Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2/100546/ΔΠΓΚ/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

Αριθμ. 2/100546/ΔΠΓΚ

ΦΕΚ B’ 4727/12.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 11 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26),

δ) του άρθρου 17 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ε) του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166),

στ) του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» (Α’ 200),

ζ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

2. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Tο π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

9. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1067232 ΕΞ 2021/ 04.08.2021 αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

10. Το από 16.09.2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Το υπό στοιχέια 4706/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/27.09.2021 αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

12. Το από 27.09.2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα του αρμόδιου Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

13. Τις από 19.08.2021 και 29.09.2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνώμες της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

14. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - Έσοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:

α) εγγράφεται νέος αναλυτικός εκτοβάθμιος λογαριασμός εσόδου, ως ακολούθως:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
1 11 111 11109 1110903 1110903002 Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

β) τροποποιείται η ονομασία του κάτωθι πεμπτοβάθμιου λογαριασμού εσόδου, ως ακολούθως:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
1 11 111 11109 1110903 1110903 Περιβαλλοντικά τέλη και εισφορές ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

Β. Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - Έξοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:

α) εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εξόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
2 21 213 21301 2130111 2130111 Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ
2 21 213 21301 2130111 2130111001 Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ
2 29 291 29102 2910201 2910201004 Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης μη τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και βάσει ειδικών διατάξεων ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

β) τροποποιείται η ονομασία των κάτωθι λογαριασμών εξόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
2 21 212 21201 2120126 2120126 Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ
2 21 212 21201 2120126 2120126001 Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ
2 29 291 29102 2910201 2910201001 Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ
2 29 291 29102 2910201 2910201002 Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ. ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

Γ. Το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού» της ως άνω υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται εκ νέου με το συνημμένο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα B «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού», της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Οι αλλαγές στη Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού που εισάγονται με την παρούσα, ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!