Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ 2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56, 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α' 237)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375312,317
Email: deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νης : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης,
Ταχ. Κώδικας : 18346, Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210-4802086, 621,
210-4802584-2629,
210-4802540, 2275
Email: d.eleg@aade.gr
Url: www.aade.gr
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' , Β
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103635007
Email: deispraxeon@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΑΜΤ46ΜΠ3Ζ-Ε3Τ

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ: Ο. ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56, 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α' 237)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων:

α) 2 του κεφαλαίου Α' «Σκοπός -Αντικείμενο και ορισμοί», 8 του κεφαλαίου Γ « Παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα» και 19 του κεφαλαίου Ε «Υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης»,του Μέρους Α' «Στρατηγικές επενδύσεις»

β) 56 και 60 του κεφαλαίου Βζ «Ίδρυση Εταιρείας Τεχνοβλαστού» του Μέρους Γ «Δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες - τεχνοβλαστούς»

γ) 72 και 73 του κεφαλαίου Α' «Επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Μέρους Δ' «Άλλες επείγουσες διατάξεις»

δ) 89 του κεφαλαίου Γ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του Μέρους Δ' «Άλλες επείγουσες διατάξεις».

ε) 90 και 91 του κεφαλαίου Γ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του Μέρους Δ' «Άλλες επείγουσες διατάξεις»

στ) 97 του Μέρους Ε «Έναρξη ισχύος».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διατάξεις των άρθρων 2, 8, 19, 56, 60, 72,73, 89, 90, 91 και 97 του ν.4864/2021 (Α'237)

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 2 καταλαμβάνει φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων χωρών που αποτελούν στελέχη επενδυτικών σχημάτων.

Τα άρθρα 8 και 19 αφορούν σε επιχειρήσεις - δικαιούχους φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές με το νόμο αυτό.

Τα άρθρα 56 και 60 αφορούν σε εταιρείες τεχνοβλαστούς που ορίζονται με το νόμο αυτό.

Το άρθρο 72 αφορά σε υφιστάμενες ΜμΕ επιχειρήσεις του κλάδου λιανεμπορίου.

Το άρθρο 73 αφορά σε επιχειρήσεις παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Το άρθρο 89 αφορά σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 71Α του ΚΦΕ.

Τα άρθρα 90 και 91 αφορούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Το άρθρο 97 αφορά την έναρξη ισχύος του ν. 4864/2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις α) των άρθρων 2 του κεφαλαίου Α'«Σκοπός -Αντικείμενο και ορισμοί», 8 του κεφαλαίου Γ’ « Παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα» και 19 του κεφαλαίου Ε «Υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης του Μέρους Α' «Στρατηγικές επενδύσεις», β) των άρθρων 56 και 60 του κεφαλαίου Β'«Ίδρυση Εταιρείας Τεχνοβλαστού» του Μέρους Γ «Δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες - τεχνοβλαστούς», γ) των άρθρων 72 και 73 του κεφαλαίου Α'»Επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Μέρους Δ'«Άλλες επείγουσες διατάξεις », δ) του άρθρου 89 του Κεφαλαίου Γ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του Μέρους Δ'«Άλλες επείγουσες διατάξεις», ε) των άρθρων 90 και 91 του κεφαλαίου Γ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του Μέρους Δ'« Άλλες επείγουσες διατάξεις» και στ) του άρθρου 97 του Μέρους Ε «Έναρξη ισχύος» του ν.4684/2021 (Α'237).

Ειδικότερα :

1. Άρθρο 2 «Ορισμός - κατηγορίες και κριτήρια στρατηγικών επενδύσεων

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 ορίζεται ότι για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, το άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (A' 103) σχετικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής εφαρμόζεται ως προς δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών κατ' ανώτατο αριθμό, στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης, όσα από τα στελέχη αυτά δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης και στον σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης υπό την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), εφόσον ο σύζυγος ή το άλλο μέρος δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. 5 της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014.

2. Άρθρο 8 «Φορολογικά κίνητρα»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές μπορούν, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να λάβουν το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος, κατά την ημερομηνία του χαρακτηρισμού τους, συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση του παγιωμένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν μειωθεί ο συντελεστής, εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ισχύει μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά (L 187), ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με τις διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 12 του ν.4608/2019 (Α'66) περί φορολογικών κινήτρων. Ειδικότερα ορίζεται ότι οι επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί, με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν διαζευκτικά:

α) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου, ή

β) επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αν ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Σημειώνεται ότι με την παρ.2 του άρθρου 30 «Μεταβατικές διατάξεις» ορίζεται ότι τα άρθρα 10 έως και 29 του ν. 4608/2019 (Α’ 66), περί προσέλκυσης Στρατηγικών Επενδύσεων, καταργούνται.

3. Άρθρο 19 «Κυρώσεις λόγω μη τήρησης των όρων της επένδυσης»

Με τις διατάξεις της παρ.1 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, για λόγους που αποδίδονται στον φορέα επένδυσης, καθώς και σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), η τελευταία λαμβάνει απόφαση για τα εξής:

α) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της παρ. 1 του άρθρου 8, επιβάλλει την άρση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ’ επέκταση την αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου, έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ' έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές,

β) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8, επιβάλλει την άρση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος και κατ' επέκταση την αναβίωση, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης, με βάση τους κατ' έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και γ) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8, επιβάλλει την άρση της δυνατότητας κατ' εξαίρεση απόσβεσης, και κατ' επέκταση την αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου, έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ' έτος ισχύοντες συντελεστές.

4. Άρθρο 56 «Έδρα εταιρείας - τεχνοβλαστού»

Με τις διατάξεις του άρθρου 56 ορίζεται ότι οι εταιρείες-τεχνοβλαστοί δύνανται να έχουν την έδρα τους είτε (α) στην Ελλάδα, είτε (β) σε άλλο κράτος, εφόσον ιδρύουν στην Ελλάδα υποκατάστημα ή γραφείο ή άλλη εγκατάσταση που αναγνωρίζεται από τη φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα ως μόνιμη εγκατάσταση. Επίσης, δύνανται να ιδρύονται έχοντας την έδρα τους στην Ελλάδα και να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μετά την ίδρυσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν υποκατάστημα ή γραφείο ή άλλη εγκατάσταση που αναγνωρίζεται από τη φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα.

5. Άρθρο 60 «Σύμβαση τεχνοβλαστού»

Με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ.11 του άρθρου 60 ορίζεται ότι με τη λύση της σύμβασης τεχνοβλαστού, είτε λόγω παρέλευσης του συμφωνηθέντος χρόνου διαρκείας της άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν με αυτήν είτε λόγω πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης η εταιρεία παύει να απολαύει των φορολογικών ή άλλων προνομίων που προβλέπει η νομοθεσία για τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς και τα μέλη τους.

6. Άρθρο 72 «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» -Τροποποίηση του άρθρου 222 του ν. 4782/2021»

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 222 του ν. 4782/2021 (Α'36) ως προς τη διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου της ενίσχυσης της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» και ως προς την προσθήκη της φορολογικής διοίκησης, και το άρθρο 222 διαμορφώνεται ως εξής: «Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

7. Άρθρο 73 «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Με τις διατάξεις του άρθρου 73 ορίζεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του εν λόγω άρθρου απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

8. Άρθρο 89 «Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών (Forum on Harmful lax Practices, FHTP) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερδών επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας - Αντικατάσταση του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013»

Με τις διατάξεις του άρθρου 89 ορίζεται ότι το άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71Α Κίνητρα ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της, που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα κέρδη αυτά. Η απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας.

2. Το ποσό της απαλλαγής προκύπτει ως ακολούθως:

Ο αριθμητής δύναται να προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των συνολικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α. «Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: Αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει σε μία (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: αα) «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας», που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα. αβ) «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας» κατοχυρωμένο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο έχει, επίσης, κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος, το οποίο: i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή ii) είναι μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης. Προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσης για την οποία ζητείται η απαλλαγή. β. «Επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το ποσό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες πραγματοποιούνται, κατά το τρέχον και τα προηγούμενα φορολογικά έτη από την ίδια την επιχείρηση ή έχουν ανατεθεί σε τρίτα, μη συνδεδεμένα με την επιχείρηση πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 και συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας. γ. «Συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το σύνολο των επιλέξιμων και μη δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον και τα προηγούμενα φορολογικά έτη. Στην έννοια των μη επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται οι δαπάνες απόκτησης της ευρεσιτεχνίας και οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που έχουν ανατεθεί σε τρίτα συνδεδεμένα με την επιχείρηση πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 και οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας. δ. «Κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας»: Το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έσοδα από την πώληση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετά την αφαίρεση των επιλέξιμων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά και τα οποία πραγματοποιήθηκαν το τρέχον φορολογικό έτος. Επίσης, ως κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας νοούνται και τα κέρδη από την πώληση προϊόντων παραγωγής της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτά παρήχθησαν σε εγκαταστάσεις της ίδιας της επιχείρησης ή τρίτων, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, κατά το μέρος που αναλογούν στη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

4. Το ποσό της απαλλαγής, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα, κατά το μέρος που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται κάθε φορά.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, τα κριτήρια χαρακτηρισμού των επιλέξιμων και μη δαπανών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α., οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης στο παρόν άρθρο για τα συγκεκριμένα κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, μετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

Το άρθρο 71Α, ως ισχύει μετά την ως άνω τροποποίηση έχει εφαρμογή στα έσοδα που πραγματοποιούνται τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά

9. Άρθρο 90 «Καθορισμός ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση της διαδικασίας επιβολής και κοινοποίησης με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - Τροποποίηση του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 τροποποιούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 54Ε ν. 4174/2013 ως προς τον καθορισμό ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα, καθώς και η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 54Ε ν. 4174/2013 ως προς τις προϋποθέσεις επιβολής του προστίμου και η παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για την εφαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη για οποιονδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έλεγχο εξισώνεται με μη τήρηση αυτών. Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων. β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ. 7 του άρθρου 25 διαπιστώνεται, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση του άρθρου 14 φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το πρόστιμο της περ. α), εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχει δηλωθεί απώλεια των Φ.Η.Μ.».

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 προκειμένου να εναρμονιστεί η διαδικασία επιβολής και κοινοποίησης του προστίμου της παρ. 1 με τα υπόλοιπα πρόστιμα του ίδιου Κώδικα, και η παρ. 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου της παρ. 1, ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 28.».

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 ορίζεται ότι οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 90, καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

10. Άρθρο 91 «Μη εφαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) - Τροποποίηση του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4174/2013».

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 91 τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του ν.4174/2013 (Α’170), προκειμένου να προβλεφθεί εξαίρεση από την εφαρμογή των ανωτάτων ορίων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 Ε, και διαμορφώνεται ως εξής: «αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 54Ε, χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια της ίδιας ως άνω περίπτωσης,».

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι, η παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του άρθρου 91, καταλαμβάνει και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

11. Άρθρο 97 «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο 97 ορίζεται ότι η ισχύς του ν. 4864/2021 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 2.12.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Συνημμένα: απόσπασμα του ΦΕΚ Α' 237/02.12.2021στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις των άρθρων 2, 8, 19, 56, 60, 72, 73, 89, 90,91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α 237).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!