Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ. Α 1111774 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της απόφασης Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1111774 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B' 6045/20.12.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Τμημάτων στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μετονομασία του Τμήματος Α’ Εκτέλεσης Προμηθειών αυτής και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του, καθώς και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) και Τμήματος της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 26, 27 και 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α’ 147),

ε) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),

στ) του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 5, 32 και 51 αυτής,

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» - Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Α. 1232/20-10-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4942).

3. Τα έγγραφα υπό στοιχεία:

α) Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1100063 ΕΞ2021/12-11-2021, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, με το από 22/10/2021 συνημμένο σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ..

β) ΔΤΔ Δ 1091849 ΕΞ 2021/21-10-2021, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.).

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

α) από 16 και 17/11/2021, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.).

β) από 01/11/2021 και 10/11/2021, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ..

5. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1105230ΕΞ 2021/2511-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1143627ΕΞ2020/18-122020 (Α.Δ.Α. 6Ν3Η46ΜΠ3Ζ-ΟΤΒ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη: α) σύστασης δύο (2) Τμημάτων στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γ.Δ.Ο.Υ. για τη διασφάλιση της βέλτιστης και έγκαιρης εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της ΑΑΔΕ και για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και παρακολούθηση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών της Διεύθυνσης, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό του έργου αυτής και β) ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δ’ - Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης της Δ.Τ.Δ. της Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ., για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4820/2021 «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, λόγω της αύξησης των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γ.Δ.Ο.Υ. κατά δύο (2) Τμήματα, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021, με ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.575,00 €) περίπου και για κάθε επόμενο έτος, με ποσό ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (18.896,00€) περίπου, σε βάρος των Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, ως εξής:

I.1. Στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γ.Δ.Ο.Υ.:

α) Μετονομάζουμε το «Τμήμα Α’ Εκτέλεσης Προμηθειών» αυτής σε «Τμήμα Α1’Διενέργειας Προμηθειών Τακτικού Προϋπολογισμού» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές του.

β) Συνιστούμε δύο (2) Τμήματα, με τίτλους «Τμήμα Α2’Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» και «Τμήμα Ε’ Συντονισμού και Υποστήριξης», αντίστοιχα και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτών.

γ) Καταργούμε το Γραφείο Γ’ Διοικητικής Υποστήριξης του Τμήματος Β’ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού αυτής.

2. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες του «Αυτοτελούς Τμήματος Α’ - Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης» και του «Τμήματος Ε’Συγχρηματοδότησης Έργων» της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων αυτής.

3. Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δ’Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.).

II. Ύστερα από τα ανωτέρω:

1. Στο άρθρο 5 «Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)» της ανωτέρω απόφασης:

α) Στην περ. I. «Αυτοτελές Τμήμα Α’ - Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης» της υποπαρ. Α της παρ. 3 αυτού:

αα) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπερ. β’, με την προσθήκη νέου στοιχείου γγ’, ως εξής:

«(β) Ο συντονισμός: αα) της δράσης όλων των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών τους σχεδίων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων σχεδίων, με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων, ββ) και η υποστήριξη των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό των τακτικών στόχων τους, τον προσδιορισμό δεικτών απόδοσης και την παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, γγ) και η παρακολούθηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του στρατηγικού σχεδίου, σε συνεργασία τόσο με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης όσο και με τις λοιπές εμπλεκόμενες, ανά περίπτωση, Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.».

ββ) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπερ. γ’, με την προσθήκη νέου στοιχείου δδ’, ως εξής:

«(γ) Η σύνταξη: αα) μηνιαίων εκθέσεων, με την κατάλληλη τεκμηρίωση, για την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων, που αναφέρονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, ββ) περιοδικών, έκτακτων και ειδικών εκθέσεων απολογισμού και προόδου των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε., η οποία υποβάλλεται στον Διοικητή αυτής, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών, γγ) της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Α.Α.Δ.Ε και δδ) η συνδρομή στην σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων των μεταρρυθμίσεων και η συνεργασία με το Τμήμα Ε’ της ίδιας Διεύθυνσης, για την υποβολή τους αρμοδίως».

γγ) Προσθέτουμε νέα υποπερ. γ1’, ως κατωτέρω:

«(γ1) Ο προσδιορισμός και η προτεραιοποίηση των κινδύνων υλοποίησης των στόχων και έργων του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ, καθώς και η εκτίμηση των επιπτώσεών τους στην αποστολή αυτής, σε συνεργασία με τα Τμήματα Β’ και Γ’ της ίδιας Διεύθυνσης».

β) Στην περ. III. «Τμήμα Ε’ - Συγχρηματοδότησης Έργων» της υποπαρ. Β της παρ. 3 αυτού, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπερ. β’, ως εξής:

«(β) Η σύνταξη: αα) προτάσεων χρηματοδότησης, με τη συνδρομή των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, καθώς και η υποβολή των τελικών αιτήσεων, ββ) και η υποβολή τεχνικών δελτίων έργων ή μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Α’ και Δ’ της Διεύθυνσης ή και με λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και η υποβολή τους αρμοδίως».

2. Στο άρθρο 32 «Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.)» της ανωτέρω απόφασης:

α) Αντικαθιστούμε την παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α1’Διενέργειας Προμηθειών Τακτικού Προϋπολογισμού

β) Τμήμα Α2’Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

γ) Τμήμα Β’Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

  • Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Γραφεία, ως κατωτέρω:

αα) Γραφείο Α’Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

ββ) Γραφείο Β’Διαχείρισης Οχημάτων

δ) Τμήμα Γ’ Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών

ε) Τμήμα Δ’ Τεχνικών Προδιαγραφών και Έρευνας Αγοράς

στ) Τμήμα Ε’ Συντονισμού και Υποστήριξης».

β) Στην παρ. 3 αυτού:

αα) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. I αυτής, ως εξής:

«I. i) Τμήμα Α1’Διενέργειας Προμηθειών Τακτικού Προϋπολογισμού

α) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαδικαστικών ενεργειών για την υλοποίηση της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, που επιβαρύνουν τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, την υπογραφή των σχετικών αναθέσεων και συμβάσεων και τη συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας αυτών.

β) Η έγκαιρη υποβολή αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία της Αρχής για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών συλλογικών οργάνων (επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, εξέτασης ενστάσεων, κατάρτισης προδιαγραφών, παραλαβής και λοιπών επιτροπών) για την ομαλή διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και για την παραλαβή των προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών.

γ) Η ενημέρωση του Προέδρου και των μελών των συλλογικών οργάνων της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και της επισπεύδουσας την προμήθεια Υπηρεσίας, ως προς την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες, τις συνέπειες της μη τήρησης αυτών, καθώς και η ενημέρωση αρμοδίως για τη μη τήρησή τους.

δ) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς ή με την εκτέλεση των προμηθειών, γενικότερα, σε υποψήφιους αναδόχους και σε ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες της Αρχής.

ε) Η τήρηση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή του «φακέλου δημόσιας σύμβασης».

στ) Η εποπτεία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την πορεία και την ορθή υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών και διαγωνιστικών διαδικασιών.

ζ) Η σύνταξη ερωτημάτων προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ii) Τμήμα Α2’Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Αρμοδιότητες ίδιες με του Τμήματος Α1’Διενέργειας Προμηθειών Τακτικού Προϋπολογισμού, κατά το μέρος που αφορούν στην υλοποίηση της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, που επιβαρύνουν το Π.Δ.Ε. του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων.».

ββ) Καταργούμε την περ. γ’ «Γραφείο Γ’ Διοικητικής Υποστήριξης της υποπαρ. II αυτής.

γγ) Προσθέτουμε υποπαρ. V σε αυτήν, ως εξής:

«V. Τμήμα Ε’ Συντονισμού και Υποστήριξης

α) Η οργάνωση και ο συντονισμός των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών της Διεύθυνσης.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων που αναλαμβάνει η Διεύθυνση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και η ενίσχυση της συνεργασίας με τις λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για την ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών.

γ) Η καταγραφή της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων (αγαθών, υπηρεσιών, έργων), η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η επεξεργασία αυτών.

δ) Η παρακολούθηση των Συμβάσεων Συντήρησης και η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαδικαστικών ενεργειών για την έγκαιρη ανανέωση αυτών.

ε) Η εποπτεία ορθής τήρησης του Μητρώου Προμηθειών και του Μητρώου Ακινήτων.

στ) Η επικοινωνία με τις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., καθώς και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση και προώθηση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

ζ) Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου του, ιδίως ως προς την διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας, των δράσεων και των έργων της Διεύθυνσης και την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης αυτών.

η) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.»

3. Στο άρθρο 51 «Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.)» αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. IV. «Τμήμα Δ’ Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης» της παρ. 3 αυτού προσθέτουμε νέα περ. (θ), η οποία έπεται της περ. (η), ως εξής:

«(θ) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, με τον έλεγχο της πληρότητας των εισηγήσεων των Τελωνείων, για τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και η μέριμνα για την υπογραφή των οικείων αποφάσεων από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!