Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1236/2021 Διαδικασία απόδοσης του φόρου πώλησης της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Αριθμ. Α.1236

ΦΕΚ B’ 5062/01.11.2021

Διαδικασία απόδοσης του φόρου πώλησης της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018 «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις» (Α’ 179).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων αναφορικά με το ορισμό της έννοιας του συμμετέχοντα.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’170).

5. Τις διατάξεις του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

11. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94).

12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

13. Την από 18/10/2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

14. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. και των δικαιολογητικών ή άλλων στοιχείων που συνυποβάλλονται με τη δήλωση απόδοσης του φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998.

15. Την ανάγκη προσαρμογής του Κ.Α.Τ. και των συμμετέχοντων σε αυτό στις απαιτήσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή.

16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου πώλησης της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 - Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του Φόρου Πώλησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 επί των συναλλαγών που διακανονίζονται από το Κ.Α.Τ. με βάση τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας (Έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998») και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές και αφορούν τον μήνα διακανονισμού των συναλλαγών.

3. Το Κ.Α.Τ. αναγράφει διακεκριμένα στη δήλωση απόδοσης φόρου την ημερομηνία ή τον μήνα και έτος διακανονισμού των συναλλαγών πώλησης και ανά συμμετέχοντα σε αυτό (στην περίπτωση εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων μέσω του Κ.Α.Τ.) και ανά κατηγορία συναλλαγής (συναλλαγές μέσω χρηματιστηρίου, εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές δανεισμού, εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις μέσω του Κ.Α.Τ.) την Επωνυμία Συμμετέχοντα, τον ΑΦΜ Συμμετέχοντα, τη συνολική αξία πωλήσεων μετοχών, την απαλλασσόμενη αξία πωλήσεων των μετοχών, τη φορολογητέα αξία πωλήσεων των μετοχών, τον οφειλόμενο φόρο που υπολογίζει και γνωστοποιεί στον συμμετέχοντα το Κ.Α.Τ., καθώς και το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον συμμετέχοντα στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

4. Η πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα ή αποστέλλεται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σε κάθε περίπτωση η δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρομαγνητικό μέσο αποθήκευσης ή ηλεκτρονικό επισυναπτόμενο αρχείο κατά περίπτωση) με τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην παρούσα. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Άρθρο 2

Διαδικασία απόδοσης του φόρου πώλησης της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998

1. Ο φόρος πώλησης των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 υπολογίζεται από το Κ.Α.Τ. για συναλλαγές που διακανονίζονται από αυτό.

Το Κ.Α.Τ. γνωστοποιεί σε ημερήσια βάση τον οφειλόμενο φόρο πώλησης στους συμμετέχοντες σε αυτό για λογαριασμό των πωλητών. Ο συμμετέχων (όπως αυτός ορίζεται στο στοιχείο 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014) καταβάλει τον φόρο στο Κ.Α.Τ. μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΤ για τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούμενο μήνα. Ο φόρος που εισπράχθηκε από το Κ.Α.Τ. αποδίδεται εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές στο Κ.Α.Τ και σύμφωνα με τις διαδικασίες του.

2. Η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται για το Κ.Α.Τ. για το σύνολο του οφειλόμενου φόρου. Η δήλωση απόδοσης του φόρου πώλησης υπέχει θέση δήλωσης και για τον συμμετέχοντα ως προς την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς του οφειλόμενου από αυτόν φόρου και του φόρου που κατέβαλε στο Κ.Α.Τ.. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του οφειλόμενου φόρου από τον συμμετέχοντα στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων και συνακόλουθης εκπρόθεσμης απόδοσης ή μη απόδοσης του φόρου από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., για τον συμμετέχοντα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Οι τόκοι υπολογίζονται από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Σε περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος διαφέρει από εκείνον που το Κ.Α.Τ. εισέπραξε από τον συμμετέχοντα, ο συμμετέχων καταχωρείται ως συνυπόχρεο πρόσωπο για το ποσό της διαφοράς στο Υποσύστημα των Εσόδων του TAXIS και καλείται αμελλητί από την αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης να εξοφλήσει την υποχρέωσή του προς το ΚΑΤ. Σε περίπτωση μη εξόφλησης της οφειλής από τον συμμετέχοντα, το Δημόσιο δύναται να λαμβάνει μέτρα σε βάρος του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Ο συμμετέχων στο Κ.Α.Τ. σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, υποβάλει δήλωση εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Δ. και με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 (Β’ 19/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 6 αυτής. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής στο μητρώο να αποδώσει Α.Φ.Μ. στο συμμετέχοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΦΔ.

5. Η καταχώριση του φόρου γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 2903 με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1110589001.

Άρθρο 3

Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει για συναλλαγές που διακανονίζονται από 01.11.2021 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!