Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. ΔΕΑΦ 1000076 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 77, 97, 147, 148, 149 και 186 του ν.4876/2021 (Α' 251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375311,317
Email:deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375878,2
2132122400
Email :defk@aade.gr
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375350,
213 2122403
Email:deef@aade.gr
IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103635007
Email: deispraxeon@aade.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & Φ.Π.Α.
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Τηλέφωνο :
Email:

ΑΔΑ: 6ΖΓΡ46ΜΠ3Ζ-5Β0

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ: Ο. ΔΕΑΦ 1000076 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 77, 97, 147, 148, 149 και 186 του ν.4876/2021 (Α' 251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων:

α) 2 του Κεφαλαίου Α’ «Ρυθμίσεις για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» του Μέρους Α’ «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»

β) 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 55 του Κεφαλαίου Α’ «Επείγουσες φορολογικές διατάξεις» του Μέρους Β’ « Άλλες επείγουσες διατάξεις»

γ) 77 του Κεφαλαίου Δ' «Επείγουσες χωροταξικές, πολεοδομικές διατάξεις και ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» του Μέρους Β’ «Άλλες επείγουσες διατάξεις»

δ) 97 του Κεφαλαίου Η' «Επείγουσες διατάξεις για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης» του Μέρους Β’ «Άλλες επείγουσες διατάξεις»

ε) 147, 148, 149 του Κεφαλαίου ΙΕ «Λοιπές οικονομικές αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις» του Μέρους Β’ «Άλλες επείγουσες διατάξεις»

στ) 186 του Μέρους Γ’ «Έναρξη ισχύος».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της οδηγίας είναι η κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με:

α) το ακατάσχετο, ανεκχώρητο και ασυμψήφιστο της αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, δικαιούχων αποζημίωσης για τη διενέργεια εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

β) την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη,

γ) την παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα μέχρι τις 30.06.2022,

δ) την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022,

ε) την τροποποίηση του άρθρου 15 του ΚΦΕ σχετικά με την παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,

στ) την παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ,

ζ) τη μεταβολή του χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α του ΚΦΕ,

η) την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.4714/2020 (Α’148) αναφορικά με την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών,

θ) το ακατάσχετο, ανεκχώρητο και ασυμψήφιστο των εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς,

ι) τη ρύθμιση ζητημάτων του Γηροκομείου Αθηνών

ια) την φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης των μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. ΑΕ (άρθρο 2 ν.3986/2011),

ιβ) την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022,

ιγ) τη διαγραφή απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε.

ιδ) την παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες

ιε) την επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022

ιστ) την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 2 αφορά ιδιώτες ιατρούς δικαιούχους αποζημίωσης για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Τα άρθρα 45, 47 και 49 αφορούν σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποκείμενα σε φόρους κεφαλαίου.

Το άρθρο 46 αφορά στον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη και υπηρεσίες

Το άρθρο 50 καταλαμβάνει φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Το άρθρο 51 καταλαμβάνει φυσικά πρόσωπα - κατοίκους αλλοδαπής που αιτούνται την υπαγωγή τους στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ.

Το άρθρο 52 καταλαμβάνει νομικά πρόσωπα.

Το άρθρο 53 αφορά στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων.

Το άρθρο 54 αφορά σε ζητήματα της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Το άρθρο 55 αφορά σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς.

Το άρθρο 77 αφορά σε ζητήματα εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος.

Το άρθρο 97 αφορά σε ρυθμίσεις ζητημάτων του Γηροκομείου Αθηνών.

Το άρθρο 147 αφορά στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.

Το άρθρο 148 αφορά σε επιχειρήσεις.

Το άρθρο 149 αφορά στον Ο.Σ.Ε.

Με την παρούσα Οδηγία κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 2, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 77, 97, 147, 148, 149 και 186 του ν.4876/2021 (A’ 251/23-12-2021), για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως:

Άρθρο 2

Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52Α ν. 4764/2020

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, προστίθεται στο άρθρο 52 Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρ. 4., σύμφωνα με το εδάφιο 4 της οποίας η αποζημίωση που λαμβάνουν οι ιδιώτες ιατροί για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 παρατείνεται έως και την 31η.3.2022.

Άρθρο 45

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη - Προσθήκη παρ. 7 Ε στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετά από την παρ. 7Δ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθεται παρ. 7Ε, σύμφωνα με την οποία ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/ Α325/7.10.2021 (Β' 4646) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε/οικ. 18135/Α325/13.10.2021 (Β' 4740) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε./18450/Α325 (Β' 4882/21.10.2021) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως την 30ή.6.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Επιπλέον ορίζεται ότι για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2021 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα δύο (2) επόμενα έτη.

Άρθρο 46

Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες - Τροποποίηση της περ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και της παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται:

1. α) η παράταση εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% έως και τις 30-06-2022, στα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης ΔΚ ΕΧ 9018 του τελευταίου εδαφίου της παρ. 47 του Μέρους Α. Αγαθά, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. Μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%,

β) η παράταση εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα αγαθά της παρ. 50 του Μέρους Α. Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. έως και τις 30-06-2022, για τις μάσκες και τα γάντια των ΔΚ ΕΧ3926, ΕΧ4015, ΕΧ4818, ΕΧ6307, το σαπούνι και τα παρασκευάσματα των ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ3402, τα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα των ΔΚΕΧ3307, ΔΚΕΧ3401, ΔΚ ΕΧ2828, ΕΧ3402 και ΔΚ 3808 και ΕΧ 3824, την Αιθυλική αλκοόλη, μετουσιωμένη της ΔΚ ΕΧ2207 και την καθαρή αιθυλική αλκοόλη της ΔΚ ΕΧ2207 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και σήμερα,

γ) η παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%, έως και τις 30-06-2022, για τα αγαθά των παραγράφων 52 και 53 του Μέρους Α. Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων των ΔΚ 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706 και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ 1,2 και 3 του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος V του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

2. H παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% έως και τις 30-06-2022, για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων, της παρ. 1γ του Μέρους Β Υπηρεσίες, του Παραρτήματος ΙΙΙ του ^δικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 47

Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα -Τροποποίηση του άρθρου 300 του ν. 4738/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής της περίπτωσης α' της ενότητας Β του άρθρου 43 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (266 Α'), για τις δωρεές προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) που πραγματοποιούνται έως 30-06-2022.

Ως εκ τούτου

α) τα Ν.Π.Δ.Δ., δήμοι, κοινότητες, ιεροί ναοί, ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και

β) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α' 185), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν όλω ή εν μέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4182/2013)

που είναι δικαιούχοι δωρεάς που συντελείται μέχρι τις 30-06-2022 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς, όχι όμως και από την υποχρέωση υποβολής της οικείας δήλωσης.

Άρθρο 49

Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022

Με την ως άνω διάταξη ορίζεται ότι σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Διευκρινίζεται ότι υποβολή της δήλωσης θεωρείται η υποβολή αυτής μέσω της εφαρμογής myProperty. Για τις δηλώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myProperty, ημερομηνία υποβολής θεωρείται η κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 31/12/2021 είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε σύμφωνα με την απόφαση Α.1137/2020 και όχι και η έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και η χορήγηση αντιγράφου της δήλωσης. Ειδικότερα για τις τελευταίες ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του «Αιτήματος» ή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της κατάθεσης σε ταχυδρομείο ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 50

Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής -Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν.4172/2013

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο 15 του ν.4172/2013 (Α 167, ΚΦΕ):

α) Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περ. β) του άρθρου αυτού, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).

Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).

Ομάδα 3 (Ενδυση και υπόδηση).

Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.

Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

Ομάδα 6 (Υγεία).

Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες),εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών).

Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).

Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία), ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6.».

β) Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. ζ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ και η περ. ζ) διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι υποκατηγορίες δαπανών του τελευταίου εδαφίου της περ. δ) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.»

γ) Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού προστίθεται, μετά την παρ. 6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

«7. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες) της περ. δ) της παρ. 6 που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περ. α) της ως άνω παραγράφου. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να καθορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες λήψης υπηρεσιών ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, για τις οποίες εφαρμόζεται η περ. α), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».

Άρθρο 51

Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της παρ. 69 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 69 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, ως προς την προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση και έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων υπαγωγής στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ, και η παρ. 69 διαμορφώνεται ως εξής:

«69. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Γ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης, το αργότερο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022.».

Άρθρο 52

Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 (Α’ 201), ως προς την έναρξη ισχύος του άρθρου 48Α του ΚΦΕ περί απαλλαγής υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, αντικαθίσταται προκειμένου οι διατάξεις περί απαλλαγής να έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η.1.2020 και μετά.

Άρθρο 53

Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 -Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επεκτείνεται η μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε το έτος 2021 και για το έτος 2022 ως εξής:

Κατηγορία Τουριστικά θέσεις καθήμενων τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’ έως 40 215
Β’ 41 και άνω 300

Ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ' της περ. Β της παρ. 1 του 20 του ν. 2948/2001 (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 54

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4714/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148) περί Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 3 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ως προς τον χρόνο εφαρμογής και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο, β) στην παρ. 4 τροποποιείται το προτελευταίο εδάφιο, προκειμένου να γίνεται αναφορά στα εκκρεμή και όχι στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, καθώς και στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 9 εξειδικεύεται η αναφορά στα Μέλη των Τμημάτων της Επιτροπής, δ) η παρ. 8 τροποποιείται, προκειμένου να γίνεται αναφορά στην καταβολή του ποσού του κύριου φόρου και όχι και του αυτοτελούς προστίμου, ε) στην παρ. 10 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την ανά συνεδρίαση αμοιβή των πρώην δικαστικών λειτουργών, των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Γενικού Προϊσταμένου της Επιτροπής και ως προς την πρόβλεψη αμοιβής των εισηγητών εφοριακών υπαλλήλων και προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και στ) προστίθεται παρ. 15 με την οποία ορίζεται ότι οι παρ. 3, 4, 8 και 10 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Άρθρο 55

Ανεκχώρητο και ακατάσχετο εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Άρθρο 77

Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού διευκρινίζεται ότι η εισφορά προστασίας περιβάλλοντος της παρ. 3 του αρ.4 του ν. 4736/2020 (Α'200), καταλαμβάνει και το σύνολο των ακόλουθων αντίστοιχων χάρτινων προϊόντων μιας χρήσης:

  • Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους, που έχουν πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση, καθώς και όσα περιέχουν στη χαρτόμαζα συνθετικά πολυμερικά πρόσθετα.
  • Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία, όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, που έχουν πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επί τόπου είτε εκτός του καταστήματος, συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο και είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως, μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 και της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4736/2020, περί υποχρεωτικής σήμανσης.

Άρθρο 97

Ρυθμίσεις ζητημάτων Γηροκομείου Αθηνών

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 το Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο» απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη ποσών που προέρχονται από δωρεές-επιχορηγήσεις κρατικών φορέων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από κληρονομίες, καθώς και για τη σύσταση και τροποποίηση σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών ακινήτων που προέρχονται από αποδοχή κληρονομιών, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4876/2021. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα επιτρέπεται να διατηρεί έναν (1) τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής, ο οποίος είναι ακατάσχετος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παραταθεί το παραπάνω χρονικό διάστημα για έξι (6) μήνες, εφόσον εν τω μεταξύ έχει υποβληθεί από το Σωματείο Σχέδιο Εξυγίανσης του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α' 114) προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης του άρθρου 56 του ν. 4262/2014 και εκκρεμεί η έγκρισή του.

Σύμφωνα με την παρ.2 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι για το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4876/2021 το Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο» δύναται να επιχορηγείται από κρατικούς φορείς και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχορήγηση αυτή είναι ανεκχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 147

Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 2 του ν. 3986/2011

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», κυριότητας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), που αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (39.440.000) κοινές μετοχές, που περιήλθαν στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., σύμφωνα με την υπ' αρ. 249/2014 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β' 864), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Η ως άνω μεταβίβαση απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους και δικαιωμάτων τρίτων και δεν έχει εφαρμογή επ' αυτής ο ν. 3461/2006 (Α' 106).

Άρθρο 148

Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το άρθρο 22Γ του ΚΦΕ τροποποιείται, στον τίτλο και το πρώτο εδάφιο, ως προς την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2022 κατά ποσοστό 30%, και την πρόβλεψη των σχετικών προϋποθέσεων και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22Γ
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά: α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση διά των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσωνκαι εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α' 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το φορολογικό έτος 2022 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και το φορολογικό έτος 2022 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται, εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 149

Διαγραφή απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι διαγράφονται οι απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε., οι οποίες αφορούν σε υποχρεώσεις τόκων και χρεολυσίων, δεδουλευμένων ή μελλοντικών, που προκύπτουν από το ομολογιακό δάνειο με ISIN: GR1150002672, με συμβατική ημερομηνία λήξης την 12η.6.2037, σταθερού επιτοκίου 5,0660% και ονομαστικής αξίας ποσού οκτακοσίων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (800.490.000) ευρώ. Με την έναρξη ισχύος του ν. 4876/2021, ήτοι την 23.12.2021, επέρχεται η πρόωρη και οριστική λήξη του ομολογιακού δανείου της παρ. 1 και μετά την ημερομηνία αυτή δεν προκύπτει για τον Ο.Σ.Ε. κανένα περαιτέρω οικονομικό αποτέλεσμα ή υποχρεώσεις χρεολυσίων και τόκων εξαιτίας αυτού. Το συνολικό ποσό του οφέλους που προκύπτει κατά τον χρόνο διαγραφής της απαίτησης, απαλλάσσεται παντός άμεσου ή έμμεσου φόρου, Φ.Π.Α., τέλους, εισφοράς και λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων. Οι απαιτήσεις που διαγράφονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναγνωρίζονται στα λογιστικά βιβλία που τηρεί ο Ο.Σ.Ε., κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του ν. 4876/2021, απευθείας στην καθαρή θέση ως ειδικό αποθεματικό, το οποίο μπορεί η εταιρεία να συμψηφίσει με υπόλοιπο ζημιών σε νέο, χωρίς να συνιστά πράξη διανομής και δεν συνεπάγεται δικαίωμα επιβολής οποιουδήποτε φόρου.

Άρθρο 186

Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο 186 ορίζεται ότι η ισχύς του ν. 4876/2021 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 23η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α’ 251/23-12-2021 που περιλαμβάνει τα κοινοποιούμενα άρθρα του ν. 4876/2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!