Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 120536 ΕΞ 2021 Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων.

Αριθμ. 120536 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 4522/30.09.2021

Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2205, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

10. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) και ειδικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού.

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 197.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187/1)[Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)].

16. Την υπ’ αρ. 10152/21 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.

17. Την Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α’ 135).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (L 193/1).

19. Την από 30.09.2021 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

20. Την από 30.09.2021 με α.π. 120540 εισήγηση ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διάθεση των Πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

1. Η διάθεση των κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/ 2021 (Α’ 135), προς τον σκοπό χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για την προώθηση επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πραγματοποιείται κατόπιν επιλογής τους μετά από τη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης που εκδίδεται από τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό και σύναψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021. Η πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για την επιλογή τους καθορίζονται στην πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

2. Τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής τα «Δάνεια ΤΑΑ») θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα (στο εξής τα «Δάνεια Συγχρηματοδότησης»).

Άρθρο 2

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις, υποβάλλουν αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν έκδοσης της πρόσκλησης της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021. Η αίτηση μπορεί να συνταχθεί στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ή/ και απαιτούνται για την υπογραφή της οικείας σύμβασης καθορίζονται στην πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

2. Τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να υποβάλουν αίτηση με βάση την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026. Σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προβαίνει σε σχετική δημοσίευση, στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Άρθρο 3

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

1. Για τον έλεγχο των αιτήσεων συστήνεται και συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο (η «Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων») με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού. Ως μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής ρυθμίζεται κάθε σχετικό με τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία αυτής θέμα.

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των υποβληθέντων από τους υποψηφίους φακέλων.

3. Κατόπιν της εξέτασης η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων υποβάλλει το σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης, στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, προς έγκριση.

Άρθρο 4

Ενστάσεις

1. Κάθε υποψήφιο πιστωτικό ίδρυμα δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για την αίτησή του. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης και εξετάζεται κατά νόμο και ουσία από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού για τον σκοπό αυτό. Ως μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής ρυθμίζεται κάθε σχετικό με τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία αυτής θέμα.

2. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων το οποίο υποβάλλεται στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό προς έγκρισή του. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της σχετικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία και άσκηση των ενστάσεων δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαδικασίας της πρόσκλησης.

Άρθρο 5

Διάθεση των πόρων στα επιλεγέντα πιστωτικά ιδρύματα και στους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς

1. Μετά την σύναψη της σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 196 με το πιστωτικό ίδρυμα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (στο εξής οι «ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί»), κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία σύμβαση, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα καταθέτει τα προβλεπόμενα στη σύμβαση κεφάλαια σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρεί το πιστωτικό ίδρυμα ή ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός για τους σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση.

2. Η κατάθεση των κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 1 λαμβάνει χώρα τμηματικά και δύναται να συναρτάται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή/και δεικτών απόδοσης από το πιστωτικό ίδρυμα ή τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό θεσμό, όπως θα ορίζονται στην οικεία σύμβαση.

Άρθρο 6

Όροι και Προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις

1. Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της παρούσας ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποίησει επιλέξιμη επένδυση, και:

α) Δεν αποτελεί:

αα) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας [Παράρτημα Ι των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (2021/C 66/10)],

αβ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 (L 254), όπως εκάστοτε ισχύει,

αγ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά μερικώς συμμορφούμενο» ή «μησυμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει,

αδ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμβάνεται στη «Δημόσια Δήλωση» (Public Statement) της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) όπως εκάστοτε ισχύει δηλ. χώρες ή δικαιοδοσίες με τόσο σοβαρές στρατηγικές ελλείψεις όπου η FATF καλεί τα μέλη και τα μη μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα ή για το οποίο η FATF καλεί τα μέλη της να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας,

αε) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμβάνεται στη δήλωση «Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process», όπως εκάστοτε ισχύει (δηλ. κράτος ή δικαιοδοσία με στρατηγικές αδυναμίες στα μέτρα τους για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) αλλά τα οποία έχουν δεσμευτεί σε ανάπτυξη σχεδίου δράσης με την FATF).

β) Περαιτέρω προϋποθέσεις και εξειδίκευση της περ. α) δύναται να ορίζονται στην οικεία σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

2. Για τη χορήγηση των δανείων σε Δικαιούχους εκδίδεται και δημοσιεύεται πρόσκληση από το πιστωτικό ίδρυμα ή τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό θεσμό κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην οικεία σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

3. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις: α) διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (‘net present value’), επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση για χρηματοδότηση βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά κριτήρια, (β) εμπίπτουν στις επιλέξιμες δράσεις, όπως καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 και (γ) συμμορφώνονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

4. Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης θα καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών, κατά περίπτωση. Το επιτόκιο χορήγησης των Δανείων ΤΑΑ θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021. Σε περίπτωση που συντρέχει σώρευση κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 198 ν. 4820/2021.

5. Στα Δάνεια ΤΑΑ και στα Δάνεια Συγχρηματοδότησης εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (“pari passu”) ως προς τις αποπληρωμές, τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις αλλά και ως προς τις τυχόν προκύπτουσες ζημίες.

6. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με αναδιάρθρωση των Δανείων Συγχρηματοδότησης και των Δανείων ΤΑΑ επαφίονται στα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις οικείες συμβάσεις.

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων των Δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων εκτός των περιπτώσεων δανείων διασύνδεσης (bridge loan), συνδεδεμένων με την επένδυση.

8. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί διοχετεύουν, κατ΄ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 38,5% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Πράσινης Μετάβασης, (με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241) και κατ΄ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 20,8% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Ψηφιακής Μετάβασης (με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241).

9. Προκειμένου να διασφαλιστεί πως η χορήγηση των Δανείων ΤΑΑ συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (Do no Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01)), το πιστωτικό ίδρυμα, ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός και οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο, σύμφωνα και με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην οικεία σύμβαση οφείλει:

I. Να εφαρμόζει τα οριζόμενα στο έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU,

II. Να αποκλείει ως εξ ορισμού μη επιλέξιμες τις ακόλουθες δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία: (α) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης. Εξαιρούνται και είναι επομένως επιλέξιμες οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής με χρήση φυσικού αερίου τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021C 58/01), (β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής, (γ) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στην δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων. Η εξαίρεση αυτή επίσης δεν ισχύει για επενδύσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στην μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων και (δ) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

III. Να απαιτεί την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης της Επιλέξιμης Επένδυσης με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

10. Το πιστωτικό ίδρυμα και ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην οικεία σύμβαση, υποχρεούται:

α) Για την προπαρασκευή, διοργάνωση, κατάρτιση και εκτέλεση των κύριων και παρεπόμενων χρηματοδοτικών και εξασφαλιστικών συμβάσεων για τα Δάνεια ΤΑΑ καθώς και για την ανάκτηση των πάσης φύσεως οφειλών εκ των Δανείων ΤΑΑ σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση.

β) Να ελέγχει τακτικά ότι το εκταμιευθέν Δάνειο ΤΑΑ χρησιμοποιείται ορθά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και ότι κάθε μέτρο για την υλοποίηση της επιλέξιμης επένδυσης στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης έχει εφαρμοστεί ορθά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ειδικότερα όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων,

γ) Να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων,

δ) Να προβαίνει έγκαιρα σε κάθε ενέργεια και να κινεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάκτηση μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων εκ των Δανείων ΤΑΑ,

ε) Να συλλέγει και να εξασφαλίζει πρόσβαση στα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου και της ημερομηνίας γέννησης, του πραγματικού δικαιούχου του Δικαιούχου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 17 του ν. 4557/2018,

στ) Να παρέχει ηλεκτρονικές αναφορές στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών και στο Επενδυτικό Συμβούλιο σχετικά με αριθμό αιτήσεων που έλαβε, αριθμό και ποσά δανείων που εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν καθώς και αναφορά στα αιτήματα που απορρίφθηκαν, καθώς και να παρέχει έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία που αιτούνται οι ανωτέρω αναφορικά με τα δάνεια και την επιλεξιμότητα των επενδύσεων. Οι ως άνω αναφορές θα περιέχουν επίσης πληροφορίες σε σχέση με τους βασικούς δείκτες αποδόσεων των Δανείων ΤΑΑ.

ζ) Να παρέχει, εφόσον ζητηθούν, στοιχεία και δεδομένα σχετικά με του βασικούς δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση των Δανείων ΤΑΑ, αναφορικά με κάθε δάνειο με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κάθε Δικαιούχο. Τα στοιχεία αυτά που θα εξειδικεύονται περαιτέρω με την οικεία σύμβαση, αφορούν ενδεικτικά: α) το ύψος της συναφθείσας δανειακής σύμβασης, αναλυόμενο για κάθε έναν από τους πέντε (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, β) το ποσό του δανείου που εκταμιεύθηκε σε Δικαιούχο σε σχέση με το σύνολο των κεφαλαίων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχουν εκταμιευθεί στο πιστωτικό ίδρυμα, γ) το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών εκ της συναφθείσας δανειακής σύμβασης που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και δ) το ποσό των καταβληθέντων τόκων σε σχέση με το ύψος των δεδουλευμένων τόκων. Επίσης, θα παρέχουν, εφόσον ζητηθούν, στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τους βασικούς δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση των Δανείων ΤΑΑ, αναφορικά με το σύνολο των δανείων που έχει χορηγήσει με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα στοιχεία αυτά που θα εξειδικεύονται περαιτέρω με την οικεία σύμβαση, αφορούν ενδεικτικά: α) τον αριθμό και το συνολικό ύψος των συναφθεισών δανειακών συμβάσεων, αναλυόμενα για κάθε έναν από τους πέντε (5) άξονες Επιλέξιμων Δράσεων β) τον αριθμό και το συνολικό ποσό που έχει εκταμιευθεί βάσει των δανειακών συμβάσεων και γ) τον συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών εκ των συναφθεισών δανειακών συμβάσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών.

η) Να επιτρέπει στους υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και, στον βαθμό που αυτή είναι αρμόδια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, πρόσβαση σε κάθε έγγραφο και στοιχείο που αφορά στα Δάνεια ΤΑΑ και στις επιλέξιμες επενδύσεις.

θ) Να μεριμνήσει προκειμένου να περιληφθούν στη δανειακή σύμβαση με τον Δικαιούχο ανάλογες υποχρεώσεις, όπως ενδεικτικά:

θα) Να χρησιμοποιεί το ποσό του Δανείου ΤΑΑ για τη χρηματοδότηση της επιλέξιμης επένδυσης.

θβ) Να συμμορφώνεται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

θγ) Να επιτρέπει στους υπαλλήλους της Τράπεζας, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και, στον βαθμό που αυτή είναι αρμόδια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, πρόσβαση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται η Επιλέξιμη Επένδυση, καθώς σε κάθε έγγραφο και στοιχείο που αφορά στα Δάνεια ΤΑΑ και στην υλοποίηση της Επιλέξιμης Επένδυσης.

θδ) Να παρέχει στην Τράπεζα κάθε πληροφορία σχετικά με οιοδήποτε γεγονός το οποίο (θδα) θα μπορούσε να προκαλέσει γεγονός καταγγελίας της δανειακής σύμβασης ή (θδβ) καθιστά ανακριβή οιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση έχει παρασχεθεί στα πλαίσια του ελέγχου της επιλεξιμότητας της επιλέξιμης επένδυσης.

11. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί δύναται να λαμβάνουν αμοιβή διαχείρισης, όπως θα καθορίζεται στην οικεία σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

Άρθρο 7

Επενδυτικό Συμβούλιο

1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκοπών των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών καθώς και της επίτευξης των σχετικών οροσήμων και στόχων, για κάθε σύμβαση αρμόδιο είναι το Επενδυτικό Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού.

2. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη τα οποία επιλέγονται μαζί με τα αναπληρωματικά αυτών με την απόφαση της παρ. 1.

3. Στις συνεδριάσεις του Επενδυτικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται έως δύο (2) εκπρόσωποι των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών κατά περίπτωση ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι υποδεικνύονται από τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο Πρόεδρος δύναται να καλεί ως παρατηρητές, δίχως δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις και άλλα πρόσωπα, εφόσον κρίνονται απαραίτητα.

4. Τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν αποζημίωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 1.

5. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεργάζεται εσωτερικά με κάθε αρμόδιο εμπλεκόμενο φορέα (όπως ενδεικτικά την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, την Τράπεζα της Ελλάδος, αρμόδια Υπουργεία και αρχές), όπως κρίνει σκόπιμο, για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

6. Το Επενδυτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες δύναται να συμπληρώνονται στις οικείες συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαικούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς:

α) Ενεργεί ως σημείο συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, κατά περίπτωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των οικείων συμβάσεων.

β) Είναι αρμόδιο για την επικοινωνία, επεξεργασία και πρόταση τροποποίησης, εάν κριθεί απαραίτητο, εθνικών κανόνων και απαιτήσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση της οικείας σύμβασης και τους σκοπούς της παροχής δανείων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν διαβούλευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, κατά περίπτωση.

γ) Είναι αρμόδιο για την παροχή συμβουλών και λήψη αποφάσεων για θέματα που σχετίζονται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τη συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, την υλοποίηση της οικείας σύμβασης και την πορεία των Δανείων ΤΑΑ.

δ) Είναι αρμόδιο για τη λήψη ηλεκτρονικών αναφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, κατά περίπτωση, σχετικά με αριθμό των αιτήσεων που έλαβαν, τον αριθμό και τα ποσά δανείων που εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν καθώς και αναφορά στα αιτήματα που απορρίφθηκαν. Οι ως άνω αναφορές θα περιέχουν επίσης πληροφορίες σε σχέση με τους βασικούς δείκτες αποδόσεων των Δανείων ΤΑΑ εφόσον τίθενται τέτοιοι στην οικεία σύμβαση.

7. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, κατά περίπτωση δύνανται να απευθύνουν προτάσεις προς έγκριση ή απόρριψη από το Επενδυτικό Συμβούλιο.

8. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του, το Επενδυτικό Συμβούλιο επικουρείται από Γραμματεία που αποτελείται από υπάλληλο ή υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, επιφορτισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα: α) την οργάνωση των συνεδριάσεων του Επενδυτικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και κοινοποίησης εγγράφων του επενδυτικού συμβουλίου, της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης και της τήρησης πρακτικών, β) διαχείρισης των επικοινωνιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Επενδυτικού Συμβουλίου και γ) οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ορίζονται από την οικεία σύμβαση ή από απόφαση του Επενδυτικού Συμβουλίου.

9. Τα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την σύνθεση και λειτουργία του Επενδυτικού Συμβουλίου, όπως ο σχηματισμός της απαιτούμενης απαρτίας, η συχνότητα των συνεδριάσεων και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Επενδυτικού Συμβουλίου που καθορίζεται και περιλαμβάνεται στην Υπουργική απόφαση της παρ. 1.

10. Τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου σέβονται τα καθορισμένα πρότυπα ακεραιότητας και απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 8

Κριτήρια και τρόπος ελέγχου επιλεξιμότητας επενδύσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους αξιολογητές

1. Η διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα Δάνεια ΤΑΑ περιλαμβάνει:

α) την αξιολόγηση της δυνατότητας δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς όρους,

β) τον έλεγχο των ακόλουθων για το επενδυτικό σχέδιο:

βα) τον έλεγχο ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου,

ββ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH),

βγ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,

βδ) τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβαση του για τη στήριξη για τη ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget), και

βε) τον έλεγχο της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις.

2. Το επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται ως προς την ύπαρξη επένδυσης στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα επιλέξιμης επένδυσης, με βάση τον κατάλογο αποκλειόμενων δραστηριοτήτων και τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021.

3. Αναφορικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης: α) ελέγχεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον επενδυτή (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) στην οποία αναφέρεται ότι το επενδυτικό σχέδιο συμμορφώνεται με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον, β) περαιτέρω ελέγχεται η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τα κριτήρια «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως τεκμηριώνεται:

α) είτε σε Μελέτη συμμόρφωσης του επενδυτικού σχεδίου με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH principle)», η οποία έχει εκπονηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους/ μηχανικούς είτε

β) σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του επενδυτή (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του).

Για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο των 10 εκατ. ευρώ ελέγχεται η ύπαρξη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability Proofing) της επενδυτικής δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 (InvestEU), σύμφωνα με τα κριτήρια για την ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική ουδετερότητα, όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 2021/C 280/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η μελέτη συμμόρφωσης του επενδυτικού σχεδίου με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH principle)», η οποία έχει εκπονηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους/μηχανικούς, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη του ελέγχου βιωσιμότητας. Σκοπός της περίληψης αυτής είναι να παρουσιάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

i) τις επιπτώσεις που προσδιορίστηκαν (αρνητικές ή θετικές),

ii) τα βασικά μέτρα που εφαρμόστηκαν, και

iii) τους υπολειπόμενους κινδύνους μετά την εφαρμογή όλων των μέτρων μετριασμού. Θα πρέπει επίσης να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι ή οι μετριασμένες επιπτώσεις είναι αποδεκτοί/αποδεκτές για να προχωρήσει περαιτέρω η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου και συνάδουν με τους στόχους για την ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική ουδετερότητα του κανονισμού InvestEU.

iv) Κατά περίπτωση, θα πρέπει να καλύπτεται επίσης η χρηματική αποτίμηση και η συνεκτίμηση των αρνητικών και θετικών επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παραγόντων στην οικονομική αποτίμηση).

4. Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνες, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%). Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ή εξωστρέφειας, λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ στο τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται σε τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

5. Αναφορικά με τον έλεγχο του χαρακτηρισμού επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των πράσινων και ψηφιακών στόχων ισχύουν τα ακόλουθα:

Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για την παροχή δανείου ΤΑΑ, θα πρέπει να αποτυπώσει τι ποσοστό του προϋπολογισμού του θα διατεθεί σε δαπάνες:

α) πράσινης μετάβασης, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχηθούν με ένα ή παραπάνω πεδία παρέμβασης του πίνακα του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241,

β) ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχηθούν με ένα ή περισσότερα πεδία παρέμβασης του πίνακα του Παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

Για αυτόν τον έλεγχο και τον σχετικό υπολογισμό της συνεισφοράς του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους ή στους ψηφιακούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), χρησιμοποιείται το Παράρτημα VI ή VII, αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 προσαρμοσμένο να περιλαμβάνει μόνο τις περιοχές παρέμβασης που σχετίζονται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια ο επιμέρους προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών πράσινης μετάβασης ή ψηφιακού μετασχηματισμού του επενδυτικού σχεδίου πολλαπλασιάζεται με τα ποσοστά του προσαρμοσμένου πίνακα παρεμβάσεων, ώστε να υπολογιστεί η επιμέρους συνεισφορά. Η συνολική συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου είναι το άθροισμα των επιμέρους συνεισφορών.

6. Ως προς τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου ως προς τη συμβατότητά του με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

Καταρχήν εξετάζεται εάν το ζητούμενο επιτόκιο από το επενδυτικό σχέδιο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το επιτόκιο αναφοράς (reference rate), όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (2008/C 14/02), του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, το δάνειο ΤΑΑ δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση και ολοκληρώνεται θετικά ο έλεγχος της συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. Στην περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο είναι μικρότερο του επιτοκίου αναφοράς, τότε το δάνειο του ΤΑΑ αποτελεί κρατική ενίσχυση και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ανακοίνωση της Επιτροπής (2008/C 14/02).

Άρθρο 9

Έκθεση Ελέγχου

Κατόπιν του ελέγχου κάθε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου συντάσσεται από τον αξιολογητή έκθεση ελέγχου, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο των ελεγχόμενων από αυτόν στοιχείων και στην οποία περιλαμβάνονται:

α) η επιλεξιμότητα της επένδυσης,

β) το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

γ) επιβεβαίωση περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, η συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

δ) η συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green tagging, digital tagging),

ε) η συμμόρφωση και η τήρηση της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης.

Άρθρο 10

Διαδικασία και όροι ανάθεσης σε αξιολογητές

1. Για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας καταρτίζεται κατάλογος αξιολογητών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021.

2. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο αξιολογητές δεν τελούν σε οιαδήποτε συμβατική σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο, η αμοιβή τους, δε, καταβάλλεται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου πριν από τον έλεγχο του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

3. Κατόπιν της κατάρτισης και δημοσίευσης του καταλόγου αξιολογητών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, η επιλογή τους για τον έλεγχο έκαστου επενδυτικού σχεδίου λαμβάνει χώρα ως εξής: το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί κλήρωση η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο μέσο, όπως με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου, για την επιλογή αξιολογητή από το Μητρώο αξιολογητών. Εφόσον συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του αξιολογητή, που κληρώθηκε το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νέα κλήρωση. Η μη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο των αξιολογητών αποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον αξιολογητή προς το πιστωτικό ίδρυμα.

4. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο αξιολογητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να ενεργούν με αμεροληψία και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και το νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της ελεγκτικής τους δραστηριότητας.

Άρθρο 11

Κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές

1. Τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές του ελέγχου τη επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με την παρούσα, καθορίζονται με την πρόσκληση εγγραφής στον κατάλογο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021.

2. Τα κριτήρια ανάθεσης δύναται να αφορούν στην:

α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του αξιολογητή,

β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του αξιολογητή,

γ) ύπαρξη πρότυπων διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, και

δ) ύπαρξη κατάλληλης ομάδας έργου για την εκτέλεση των καθηκόντων του αξιολογητή.

Άρθρο 12

Εξαίρεση ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών από τη διαδικασία ανάθεσης σε αξιολογητές

Η παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 καθώς και οι διατάξεις της παρούσας που αφορούν σε έλεγχο από αξιολογητές των άρθρων 8 έως και 11, δεν εφαρμόζονται στο πλαίσιο διάθεσης κεφαλαίων προς τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και ειδικότερα στις συμβάσεις που συνάπτει ο αρμόδιος Υπουργός με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις οικείες συμβάσεις.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!