Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο σχέδιο νόμου "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων" ρυθμίζεται μεταξύ άλλων το ζήτημα του μετασχηματισμού εταιρειών με αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η διευκόλυνση της εξυγίανσης εταιρειών μέσω της συγχώνευσης ή διάσπασης επιχειρήσεων με απορρόφηση, και δημιουργούνται επιπλέον κίνητρα για τη συμμετοχή επενδυτών στη διαδικασία εταιρικών μετασχηματισμών, ακόμα και σε περιπτώσεις εταιρειών που έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η αποκατάσταση της καθαρής θέσης της απορροφώσας εταιρείας.

Παρατίθεται ακολούθως το άρθρο 3 της τροπολογίας αυτής και ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

Άρθρο 3

Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια

1. Επιτρέπεται ο μετασχηματισμός εταιρειών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (Α' 44) ή και σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη, στην περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή το σύνολο των εταιριών που μετέχουν στον μετασχηματισμό έχουν ή διατηρούν, πριν ή μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, αρνητικά ίδια κεφάλαια (αρνητική καθαρή θέση), εφόσον:

α) ο μετασχηματισμός γίνεται στο πλαίσιο της εν γένει αναδιάρθρωσης των εταιρειών που μετέχουν σε αυτόν, και

β) παρέχονται έγγραφες εγγυήσεις από επενδυτή ή επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να είναι και ήδη μέτοχοι κάποιας εκ των εταιρειών που μετέχουν στον μετασχηματισμό ή μέτοχοι των μετόχων αυτών, με τις οποίες αναλαμβάνουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ή των εταιρειών που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται κατά το στάδιο της δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης του μετασχηματισμού, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4601/2019.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εγγυήσεων, δεν επηρεάζεται το κύρος του μετασχηματισμού, αλλά εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!