Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΣΤΕΠ Γ 1094754 ΕΞ 2021 Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16, 11521 Αθήνα
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : 1) Σ. Αντωνιάδου-Ι. Μαθιουδάκη
2) Δ. Ράπτης-Η. Χρηστάκης
Τηλέφωνο : 1) 210-6479252, 210-6479264,
2) 210-7259329, 213-2115907
E-Mail : 1) industrial.gcsl@aade.gr
2) dstepdrugs@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 68ΝΕ46ΜΠ3Ζ-ΝΟΩ

Aθήνα, 27/10/2021

Αρ. πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Γ 1094754 ΕΞ 2021

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος κοινοποίησης της Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τη διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών.

Σχετικά: (α) Το άρθρο 119Β του ν.2960/2001 – Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ Α’ 265/2001), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α’ 242/2020).

(β) Η υπ’ αριθ. Α.1103/23.04.2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 1994/2021).

(γ) Η υπ’ αριθ. 30/004/000/3957 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΦΕΚ Β’ 3619/2018).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1103/23.04.2021 (ΦΕΚ 1994 Β'/14.05.2021), με τίτλο «Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποιούνται οι διατάξεις της Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1103/23.04.2021 (ΦΕΚ 1994 Β'/14.05.2021), η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια εξειδίκευσης των διατάξεων του άρθρου 119Β του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' /22.11.2001), με τίτλο «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α’ 242/04.12.2020), και διευκρινίζονται θέματα επί ειδικών περιπτώσεων δειγματοληψίας βιομηχανοποιημένων καπνών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις της Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1103/23.04.2021 αφορούν όλες τις Διωκτικές Αρχές που προβαίνουν σε κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών (Τελωνειακές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές, Λιμενικές Αρχές, Σ.Δ.Ο.Ε.), καθώς και τις Χημικές Υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων του άρθρου 119Β του ν.2960/2001.

Ιστορικό

Σε συνέχεια της τροποποίησης του άρθρου 119Β σύμφωνα με το (α) σχετικό και κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 αυτού, εκδόθηκε για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου η (β) σχετική Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΦΕΚ Β’ 1994/2021), η οποία ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας της δειγματοληψίας και της εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο άρθρο 1 αυτής.

Έως τη δημοσίευση της ως άνω (β) σχετικής ίσχυε η (γ) σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπ’ αριθ. 30/004/000/3957 (ΦΕΚ Β’ 3619/2018), η οποία καταργείται.

Περιεχόμενο της απόφασης

Με την ως άνω υπό (β) σχετική υπ’ αριθ. Α.1103/23.04.2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 1994/2021), εφεξής «η Απόφαση», έχουμε τις κάτωθι διαφοροποιήσεις:

 • Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης προβλέπεται ότι η δειγματοληψία των κατασχεμένων καπνικών διενεργείται αποκλειστικά από τη διωκτική αρχή που διενήργησε την κατάσχεση με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Απόφασης.
 • Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης περιγράφεται η διαδικασία πρόσκλησης σε επαναληπτική δειγματοληψία των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων από μικτό κλιμάκιο εκπροσώπων της ΑΑΔΕ και εκπροσώπου της επιχείρησης καπνικών προϊόντων υπό προϋποθέσεις στις περιπτώσεις που:
  • είτε υπάρχει διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης του δείγματος «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και του δείγματος «Α' εξέταση Επιχείρηση», που ελήφθησαν από τη διωκτική αρχή που προέβη στην κατάσχεση
  • είτε η επιχείρηση καπνικών έχει ζητήσει εκ νέου δειγματοληψία σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 119Β του ν.2960/2001.

Κατά τη δειγματοληψία καλείται να συμμετέχει και εκπρόσωπος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων. Στην περίπτωση που η επαναληπτική δειγματοληψία έχει ζητηθεί από την επιχείρηση καπνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 119Β του ν.2960/2001, τότε η ενημέρωση από την επιχείρηση και η παρουσία του εκπροσώπου της επιχείρησης είναι υποχρεωτική, άλλως η επαναληπτική δειγματοληψία καθίσταται μη εφικτή και δεν λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 2.

Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προσκαλεί σε επαναληπτική δειγματοληψία εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αφενός του δείγματος «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και αφετέρου του δείγματος «Α' εξέταση Επιχείρηση» και εφόσον έχει διαπιστωθεί η διαφορά των αποτελεσμάτων ή από την παραλαβή του αιτήματος της επιχείρησης για εκ νέου δειγματοληψία, αντίστοιχα. Η πρόσκληση κοινοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Απόφασης, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία δειγματοληψίας.

Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε δειγματοληψία, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την παρουσία ή μη εκπροσώπων της στην προγραμματισθείσα δειγματοληψία. Στην περίπτωση που η επαναληπτική δειγματοληψία οφείλεται στην διαπίστωση διαφοράς αποτελεσμάτων των εξετάσεων αφενός του δείγματος «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και αφετέρου του δείγματος «Α' εξέταση Επιχείρηση», τότε εφόσον η επιχείρηση δεν έχει ενημερώσει εγγράφως εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η δειγματοληψία διενεργείται χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επαναληπτική δειγματοληψία οφείλεται στην υποβολή σχετικού αιτήματος από την επιχείρηση καπνικών για επιθεώρηση των κατασχεμένων καπνικών προϊόντων και εκ νέου δειγματοληψία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 119Β του ν.2960/2001, τότε είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης καπνικών στην επαναληπτική δειγματοληψία και η μη ενημέρωση από την επιχείρηση σχετικά με την παρουσία εκπροσώπου της καθιστά μη εφικτή την επαναληπτική δειγματοληψία και ως εκ τούτου παραμένει εν ισχύ η δειγματοληψία που διενεργήθηκε από τη διωκτική αρχή που προέβη στην κατάσχεση.

 • Στο άρθρο 3 της Απόφασης περιγράφεται η διαδικασία δειγματοληψίας, η οποία ακολουθεί τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα αυτής, καθώς και η διαδικασία εξέτασης των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών.
  • Καταρχάς, η δειγματοληψία διενεργείται από τη διωκτική αρχή που διενήργησε την κατάσχεση, σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναφέρονται στο Παράρτημα – Μέρος Α.1. της Απόφασης. Η διωκτική αρχή που προέβη στην κατάσχεση λαμβάνει τέσσερα (4) δείγματα από τα οποία, τα δύο δείγματα χαρακτηρίζονται ως «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Α' εξέταση Επιχείρηση» και τα άλλα δύο δείγματα χαρακτηρίζονται ως «Β' εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Β' εξέταση Επιχείρηση».

Τα δείγματα «Β' εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β' εξέταση Επιχείρηση» υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση, μόνον όταν το δείγμα «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» ή/και το δείγμα «Α' εξέταση Επιχείρηση» κρίνονται ως ακατάλληλα να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση, βάσει σχετικών αποδεικτικών στοιχείων τα οποία τίθενται σε γνώση της αρμόδιας Τελωνειακής Υπηρεσίας και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα που ισχύουν για το δείγμα «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» ή/και το δείγμα «Α' εξέταση Επιχείρηση».

Όταν η δειγματοληψία διενεργείται από διωκτική αρχή (και όχι από το μικτό κλιμάκιο που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Απόφασης) συμπληρώνεται ένα (1) πρωτόκολλο δειγματοληψίας σύμφωνα με το Παράρτημα – Μέρος Β.1. της Απόφασης, καθώς και τέσσερα (4) δελτία δειγματοληψίας σύμφωνα με το Παράρτημα – Μέρος Γ.1. της Απόφασης, τα οποία υπογράφονται από δύο (2) εκπροσώπους της διωκτικής αρχής που προέβη στην κατάσχεση και διενήργησε τη δειγματοληψία, οι οποίοι κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ώστε η δειγματοληψία να είναι αντιπροσωπευτική και τα δείγματα σφραγισμένα και συσκευασμένα κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι διατηρούνται αναλλοίωτα, ακέραια και απαραβίαστα. Κάθε δελτίο δειγματοληψίας προσαρτάται στο αντίστοιχο δείγμα. Η διωκτική αρχή παραδίδει τα δείγματα και το πρωτόκολλο δειγματοληψίας στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής των δειγμάτων.

 • Στην περίπτωση που ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Απόφασης, οπότε διενεργείται επαναληπτική δειγματοληψία από μικτό κλιμάκιο σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναφέρονται στο Παράρτημα – Μέρος Α.2. της Απόφασης, λαμβάνονται τέσσερα (4) νέα δείγματα από τα οποία, τα δύο δείγματα προορίζονται για την Α' επαναληπτική εξέταση και χαρακτηρίζονται ως «Α' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Α' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και τα άλλα δύο δείγματα προορίζονται για την Β' επαναληπτική εξέταση και χαρακτηρίζονται ως «Β' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Β' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση».

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται ένα (1) πρωτόκολλο δειγματοληψίας σύμφωνα με το Παράρτημα – Μέρος Β.2. της Απόφασης, καθώς και τέσσερα (4) δελτία δειγματοληψίας σύμφωνα με το Παράρτημα – Μέρος Γ.2. της Απόφασης, τα οποία υπογράφονται από το μικτό κλιμάκιο που διενήργησε την επαναληπτική δειγματοληψία και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης συνυπογράφει το πρωτόκολλο δειγματοληψίας δεσμευόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι αποδέχεται τη διαδικασία της δειγματοληψίας ως ορθή και αντιπροσωπευτική και ότι τα δείγματα είναι σωστά σφραγισμένα. Κάθε δελτίο δειγματοληψίας προσαρτάται στο αντίστοιχο δείγμα.

 • Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή:
  • Τηρεί τα πρωτότυπα πρωτόκολλα δειγματοληψίας μαζί με το φάκελο της υπόθεσης. ­
  • Αποστέλλει αμελλητί τα δείγματα «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β' εξέταση ΑΑΔΕ», ή στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Απόφασης για επαναληπτική δειγματοληψία αποστέλλει αμελλητί τα δείγματα «Α' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) – Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών για εργαστηριακή εξέταση συνοδευόμενα με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας. ­
  • Αποστέλλει αμελλητί τα δύο δείγματα «Α' εξέταση Επιχείρηση» και «Β' εξέταση Επιχείρηση» μαζί με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στην Τελωνειακή Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, προκειμένου να μεριμνήσει για την άμεση παράδοσή τους στην επιχείρηση με αποδεικτικό.
  • Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η επαναληπτική δειγματοληψία της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Απόφασης, παραδίδει στον εκπρόσωπο της επιχείρησης με αποδεικτικό επίδοσης τα δύο δείγματα «Α' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και «Β' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» συνοδευόμενα με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, όπου ο τελευταίος υπογράφει ότι τα παρέλαβε.
  • Σε περίπτωση που κατά τη δειγματοληψία δεν παρίσταται εκπρόσωπος της επιχείρησης, η Τελωνειακή Αρχή αποστέλλει αμελλητί τα δύο δείγματα «Α' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και «Β' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» μαζί με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στην Τελωνειακή Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, προκειμένου να μεριμνήσει για την άμεση παράδοσή τους στην επιχείρηση με αποδεικτικό.
 • Ο εργαστηριακός έλεγχος των δειγμάτων της ΑΑΔΕ ως προς τη γνησιότητα των βιομηχανοποιημένων καπνών διενεργείται στο Γενικό Χημείο του Κράτους – Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών συνολικά.
  • Αρχικά εξετάζονται το δείγμα «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» στο Γενικό Χημείο του Κράτους – Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και το δείγμα «Α' εξέταση Επιχείρηση» της επιχείρησης σε εργαστήριο επιλογής της. Οι αντίστοιχες εκθέσεις εξέτασης αποστέλλονται από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και από την επιχείρηση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξέτασης των δειγμάτων. Εάν δεν υπάρχει διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης των δειγμάτων «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και «Α' εξέταση Επιχείρηση», το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» θεωρείται οριστικό και η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το γνωστοποιεί στην επιχείρηση και στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
  • Σε περίπτωση διαφοράς αποτελεσμάτων μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης, αφενός του δείγματος «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και αφετέρου του δείγματος «Α' εξέταση Επιχείρηση», η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προσκαλεί σε επαναληπτική δειγματοληψία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης. Εξετάζονται το δείγμα «Α' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» στο Γενικό Χημείο του Κράτους – Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και τα δείγματα «Α' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και «Β' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» σε εργαστήριο επιλογής της επιχείρησης. Οι αντίστοιχες εκθέσεις εξέτασης αποστέλλονται από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και από την επιχείρηση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξέτασης των δειγμάτων.
  • Σε περίπτωση διαφοράς αποτελεσμάτων μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης, αφενός του δείγματος «Α' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» και αφετέρου των δειγμάτων «Α' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και «Β' επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση», η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει με επιστολή την επιχείρηση, την οποία κοινοποιεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 της Απόφασης, αποστέλλοντας αντίγραφα των εκθέσεων της επιχείρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και αντίστοιχα αντίγραφο της έκθεσης του Γενικού Χημείου του Κράτους στην επιχείρηση.Σε περίπτωση που η επιχείρηση αμφισβητεί τα εργαστηριακά αποτελέσματα ή τη γνωμάτευση της έκθεσης εξέτασης του δείγματος «Α' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» του Γενικού Χημείου του Κράτους, μπορεί, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της έκθεσης εξέτασης του δείγματος «Α' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ», να υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή αίτηση, για εξέταση του δείγματος «Β' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» αναφέροντας εάν επιθυμεί ή όχι παράσταση εκπροσώπου της και δηλώνοντας τα στοιχεία του. Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής αίτησης εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) εργασίμων ημερών, το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος «Α' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» καθίσταται οριστικό. Για την εξέταση του δείγματος «Β' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» (κατ’ έφεση εξέταση), εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 19 του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδοποιεί σχετικά με την αίτηση της επιχείρησης το Γενικό Χημείο του Κράτους - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που παρίσταται κατά την κατ' έφεση εξέταση δύναται να έχει ειδικότητα, μία εξ αυτών που διαλαμβάνονται στο Ν. 4254/2014 (Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΣΤ.7, 3α,β). Εάν ο εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών ημερομηνία για την εξέταση του δείγματος «Β' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ», η κατ' έφεση εξέταση πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει: i) διαφορά αποτελέσματος ή/και γνωμάτευσης μεταξύ της «Α' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» και της «Β' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ», ή ii) o παριστάμενος εκπρόσωπος της επιχείρησης, διαφωνεί με τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξέτασης ή τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν κατά την επαναληπτική εξέταση, δύναται να ζητήσει εγγράφως, την ημέρα της κατ’ έφεση εξέτασης, την παραπομπή της υπόθεσης στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ) για γνωμοδότηση και να δηλώσει εάν επιθυμεί να παραστεί στο ΑΧΣ καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία παράβολο. Το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στην αρμόδια επιτελική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), προκειμένου να μεριμνήσει για την παραπομπή της υπόθεσης στο ΑΧΣ και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαφωνεί με τη γνωμοδότηση του ΑΧΣ, έχει το δικαίωμα να καταθέσει στο ΑΧΣ αίτηση θεραπείας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άλλως η απόφαση του ΑΧΣ καθίσταται τελεσίδικη. Η αρμόδια επιτελική Διεύθυνση του ΓΧΚ αποστέλλει την απόφαση του ΑΧΣ στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών, το οποίο τη γνωστοποιεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή μαζί με την έκθεση εξέτασης του δείγματος «Β' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ».
  • Εάν η υπόθεση δεν παραπεμφθεί στο ΑΧΣ, η γνωμάτευση της έκθεσης εξέτασης του δείγματος «Β' επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ», θεωρείται οριστική και τελεσίδικη και η επιχείρηση οφείλει να την αποδεχθεί, χωρίς καμία άλλη διαδικασία διοικητικής προσβολής ή αίτησης θεραπείας.

 

 • Στο άρθρο 4 της Απόφασης περιγράφεται η διαδικασία επικοινωνίας των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με την επιχείρηση καπνικών στα πλαίσια του άρθρου 119Β του ν.2960/2001. Συγκεκριμένα, η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις καπνικών, πλην της περίπτωσης της αποστολής δειγμάτων, προβλέπεται να γίνεται με επιστολή της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4174/2013. Στις περιπτώσεις που η ηλεκτρονική κοινοποίηση βάσει του άρθρου 5 του ν.4174/2013 δεν είναι εφικτή, η επικοινωνία δύναται να γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Από υπάλληλο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού επίδοσης.
  • Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνοδευόμενου από ηλεκτρονικό μήνυμα παράδοσης και από ηλεκτρονικό μήνυμα ανάγνωσης του απεσταλμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προϋπόθεση για την χρήση του εν λόγω τρόπου επικοινωνίας είναι η γνωστοποίηση από την επιχείρηση του/των εταιρικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιθυμεί να λαμβάνει επικοινωνία. Η γνωστοποίηση του/των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την επιχείρηση καπνικών γίνεται μέσω συστημένης επιστολής, υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, η οποία απευθύνεται προς την:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου & Οργανωμένου Εγκλήματος
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

Η ανάκληση ή η μεταβολή του/των δηλωμένων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται αποκλειστικά με νέα συστημένη επιστολή προς την ως άνω Υπηρεσία.

 • Στο άρθρο 5 της Απόφασης αναφέρεται ότι τα προβλεπόμενα [στην ΚΥΑ 3011238/6397/0078/1998 (ΦΕΚ Β’ 607/1998) ως ισχύει] παράβολα της κατ' έφεση εξέτασης και της παραπομπής της υπόθεσης στο ΑΧΣ, βαρύνουν την επιχείρηση και προκαταβάλλονται.
 • Στο άρθρο 6 της Απόφασης αναφέρεται ότι από την έναρξη ισχύος της Απόφασης καταργείται η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αριθμ. 30/004/000/3957 «Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών»(ΦΕΚ Β’ 3619/2018). Ωστόσο, ο χειρισμός και η εξέταση των δειγμάτων κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών που ελήφθησαν πριν την έναρξη ισχύος της Απόφασης καθώς και η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην απόφαση αριθμ. 30/004/000/3957.
 • Στο άρθρο 7 της Απόφασης αναφέρεται ότι το Παράρτημα της Απόφασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και ορίζεται ως έναρξη ισχύος της Απόφασης η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι η 14η Μαΐου 2021.
 • Στο Παράρτημα της Απόφασης αποτυπώνονται οι οδηγίες της δειγματοληψίας καθώς και τα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται. Συγκεκριμένα:
  • Στο Μέρος Α.1. του Παραρτήματος της Απόφασης αποτυπώνονται οι οδηγίες δειγματοληψίας κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών που οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους οι διωκτικές αρχές για τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα κάτωθι: ­

 • Δειγματοληψία διενεργείται για κάθε προϊόν – σήμα που έχει κατασχεθεί και i) είτε η ποσότητά του ξεπερνά τα πενήντα χιλιάδες (50.000) ισοδύναμα τεμάχια τσιγάρων (όπου στην περίπτωση κατάσχεσης λεπτοκομμένου καπνού ή άλλων καπνικών προϊόντων που καλύπτονται από το άρθρο 119Β του ν.2960/2001 ένα (1) γραμμάριο καπνού ισοδυναμεί με ένα (1) τεμάχιο τσιγάρων), ii) είτε η ποσότητα του κατασχεθέντος προϊόντος – σήματος αθροίζει μαζί με τις ποσότητες των λοιπών προϊόντων – σημάτων της ίδιας εταιρείας καπνικών που κατασχέθηκαν στην ίδια υπόθεση σε άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ισοδύναμων τεμαχίων τσιγάρων (όπου στην περίπτωση κατάσχεσης λεπτοκομμένου καπνού ή άλλων καπνικών προϊόντων που καλύπτονται από το άρθρο 119Β του ν.2960/2001 ένα (1) γραμμάριο καπνού ισοδυναμεί με ένα (1) τεμάχιο τσιγάρων).
 • Για τα άλλα καπνικά προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 119Β του ν.2960/2001 η διαδικασία δειγματοληψίας ακολουθεί τις οδηγίες δειγματοληψίας του βιομηχανοποιημένου λεπτοκομμένου καπνού.
 • Σε περίπτωση που η κατασχεθείσα ποσότητα του προϊόντος – σήματος, για το οποίο πρέπει να ληφθεί δείγμα, υπολείπεται του οκταπλάσιου των ελάχιστων ποσοτήτων δειγματοληψίας, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα Μέρος Α.1. της Απόφασης, τότε λαμβάνεται ως δείγμα το ένα όγδοο της κατασχεθείσας ποσότητας του προϊόντος – σήματος, για κάθε ένα από τα τέσσερα (4) δείγματα, ήτοι δείγμα «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ», δείγμα «Α’ εξέταση Επιχείρηση», δείγμα «Β’ εξέταση ΑΑΔΕ» και δείγμα «Β’ εξέταση Επιχείρηση», δηλαδή χρησιμοποιούνται τα τέσσερα όγδοα (4/8) της κατασχεθείσας ποσότητας του προϊόντος – σήματος για τη δειγματοληψία. Τα υπόλοιπα τέσσερα όγδοα της κατασχεθείσας ποσότητας του προϊόντος - δείγματος φυλάσσεται στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί η επαναληπτική δειγματοληψία της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Απόφασης. (Παράδειγμα: Η συνολική ποσότητα προϊόντος – σήματος από το οποίο πρέπει να ληφθεί δείγμα ανέρχεται σε 2.000 τεμάχια τσιγάρα. Δεν θα ληφθούν 800 τεμάχια, που είναι η ελάχιστη ποσότητα δείγματος (καθώς όχι μόνο δεν επαρκούν για τα τέσσερα δείγματα, αλλά, επιπλέον, δεν επαρκούν για το σχηματισμό των δειγμάτων που απαιτούνται σε περίπτωση που ήθελε ενεργοποιηθεί η επαναληπτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Απόφασης). Θα ληφθούν 250 τεμάχια ως δείγμα (2.000 Χ 1/8) για κάθε ένα από τα τέσσερα (4) δείγματα, ήτοι δείγμα «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ», δείγμα «Α’ εξέταση Επιχείρηση», δείγμα «Β’ εξέταση ΑΑΔΕ» και δείγμα «Β’ εξέταση Επιχείρηση», ήτοι συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 1.000 τεμάχια και τα υπόλοιπα 1.000 τεμάχια φυλάσσονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή).
 • Στο Μέρος Α.2. του Παραρτήματος της Απόφασης αποτυπώνονται οι οδηγίες δειγματοληψίας κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών που οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το μικτό κλιμάκιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Απόφασης για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής δειγματοληψίας.
 • Στο Μέρος Β.1. του Παραρτήματος της Απόφασης αποτυπώνεται το υπόδειγμα του Πρωτοκόλλου Δειγματοληψίας Κατασχεμένων Βιομηχανοποιημένων Καπνών που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις διωκτικές αρχές κατά τη δειγματοληψία.
 • Στο Μέρος Β.2. του Παραρτήματος της Απόφασης αποτυπώνεται το υπόδειγμα του Πρωτοκόλλου Δειγματοληψίας Κατασχεμένων Βιομηχανοποιημένων Καπνών που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το μικτό κλιμάκιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Απόφασης κατά την επαναληπτική δειγματοληψία.
 • Στο Μέρος Γ.1. του Παραρτήματος της Απόφασης αποτυπώνεται το υπόδειγμα των Δελτίων Δειγματοληψίας Κατασχεμένων Βιομηχανοποιημένων Καπνών που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις διωκτικές αρχές για τη σήμανση των δειγμάτων που λαμβάνονται.
 • Στο Μέρος Γ.2. του Παραρτήματος της Απόφασης αποτυπώνεται το υπόδειγμα των Δελτίων Δειγματοληψίας Κατασχεμένων Βιομηχανοποιημένων Καπνών που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το μικτό κλιμάκιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Απόφασης για τη σήμανση των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά την επαναληπτική δειγματοληψία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!