Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1252/2021 Έγκριση Χρονοδιαγράμματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης 16643 για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γιώργος Λασκαρίδης
Τηλέφωνο: 210 3375521
E-Mail: strategicplanning@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω5ΙΙ46ΜΠ3Ζ-ΞΩ2

Αθήνα, 14/12/2021

Αριθ. Πρωτ.: Α. 1252

ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΔΑ

Θέμα: «Έγκριση Χρονοδιαγράμματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης 16643 για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0'»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε, ζ και κβ” της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β' της παραγράφου

2, της περίπτωσης α'της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 22, και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β' 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (Β'2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Το ν. 4822/2021 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους.

6. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, για την τεκμηρίωση της δέσμευσης της Αρχής για την υλοποίηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, της Μεταρρύθμισης με κωδικό 16643 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδύσεων και δράσεων της μεταρρύθμισης 16643, του Άξονα 4.1 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά την ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:

Φάση/δραστηριότητα Έναρξη Λήξη
2. Κωδικοποίηση Πρωτογενούς Νομοθεσίας 01/01/2020 31/12/2023

2.1. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

01/12/2020

30/06/2023

Συντονισμός των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την εκ μέρους τους συγκέντρωση των υφιστάμενων αποφάσεων και εγκυκλίων του Κ.Φ.Δ. και ο εντοπισμός όσων αποφάσεων ή εγκυκλίων χρήζουν απλοποίησης ή εκσυγχρονισμού

01/12/2022

31/07/2022

Εισήγηση ενσωμάτωσης στον νέο Κ.Φ.Δ. του απλοποιημένου και εκσυγχρονισμένου κανονιστικού πλαισίου για δημόσια διαβούλευση

01/08/2022

31/03/2023

Υποβολή τελικής εισήγησης νομοθετικών διατάξεων εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του Κ.Φ.Δ.

01/04/2023

30/04/2023

3. Ενοποίηση Δευτερογενούς Νομοθεσίας (αποφάσεων και εγκυκλίων) 01/01/2022 31/12/2024
5. Σύσταση νέα υπηρεσιακής δομής στην ΑΑΔΕ για την ενοποίηση της δευτερογενούς νομοθεσίας, τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και για τη διατήρηση και συντήρηση της δημόσιας βάσης δεδομένων φορολογικής νομοθεσίας. 01/10/2021 30/06/2022

5.1. Έκδοση απόφασης σύστασης

01/10/2021

31/01/2022

5.2. Ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας

01/02/2022 30/06/2022
6. Συγγραφή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού 01/07/2023 31/12/2025
7. Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Μεταρρύθμιση 16291, υποέργο 7Α) 01/04/2022 30/06/2024

7.1. Δημόσια Διαβούλευση Προδιαγραφών

01/07/2022 31/07/2022

7.2. Διαδικασία Δημοπράτησης

01/08/2022 31/01/2023

7.3. Υπογραφή Σύμβασης

23/02/2023 15/03/2023

7.4. Υλοποίηση - Παραλαβή Παραδοτέων

15/03/2023 30/06/2024
8. Δημιουργία και Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης 01/10/2021 31/12/2024

8.1. Υλοποίηση Σχεδίου Προδιαγραφών

01/10/2021 28/02/2022

8.2. Δημόσια Διαβούλευση Προδιαγραφών

01/03/2022 31/03/2022

8.3. Διαδικασία Δημοπράτησης

01/04/2022 30/10/2022

8.4. Υπογραφή Σύμβασης

01/11/2022 31/12/2022

8.5. Υλοποίηση - Παραλαβή Παραδοτέων

01/01/2023 31/12/2024
9. Δημιουργία δικτυακών τόπων σε εναρμόνιση με τη στρατηγική εξυπηρέτησης πολλαπλών καναλιών 01/01/2024 31/12/2025

9.1. Προσαρμογή Διαδικασιών Τηλεφωνικού Κέντρου

01/01/2024 31/12/2024

9.2. Προσαρμογή κοινού διαδικτυακού τόπου Υπουργείου Οικονομικών - ΑΑΔΕ

01/01/2024 30/06/2025

9.3. Προσαρμογή εσωτερικού ενδοδικτύου

01/01/2025 31/12/2025

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!