Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.Σ.Σ. Α 1108876 ΕΞ 2021 Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων βράβευσης Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1108876 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B' 5820/13.12.2021

Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων βράβευσης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’94) για το έτος 2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 23, της παρ. 1 του άρθρου 2, των περ. ε’, ζ’και ια’της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περ. β’της παρ. 2, της υποπερ. ββ’της περ. θ’της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 21 και 22, και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (Β’2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/ 6-12-2017 (Β’4284) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1147253 ΕΞ 2020/31-12- 2020 (Β’ 5914) απόφαση Διοικητή για την έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2020.

7.Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, για τον καθορισμό διαδικασίας ειδικής βράβευσης και την αναγνώριση της συνεισφοράς των Οργανικών Μονάδων, στην υλοποίηση του έργου της Αρχής, κατά το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

8.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τη διαδικασία βράβευσης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ειδικά για το έτος 2020 με ειδικά βραβεία, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), λαμβάνοντας υπόψη το έκτακτο επιχειρησιακό έργο και τις δράσεις που ανέλαβαν και υλοποίησαν συγκεκριμένες από αυτές, υπό απρόβλεπτες και ασυνήθιστες συνθήκες, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Άρθρο 1

Ορισμός

Οργανικές Μονάδες, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, είναι οι Μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς τμήματος, Γραφείου ή Αυτοτελούς Γραφείου της Α.Α.Δ.Ε. που υφίστανται στο τέλος του έτους αξιολόγησης, ήτοι στο τέλος του 2020.

Άρθρο 2

Σκοπός της βράβευσης

Η βράβευση με ειδικά βραβεία για το έτος 2020 αποβλέπει στην αναγνώριση της ιδιαίτερης συνεισφοράς Οργανικών Μονάδων της Αρχής στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, στην ανταπόκριση των Οργανικών Μονάδων στις έκτακτες απαιτήσεις και ανάγκες, στην άμεση υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, καθώς και στη δημιουργία κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στο στρατηγικό της σχέδιο.

Άρθρο 3

Κριτήρια Αξιολόγησης ειδικών βραβείων Οργανικών Μονάδων της Αρχής

Τα κριτήρια για την απονομή των ειδικών βραβείων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Β’4284) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. είναι, ανά κατηγορία βραβείου, τα ακόλουθα:

Α) Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 25 μόρια

2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου λαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η υψηλή απόδοση έναντι στόχων και η ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής.

β) Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%.

γ) Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής.

δ) Η αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Αρχής.

Β) Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων ή στην ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εκτός επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 25 Μόρια

2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια προθεσμίες.

β) Η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ’ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.

Γ) Ειδικά βραβεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών Οργανικών Μονάδων, που προάγουν το έργο της Αρχής.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 20 Μόρια

2. Οι πρωτοβουλίες αξιολογούνται σύμφωνα με την πρωτοτυπία της ιδέας και την αποτελεσματικότητά της σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος που επιφέρουν.

3. Ως πρωτοβουλίες μπορεί να εκλαμβάνονται:

α) Η υλοποίηση ή βελτίωση ηλεκτρονικής εφαρμογής (εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου), η οποία μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος για τον φορολογούμενο και την Αρχή.

β) Οι καινοτόμες πρακτικές Οργανικής Μονάδας που οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με αυτή.

γ) Η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης κατόπιν μελέτης, η οποία μπορεί να οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.

δ) Η υποβολή πρότασης μελέτης, η οποία θα εισηγείται νέο πλαίσιο λειτουργίας σε συγκεκριμένους τομείς ή μεθόδους προς βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών (ελεγκτικών ή μη) και θα προάγει το έργο της Αρχής.

Δ) Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 20 Μόρια

2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε εισπραχθέντα ανά ελεγκτή Οργανικής Μονάδας έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών, κατόπιν ελέγχων).

β) Η επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνοριακά (χερσαία) ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή εκτός έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της Οργανικής Μονάδας.

γ) Η έγκαιρη εκπλήρωση έκτακτου, μη προγραμματισμένου έργου εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων, με σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Ε) Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 15 Μόρια

2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή Οργανικών Μονάδων σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς ή αλληλεγγύης ή σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κατόπιν πρωτοβουλίας, και οι οποίες έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύουν το κοινωνικό πρόσωπο της Αρχής.

β) Η αποδεδειγμένη συνεισφορά Οργανικών Μονάδων σε έκτακτες και επείγουσες δράσεις και ενέργειες, εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, που συμβάλλουν ιδιαιτέρως στην προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Άρθρο 4

Διαδικασία Βράβευσης

1. Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Αρχής υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις ειδικής βράβευσης, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3 της παρούσας, με αναλυτική παράθεση αποτελεσμάτων κατά περίπτωση, κατόπιν σχετικού εγγράφου που αποστέλλεται σε αυτές από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

2. Οι ανωτέρω εισηγήσεις υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού στον Διοικητή για έγκριση και ολοκλήρωση της διαδικασίας βράβευσης, με έκδοση της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 5

Διαδικασία απονομής μη χρηματικών βραβείων

Μετά τον ορισμό των προς βράβευση Υπηρεσιών, δύναται να απονέμονται στις διακριθείσες Οργανικές Μονάδες πιστοποιητικά βράβευσης σε ειδική τελετή.

Άρθρο 6

Διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων

1. Σε Οργανικές Μονάδες που βραβεύονται βάσει του άρθρου 3 της παρούσας και διακρίνονται για τα αποτελέσματά τους δύνανται να απονέμονται χρηματικά βραβεία.

2. Σε περίπτωση απονομής χρηματικού βραβείου, σε κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ, το οποίο καθορίζεται στην Απόφαση Βράβευσης των Οργανικών Μονάδων από το Διοικητή.

3. Το ποσό του χρηματικού βραβείου κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.

4. Τα ειδικά βραβεία του άρθρου 3 δύνανται να απονέμονται και σε επίπεδοΤμήματος ή Γραφείου εντός της ίδιας Οργανικής Μονάδας και όχι οριζόντια σε όλα τα Τμήματα/Γραφεία αυτής καθώς και στο προσωπικό αυτών, ανάλογα με το έργο που έχουν επιτελέσει, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Προϊσταμένων.

5. Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην του βοηθητικού προσωπικού.

6. Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το προσωπικό που ανήκει στους κλάδους: επιμελητών, εργατών, προσωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών, τυπογράφων, φυλάκων νυχτοφυλάκων.

7. Το χρηματικό βραβείο κάθε Οργανικής Μονάδας (συνολικό ποσό) προκύπτει από το γινόμενο του πλήθους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων επί του χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους παρακάτω κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής Μονάδας:

Α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει της ιδιότητας του προσωπικού και της διάκρισής του ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%), βάσει των παρ. 5 και 6.

Β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος. Ως χρόνος ενεργού άσκησης καθηκόντων λογίζονται και οι ημέρες απουσίας του υπαλλήλου λόγω κανονικής άδειας (άρθρο 48 και 49 ΥΚ), ειδικών αδειών (άρθρο 50 ΥΚ), άδειας διευκόλυνσης οικογενειακών υποχρεώσεων (παρ. 6 άρθρο 53 και 8 ΥΚ), βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως 8 ημέρες (παρ. 2 ΥΚ άρθ. 55), άδειας για συμμετοχή στην εισαγωγική εκπαίδευση και σε προγράμματα υπηρεσιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (άρθρο 47, 58 και 59 ΥΚ) και άδειας λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.

Γ) Για την εφαρμογή του κανόνα απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος δεν υπολογίζονται τα διαστήματα κατά τα οποία ο υπάλληλος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια άνευ αποδοχών, υπηρετεί σε υπηρεσίες εκτός Α.Α.Δ.Ε. ή στο εξωτερικό, ή τελεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Δ) Το ως άνω χρηματικό ποσό αποδίδεται και στους υπαλλήλους που τελούν σε άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 παρ. 2, 54, 56 ΥΚ ή τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου (άρθ. 100 ΥΚ). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ως χρόνος υπηρεσίας μέσα στο έτος λογίζεται το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του χρόνου ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε. και του διαστήματος απουσίας του υπαλλήλου για λόγους που ανάγονται στις περιπτώσεις αυτές, περιοριζόμενο στο χρόνο ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε., (όπως αυτός υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω Β και Γ).

Ε) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝ- ΓΔΕ), δεδομένου ότι το γραφείο αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της νομικής συνδρομής των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς σύμφωνα με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 36 του ν. 4389/2016, χειρίζεται τις υποθέσεις της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας από την οποία αποσπάσθηκαν.

ΣΤ) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν στο Συντονιστικό Κέντρο για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (Σ.Ε.Κ.), το οποίο συστάθηκε στην Α.Α.Δ.Ε. (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016, δεδομένου ότι το όργανο αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας από την οποία αποσπάσθηκαν.

Ζ) Στην περίπτωση που υπάλληλος υπηρέτησε εντός του έτους που αφορά η βράβευση σε περισσότερες από μία Οργανικές Μονάδες, για τον υπολογισμό του χρηματικού βραβείου της Οργανικής Μονάδας και την απόδοση του χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους της, λαμβάνεται υπόψη η Οργανική Μονάδα στην οποία ο υπάλληλος διάνυσε τον περισσότερο χρόνο ενεργού υπηρεσίας εντός τους έτους.

Άρθρο 7

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της διαδικασίας και των κριτηρίων Αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων

Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Α.Α.Δ.Ε.

Στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας, αρμόδιες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!