Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Μείωση ΦΣΚ. Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, Μείωση τελών τηλεφωνίας

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19" ρυθμίζεται σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε συνέχεια των εξαγγελιών στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα:

  • με το άρθρο 4 της τροπολογίας μειώνεται ο συντελεστής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από την 1η.10. 2021 και, συγκεκριμένα, ορίζεται στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται, αντί του υφιστάμενου συντελεστή ένα τοις εκατό (1%). Η ρύθμιση αυτή ισχύει από την 1η.10.2021 και καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
  • με το άρθρο 5 της τροπολογίας παρατείνεται η αναστολή επιβολής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως και την 30η.6.2022, με σκοπό τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των λογαριασμών των τελικών καταναλωτών στο πλαίσιο της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
  • με το άρθρο 6 της τροπολογίας μειώνεται ο συντελεστής του τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας και εφαρμόζεται ο μηδενικός συντελεστής σε νέους ηλικίας από 15 έως 29 ετών, με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, την ενίσχυση της αγοράς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στις εν λόγω υπηρεσίες.

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις αυτές, όπως κατατέθηκαν στη Βουλή:

Άρθρο 4

Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Τροποποίηση άρθρου 21 του ν.1676/1986

1. Το άρθρο 21 του ν. 1676/1986 (Α’204) τροποποιείται ως προς τον ορισμό ποσοστού του φόρου από ένα τοις εκατό (1%) στο ήμισυ της μονάδας (0,5%) και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21: Συντελεστής του φόρου

Ο φόρος ορίζεται στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται.».

2, Η παρ. 1 ισχύει από την 1η 10.2021 και καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Άρθρο 5

Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4728/2020

1. Το άρθρο 12 του ν. 4728/2020 (Α' 186) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4389/2016 (Α' 94) για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2022.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.10.2021.

Άρθρο 6

Μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 2579/1998

1. Στο άρθρο 12 του ν. 2579/1998 (Α'31), α) στην περ. α' της παρ. 1 τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο ως προς την κατάργηση της κλίμακας υπολογισμού μηνιαίου τέλους, το πέμπτο εδάφιο ως προς την αντικατάσταση της φράσης «την εξεύρεση του κλιμακίου» από τις λέξεις «τον υπολογισμό» και το έκτο εδάφιο ως προς την αντικατάσταση της φράσης «Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος τους» από τις λέξεις «Φορολογική Διοίκηση», β) στην περ. β' της παρ. 1 τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς τη μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από δώδεκα τοις εκατό (12%) σε δέκα τοις εκατό (10%) και το τρίτο εδάφιο ως προς την αντικατάσταση της φράσης «στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» από τις λέξεις «Φορολογική Διοίκηση», γ) προστίθεται περ. γ. στην παρ. 1, δ) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς το πεδίο εφαρμογής της, ε) οι παρ. 3, 4 και 5 αντικαθίστανται, στ) καταργείται η παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής;

«Άρθρο 12

Επιβολή τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

1. α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης.

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Φορολογική Διοίκηση, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.

Από την επιβολή του «τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας» εξαιρούνται οι συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων (data).

β. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας», το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στη Φορολογική Διοίκηση. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ. Το ποσοστό των περ. α' και β’ της παρ. 1 ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δεκαπέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών. Από το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνονται όσοι κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14°) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30°) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή. Για την εφαρμογή της παρούσας δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), Μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ειδική εφαρμογή, τα υποχρεωτικά στοιχεία που καταχωρίζουν σε αυτή οι δικαιούχοι ή οι έχοντες την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των καταχωριζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος, η διαδικασία και οι αναγκαίες πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ο τρόπος παροχής της προς τούτο αίτησης του δικαιούχου ή του έχοντος την επιμέλειά του, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της εφαρμογής, ο χρόνος έναρξης υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας της, τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα της εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η παρ. 1 καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά. Ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται σε λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά, σύμφωνα με την περ. γ. της παρ. 1.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων της παρ. 1, οι διαδικασίες, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού από τη φορολογική Διοίκηση ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών στους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.».

Διαβάστε επίσης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!