καν. 2122/2019 οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται με μία από τις αφίσες που παρατίθενται στο παράρτημα II του ιδίου Κανονισμού, σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του Κ-Μ εισόδου στην ΕΕ, σε όλα τα σημεία εισόδου στην ΕΕ σε σημεία εμφανή για τους επιβάτες που φθάνουν από Τ-Χ.

Οι πληροφορίες του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 2122/2019 μπορούν να συμπληρώνονται με πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων κι εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα III και που ενδείκνυνται για τις τοπικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τo άρθρο 9§1 του Καν. 2122/2019, οι Τελωνειακές Αρχές διενεργούν στα σημεία εισόδου στην ΕΕ, ειδικούς επίσημους ελέγχους, για τα αγαθά που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των επιβατών και προορίζονται για την προσωπική τους κατανάλωση ή χρήση. Οι ειδικοί αυτοί επίσημοι έλεγχοι, διενεργούνται στη βάση της ανάλυσης κινδύνων και είναι αποτελεσματικοί. Αποσκοπούν ιδίως στον εντοπισμό της παρουσίας αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 7, διενεργούνται με σκοπό να επαληθεύσουν ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 7 και διεξάγονται με κατάλληλα μέσα, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση εξοπλισμού σάρωσης ή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης, για τον έλεγχο μεγάλων όγκων αγαθών. Μέσω των ελέγχων αυτών ταυτοποιούνται τα είδη που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του άρθρου 7 και διασφαλίζεται ότι τα μη συμμορφούμενα αγαθά που εντοπίζονται, κατάσχονται και καταστρέφονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 197 έως 199 του Καν. 952/2013 (άρθρο 9).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (9), οι τελωνειακές Αρχές επανεξετάζουν, τουλάχιστον μία φορά ετησίως και πριν από την 1η Οκτωβρίου, τους μηχανισμούς και τις δράσεις που εφαρμόζουν, διαπιστώνουν το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί και, βάσει κινδύνου, προσαρμόζουν τους εν λόγω μηχανισμούς και δράσεις, εάν είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) του ιδίου άρθρου. Η επανεξέταση του άρθρου 9§3γ διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την υγεία των φυτών.

Εφιστούμε την προσοχή των Τελωνειακών Αρχών και των επιβατών χωρών του άρθρου 7(ε) του Καν. 2122/2019 (που προέρχονται από τη ζώνη Schengen), προκειμένου να τους επιτραπεί η δυνατότητα να κομίσουν αγαθά χωρίς να υποβληθούν στους προβλεπόμενους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ (εκτός των φυτών για φύτευση), στην απαίτηση να διαπιστώνεται η προέλευσή τους ως κριτήριο υπαγωγής τους στην εξαίρεση από τους εν λόγω επίσημους ελέγχους.

Οι επιβάτες, κατά την προφορική υποβολή της διασάφησης, οφείλουν να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό φυτοϋγείας που διαθέτουν προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος των κομιζόμενων αγαθών φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΕΕ. Οι επιβάτες που εμπίπτουν στην επίδειξη πιστοποιητικού φυτοϋγείας για τα σχετικά αγαθά που κομίζουν στις αποσκευές τους, δεν προβλέπεται να κάνουν χρήση της πράσινης λωρίδας.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού φυτοϋγείας τα 5 φρούτα του άρθρου 11§2 του Καν. 2072/2019 που περιγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος Γ του Παραρτήματος XI του ίδιου Κανονισμού, υλοποιώντας τις απαιτήσεις του άρθρου 73 του Καν. 2031/2016 (ανανάς, καρύδα, δούριο, μπανάνα, χουρμάς, που όμως αντιστοιχούν σε περισσότερους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας: ΣΟ - CN codes) .

4. Μικρά φορτία αγαθών που αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά

Σύμφωνα με το άρθρο 10§1 του Καν. 2122/2019, τα μικρά φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύνθετων προϊόντων, προϊόντων που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα, φυτών, φυτικών προϊόντων κι άλλων αντικειμένων που αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά, επίσης εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, υπό τον όρο ότι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, α) έως ζ) που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Καν. 2122/2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 10§2 του Καν. 2122/2019, οι Τελωνειακές Αρχές διενεργούν στα σημεία εισόδου στην ΕΕ, ειδικούς επίσημους ελέγχους, για τα αγαθά που αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά (στη βάση του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού).

Για τους ειδικούς αυτούς επίσημους ελέγχους ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 του Καν. 2122/2019, που έχουν ήδη αναφερθεί στην ενότητα IV για τα αγαθά που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των επιβατών.

Κατά τις επιταγές του άρθρου 10§3 του Καν. 2122/2019, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες εφιστούν την προσοχή των πελατών τους στους κανόνες εξαίρεσης από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, των αγαθών που αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά, ιδίως παρέχοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα III αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 178/2020, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως, θέτουν στη διάθεση των πελατών τους, τουλάχιστον μέσω του διαδικτύου, τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα του ίδιου Κανονισμού. Οι πληροφορίες του παραρτήματος αυτού τοποθετούνται σε ευδιάκριτα σημεία, τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και στο διαδίκτυο.

Για τα μικρά φορτία προϊόντων (ζωικής προέλευσης, σύνθετων προϊόντων, προϊόντων που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα, φυτών, φυτικών προϊόντων κι άλλων αντικειμένων) που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες α) έως ζ) του άρθρου 7 του Καν. 2122/2019 κι αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά (άρθρο 10§1 Καν. 2122/2019), συμπληρώνεται στη θέση 44-1 στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, αντί του κατά περίπτωση απαιτούμενου πιστοποιητικού εισόδου στην ΕΕ (ΚΥΕΕ), ο κωδικός πλασματικού πιστοποιητικού Y058: «Εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 10 του Καν. 2122/2019 (μικρές αποστολές εμπορευμάτων που αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά)», καθώς τα εν λόγω αγαθά εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ.

Το εν λόγω μέτρο είναι ενσωματωμένο στο TARIC υπό τον κωδικό παραπομπής CD686.

Στην περίπτωση των αγαθών της κατηγορίας δ) του άρθρου 7 του Καν. 2122/2019 (δηλαδή των φυτών, εκτός από τα φυτά προς φύτευση, και των φυτικών προϊόντων κι άλλων αντικειμένων), επιπλέον του πλασματικού πιστοποιητικού Υ058 (με το οποίο δηλώνεται η εξαίρεση από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ), προβλέπεται η υποβολή του πιστοποιητικού φυτοϋγείας για τα σχετικά αγαθά, με κωδικό πιστοποιητικού N851. Η σχετική υποχρέωση που εντοπίζεται στα άρθρα 11§1 και 12 του Καν. 2072/2019, θεσπίζεται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις των άρθρων 72§1 κι 74§1 του Καν. 2031/2016 κι αποτυπώνεται με λεπτομέρεια στο Μέρος Α του Παραρτήματος XI και στο Παράρτημα XII αντίστοιχα του Καν. 2072/2019.

Εξαιρούνται από υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού φυτοϋγείας (όχι όμως κι από την υποβολή του πλασματικού πιστοποιητικού Y058) τα 5 φρούτα, ανανάς, καρύδα, δούριο, μπανάνα, χουρμάς, (περισσότεροι κωδικοί ΣΟ) του άρθρου 11§2 του Καν. 2072/2019 που περιγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος Γ του Παραρτήματος XI του ίδιου Κανονισμού, υλοποιώντας τις απαιτήσεις του άρθρου 73 του Καν. 2031/2016.

5. Προϊόντα ζωικής προέλευσης και σύνθετα προϊόντατα οποία βρίσκονται σε μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνή δρομολόγια και τα οποία δεν εκφορτώνονται και προορίζονται για κατανάλωση από το πλήρωμα και τους επιβάτες

Στη βάση του άρθρου 6 του Καν. 2122/2019, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα σύνθετα προϊόντα, εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, εφόσον προορίζονται για κατανάλωση από το πλήρωμα και τους επιβάτες σε μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνή δρομολόγια και δεν εκφορτώνονται στο έδαφος της ΕΕ. Η απευθείας μεταφορά τέτοιων αγαθών, που εκφορτώνονται σε λιμένα από ένα μεταφορικό μέσο που εκτελεί διεθνή δρομολόγια σε άλλο μεταφορικό μέσο που εκτελεί διεθνή δρομολόγια, εξαιρείται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, εφόσον πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχής του ΣΣΕ και υπό τελωνειακή επιτήρηση. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης για τα εν λόγω αγαθά ζητεί τη σχετική σύμφωνη γνώμη πριν από τη μεταφορά τους.

6. Τα ζώα συντροφιάς μη εμπορικής μετακίνησης

Τα ζώα συντροφιάς που εισέρχονται στην ΕΕ κατά τη διάρκεια μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ, με εξαίρεση τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 15§2 του Καν. 1143/2014 (για τα χωροκατακτητικά είδη) και τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 57§1 του Καν. 865/2006 (για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας και τον έλεγχο του εμπορίου τους), όταν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11§α,β,γ,δ του Καν. 2122/2019. Τα σημεία εισόδου στην ΕΕ για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μη εμπορικού χαρακτήρα, βρίσκονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/travellers-points-entry_en.

VI. ΕΙΔΗ, ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΖΩΑ ΚΙ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ή ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΣΕ ΚΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 77§1 ΤΟΥ ΚΑΝ. 625/2017

1. ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΞΜΣ) ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 77§1 ΤΟΥ ΚΑΝ. 625/2017

Οι μορφές ΞΜΣ που μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδοί για την είσοδο επιβλαβών οργανισμών, παρουσιάζοντας κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών στην ΕΕ, περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά) τα κιβώτια, κουτιά, καφάσια, τύμπανα για καλώδια, πηνία και καρούλια, παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, ξύλινο υλικό σφήνωσης φορτίων ξυλείας, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται πράγματι για τη μεταφορά κάθε είδους αντικειμένων. Τα άρθρα 43 και 96 του Καν. 2031/2016 καθορίζουν ειδικούς όρους εισαγωγής για την είσοδο Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας (ΞΜΣ) στο έδαφος της ΕΕ.

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εισαγωγής ή διασποράς των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα ΞΜΣ που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ, θεσπίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2125/2019 (Καν. 2125/2019), συμπληρωματικοί κανόνες σε αυτούς του Καν. 625/2017 (στη βάση του άρθρου 77 αυτού), σχετικά με τη διεξαγωγή Ειδικών Επίσημων Ελέγχων στα ΞΜΣ και με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Στη βάση του άρθρου 2 του Καν. 2125/2019, οι αρμόδιες Αρχές των Κ-Μ καταρτίζουν σχέδιο παρακολούθησης των ΞΜΣ, με σκοπό τον εντοπισμό φορτίων που περιέχουν ΞΜΣ, που παρουσιάζουν ενδεχομένως ύψιστο φυτοϋγειονομικό κίνδυνο για το έδαφος της ΕΕ και τα οποία, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικούς επίσημους ελέγχους, εφαρμόζοντας προσέγγιση εκτίμησης κινδύνου.

Στην Ελλάδα το σχέδιο παρακολούθησης των ΞΜΣ για το 2021 ενσωματώνεται στο έγγραφο με αριθμό 6897/182217/12-07-2021 της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ).

Κάθε εμπόρευμα που εμπίπτει στις απαιτήσεις του σχεδίου αυτού (βάσει κωδικoύ Συνδυασμένης Ονοματολογίας: ΣΟ: CN code και Χώρας Καταγωγής), υπόκειται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. 2125/2019, σε ειδικούς επίσημους ελέγχους, προκειμένου να εξακριβώνεται η συμμόρφωση των ΞΜΣ που τα συνοδεύουν με τις Ενωσιακές απαιτήσεις εισαγωγής του Καν. 2031/2016. Οι υπεύθυνοι για τα εν λόγω φορτία οφείλουν να γνωστοποιούν εκ των προτέρων την άφιξή τους στους ΣΣΕ δια της συμπλήρωσης του αντίστοιχου ΚΥΕΕ (CHED-PP) για τα ΞΜΣ που τα συνοδεύουν. Μετά την ολοκλήρωση των ειδικών επίσημων ελέγχων και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. 2125/2019 οι αρμόδιες Αρχές των ΣΣΕ καταγράφουν τα σχετικά αποτελέσματα των ελέγχων στο ΚΥΕΕ και τα κοινοποιούν, αφενός στον υπεύθυνο της επιχείρησης για τα φορτία κι αφετέρου στις τελωνειακές Αρχές. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης για τα εν λόγω φορτία οφείλει να δηλώνει τον αριθμό αναφοράς του σχετικού οριστικοποιημένου ΚΥΕΕ (ως υποστηρικτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 163 Καν. 952/2013) στο παραστατικό που υποβάλλεται στις τελωνειακές Αρχές για το εν λόγω φορτίο στα πλαίσια οποιασδήποτε τελωνειακής διαδικασίας.

Ειδικότερα, στο άρθρο 4 του Καν. 2125/2019 προβλέπεται:

α) η δυνατότητα δέσμευσης φορτίων από τις τελωνειακές Αρχές (κατόπιν αιτήματος), για τους σκοπούς των φυσικών ελέγχων ΞΜΣ από τις αρμόδιες υπηρεσιών στους ΣΣΕ και

β) οι τρόποι διαχείρισης της απελευθέρωσης των φορτίων αυτών στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των ελέγχων επί των ΞΜΣ που τα συνοδεύουν καθυστερούν πέραν τον καθορισμένων χρονικών ορίων.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της διενέργειας των φυσικών ελέγχων των ΞΜΣ και για όσο διαρκούν αυτοί έλεγχοι μπορούν να απαιτούν τη δέσμευση συγκεκριμένων φορτίων που περιέχουν ΞΜΣ από τις τελωνειακές Αρχές, στα οποία και έχουν πλήρη πρόσβαση. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έναρξη της δέσμευσης των εν λόγω φορτίων, οι αρμόδιες Αρχές υποβάλλουν τα αποτελέσματα των ελέγχων τους στις τελωνειακές Αρχές. Όταν απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη διενέργεια των φυσικών ελέγχων οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να ζητήσουν από τις τελωνειακές Αρχές την παράταση της δέσμευσης για τρεις εργάσιμες ημέρες επιπλέον. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές Αρχές μπορούν να αποδεσμεύσουν το φορτίο αν αυτό μπορεί να διαχωριστεί (από τον υπεύθυνο της επιχείρησης για το φορτίο) από τα ΞΜΣ.

Επισημαίνεται ότι, τα φορτία που έχουν δεσμευτεί από τις τελωνειακές Αρχές σύμφωνα με τα ανωτέρω αποδεσμεύονται αν, εντός των τριών εργάσιμων ημερών από την έναρξη της δέσμευσης, οι αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο των ΞΜΣ δεν έχουν υποβάλλει τα αποτελέσματα των ελέγχων τους ή δεν έχουν ζητήσει την σχετική παράταση της δέσμευσης.

Σημειώνουμε ότι τα μέτρα του Καν. 2125/2019 δεν είναι ενσωματωμένα στο TARIC.

Διευκρινίζουμε δε ότι, ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 127/2021, σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων για την εισαγωγή στο έδαφος της ΕΕ ΞΜΣ που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων (βάσει κωδικού ΣΟ: CN code), καταγωγής ορισμένων Τ-Χ (Λευκορωσία, Κίνα, Ινδία) και για τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους του υλικού αυτού, εφαρμόζεται επιπλέον των παραπάνω κανόνων του Καν. 2125/2019 (για τους ειδικούς επίσημους ελέγχους σε ΞΜΣ). Κι εδώ, για τα ΞΜΣ των αγαθών του Καν. 127/2021, ακολουθείται η πρακτική της πρότερης γνωστοποίησης της άφιξης των σχετικών φορτίων, μέσω υποβολής, από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων, ΚΥΕΕ (CHED-PP) για τα ΞΜΣ των φορτίων, στους ΣΣΕ πρώτης άφιξης στην ΕΕ κι αντίστοιχα η υποβολή του οριστικοποιημένου ΚΥΕΕ, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές, στη σχετική διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων ενδιαφέροντος (βλέπε σχετικά την ΔΤΔ Γ 1018526 ΕΞ 2021/04-03-2021).

Τα εν λόγω μέτρα είναι ενσωματωμένα στο TARIC υπό τον κωδικό παραπομπής ΤΜ816.

2. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (COMPOSITE PRODUCTS) ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΣΕ ΚΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 77§1 ΤΟΥ ΚΑΝ. 625/2017

Τα σύνθετα προϊόντα, που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κανονισμoύ (ΕΕ) με αριθμό 630/2021 (Καν. 630/2021), τα οποία είναι ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας, λαμβανομένου υπόψη του χαμηλού κινδύνου που παρουσιάζουν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, εξαιρούνται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ίδιου Κανονισμού, από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ όταν εισέρχονται στην ΕΕ από Τ-Χ.

Τα προϊόντα αυτά υποβάλλονται σε ειδικούς επίσημους ελέγχους τακτικά, βάσει κινδύνου και με την κατάλληλη συχνότητα, στον τόπο προορισμού, στο σημείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ ή στις αποθήκες ή στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο και πρέπει να συνοδεύονται από ιδιωτική βεβαίωση κατά τη διάθεσή τους στην αγορά, που παρέχεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων που εισάγει τα προϊόντα (δεν απαιτείται η υποβολή της στην τελωνειακή διασάφηση).

Στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών αγαθών, συμπληρώνεται στη θέση 44-1, αντί του κατά περίπτωση απαιτούμενου εγγράφου εισόδου στην ΕΕ (ΚΥΕΕ-P: κωδικός πιστοποιητικού N853), ο κωδικός πλασματικού πιστοποιητικού Υ931: «Προϊόντα που τυγχάνουν παρέκκλισης από τους κτηνιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. 630/2021» (καθώς τα εν λόγω αγαθά εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ).

Τα μέτρα αυτά είναι ενσωματωμένα στο TARIC υπό τον κωδικό παραπομπής CD626

Με τον Καν. 630/2021 τροποποιήθηκε στις 21-04-2021 (και καταργήθηκε τελικώς την ίδια ημερομηνία από τον Καν. 632/2021 ως προαναφέρθηκε) η Απόφαση 275/2007, που αποτελούσε μέχρι τότε το βασικό νομικό κείμενο σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που έπρεπε να υποβάλλονται σε ελέγχους στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, στην έκταση που η Απόφαση αυτή περιείχε κανόνες για τις εξαιρέσεις από τους ελέγχους στους ΣΣΕ, που πλέον καλύπτονται από τον Καν. 630/2021.

3. ΖΩΑ ΚΙ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ή ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΣΕ ΚΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 77§1 ΤΟΥ ΚΑΝ. 625/2017

Ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2126/2019 (Καν. 2126/2019) θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στις παρακάτω κατηγορίες ζώων κι αγαθών και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτά εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ όπως επίσης και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:

3.1. Άγρια τριχωτά θηράματα που δεν έχουν υποστεί εκδορά (άρθρο 3 Καν. 2126/2019)

Η αρμόδια Αρχή στους ΣΣΕ πρώτης άφιξης στην ΕΕ μπορεί να επιτρέπει την αποστολή φορτίων άγριων τριχωτών θηραμάτων που δεν έχουν υποστεί εκδορά, στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού χωρίς την ολοκλήρωση των φυσικών ελέγχων αν τα φορτία αποστέλλονται σε οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Κανονισμού (EE) με αριθμό 1666/2019.

3.2. Νωπά αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται απευθείας από αλιευτικό σκάφος που φέρει σημαία T-X σε λιμένες της ΕΕ που καθορίζονται από τα K-M (άρθρο 4 Καν. 2126/2019)

Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται απευθείας από αλιευτικό σκάφος το οποίο φέρει σημαία Τ-Χ εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους σε ΣΣΕ υπό την προϋπόθεση ότι διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές στους λιμένες της ΕΕ που καθορίζονται από τα Κ-Μ, σύμφωνα με το άρθρο 5§1 του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1005/2008 (Καν. 1005/2008) και είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Επιτροπής https://ec.europa.eu/oceansand-fisheries/fisheries/rules/illegal-fishing_en.

Στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών αγαθών, συμπληρώνεται στη θέση 44-1, αντί του κατά περίπτωση απαιτούμενου εγγράφου εισόδου στην ΕΕ (ΚΥΕΕ-P: κωδικός πιστοποιητικού N853), ο κωδικός πλασματικού πιστοποιητικού Υ980: «Προϊόντα που τυγχάνουν παρέκκλισης από τους κτηνιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. 2126/2021» (καθώς τα εν λόγω αγαθά εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ).

Τα μέτρα αυτά είναι ενσωματωμένα στο TARIC υπό τον κωδικό παραπομπής CD809.

3.3. Κατεψυγμένος τόνος που εκφορτώνεται απευθείας από αλιευτικό σκάφος που φέρει σημαία T-X σε λιμένες της ΕΕ που καθορίζονται από τα K-M (άρθρο 5 Καν. 2126/2019)

Τα Κ-Μ μπορούν να διενεργούν, υπό προϋποθέσεις, επίσημους ελέγχους σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης κατεψυγμένων τόνων, οι οποίοι δεν έχουν αποκεφαλιστεί ούτε εκσπλαχνιστεί κι έχουν εκφορτωθεί απευθείας από αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία TX, σε λιμένες της ΕΕ που καθορίζονται από τα K-M, σύμφωνα με το άρθρο 5§1 του Καν. 1005/2008.

Κι εδώ ακολουθείται η πρακτική της πρότερης γνωστοποίησης των αρμόδιων Αρχών του πλησιέστερου ΣΣΕ, για την άφιξη των σχετικών φορτίων στον καθορισμένο λιμένα στην ΕΕ, από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων που φέρουν την ευθύνη για το φορτίο, μέσω υποβολής του σχετικού ΚΥΕΕ (του άρθρου 56 του Καν. 625/2017).

3.4. Αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και αλιεύονται από σκάφη που φέρουν τη σημαία Κ-Μ και εκφορτώνονται σε Τ-Χ (άρθρο 6 Καν. 2126/2019)

Τα φορτία αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν τη σημαία K-M, εκφορτώνονται, με ή χωρίς αποθήκευση, σε T-X προτού εισέλθουν στην ΕΕ με διαφορετικό μέσο μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 του Kανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 627/2019, υπόκεινται σε ελέγχους εγγράφων από την αρμόδια Αρχή στους ΣΣΕ πρώτης άφιξης στην ΕΕ και δύνανται να εξαιρούνται από τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυσικούς ελέγχους στους ΣΣΕ υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους όρους του ιδίου άρθρου. Ωστόσο όταν εντοπίζεται ή υπάρχει υπόνοια μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του άρθρου 1§2 του Καν. 625/2017, η αρμόδια Αρχή στον ΣΣΕ πρώτης άφιξης στην ΕΕ διενεργεί κάθε προβλεπόμενο έλεγχο χωρίς καμία εξαίρεση.

3.5. Φορτία που εισέρχονται στην ΕΕ μέσω ορισμένων ελληνικών νησιών (άρθρα 7,8,9 Καν. 2126/2019)

Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα σύνθετα προϊόντα από Τ-Χ που εισέρχονται στην ΕΕ μέσω των Εγκεκριμένων Σημείων Εισόδου (ΕΣΕ) στα ελληνικά νησιά: Ρόδος, Μυτιλήνη και Κρήτη (Ηράκλειο), για τοπική χρήση στο ελληνικό νησί του σημείου εισόδου εξαιρούνται, υπό προϋποθέσεις, από τους επίσημους ελέγχους στους ΣΣΕ ενώ υπόκεινται, για κάθε ΕΣΕ, σε ελέγχους σύμφωνα με το Παράρτημα I του Καν. 2126/2019.

Ο υπεύθυνος επιχείρησης που είναι αρμόδιος για τα φορτία φροντίζει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Καν. 2126/2019 και ειδοποιεί, εκ των προτέρων της άφιξης των φορτίων, την αρμόδια Αρχή στο ΕΣΕ σχετικά με την άφιξή τους, μέσω της υποβολής του σχετικού ΚΥΕΕ στο IMSOC.

Η αρμόδια Αρχή, διενεργεί τους ειδικούς επίσημους ελέγχους και μετά την ολοκλήρωσή τους, εκτός των άλλων εξασφαλίζει ότι το συνοδευτικό ΚΥΕΕ αναφέρει πως αυτά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα σύνθετα προϊόντα για διάθεση στην αγορά είναι μόνο για τοπική κατανάλωση και ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν πρέπει να επαναποστέλλονται σε καμία περίπτωση σε άλλα τμήματα του εδάφους της ΕΕ.

Σημειώνουμε εδώ πως με τον Καν. 2126/2019 καταργείται από 14-12-2019 η απόφαση 94/641/ΕΚ, που θέσπιζε τους κανόνες που εφαρμόζονταν στον τομέα των κτηνιατρικών ελέγχων για τα σχετικά προϊόντα προέλευσης Τ-Χ που εισάγονταν σε εγκεκριμένα σημεία εισόδου σε ορισμένα ελληνικά νησιά.

VII. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

Οι α) και β) ανωτέρω σχετικές καθώς και όλες οι προϊσχύουσες εγκύκλιοι και διαταγές που κατά το μέρος ή το όλον τους αφορούν την είσοδο ή/και εισαγωγή των αγαθών που εμπίπτουν στους επίσημους ελέγχους του Καν. 625/2017, των εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών αυτού, καταργούνται. Η γ) ανωτέρω σχετική καταργείται μόνο όσον αφορά τα πεδία 1, 2, 4 και 5.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!