Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 5292/12.11.2021

Στην υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4444), επιφέρονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 «Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων» η φράση «ενώ σε κενή θέση ευθύνης ιδίου ή κατωτέρου επιπέδου» αντικαθίσταται από τη φράση, «,ενώ σε κάθε περίπτωση,» και το περιεχόμενο του εν λόγω εδαφίου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται Προϊστάμενος έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας επιλογής σε κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή σε κενή ανώτερη θέση ευθύνης ιδίου βαθμού οποτεδήποτε ενώ, σε κάθε περίπτωση, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας επιλογής εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης υπολείπεται διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της τριετούς πλήρους θητείας του.».

2) Στο σημείο α) της υποπερ. iii της περ. ε-3, της υποπαρ. ε, της παρ. 1 του άρθρου 3 «Γνωμοδοτικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων»:

  • μετά τη φράση «μίας και μόνο Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας» προστίθεται η φράση «επιπέδου Διεύθυνσης»,
  • διαγράφεται η φράση «,συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενων σε αυτή,»,

και το περιεχόμενο του εν λόγω σημείου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«α) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/ Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου μίας και μόνο Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας, ιδίας ή όμορης περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μέλους και αναπληρωτή) η θητεία δεν έχει λήξει.».

3) Στο σημείο β) της υποπερ. iii της περ. ε-3, της υποπαρ. ε, της παρ. 1 του άρθρου 3 «Γνωμοδοτικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων»:

  • μετά τη φράση «δύο (2) Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «επιπέδου Διεύθυνσης»,
  • διαγράφεται η φράση «,συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενων σε αυτές,»

και το περιεχόμενο του εν λόγω σημείου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«β) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/ Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου δύο (2) Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των οικείων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών ως μέλη, με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, ιδίας ή όμορης περιφέρειας, που έχουν ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μελών και αναπληρωτών) η θητεία δεν έχει λήξει».

4) Στο σημείο γ) της υποπερ. iii της περ. ε-3, της υποπαρ. ε, της παρ. 1 του άρθρου 3 «Γνωμοδοτικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων»:

  • μετά τη φράση «τριών (3) ή και περισσότερων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «επιπέδου Διεύθυνσης»,
  • διαγράφεται η φράση «ή Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενων σε αυτές,»
  • η φράση «εκ των οικείων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών» αντικαθίσταται από την φράση «από τις εν λόγω Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες»
  • η λέξη «οικείων» αντικαθίσταται από την φράση «εν λόγω»

και το περιεχόμενο του εν λόγω σημείου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«γ) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/ Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου τριών (3) ή και περισσότερων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, οι δύο Προϊστάμενοι Διεύθυνσης από τις εν λόγω Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες ως μέλη, με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτές τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας Προϊσταμένους των εν λόγω Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, εφόσον η θητεία τους (μελών και αναπληρωτών) δεν έχει λήξει.».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!