Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 135912/2019 Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Αριθμ. 135912

ΦΕΚ B’ 4880/30.12.2019

Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3912/2011 (Α’ 17) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 (Α’ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου, όπως ισχύει.

2. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 12.

3. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 111, όπου η «Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, που συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.» (ΦΕΚ Α΄ 133).

6. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.».

10. Το π.δ. 147/2017 (Α’192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Την αριθμ. 47/18.7.2019 (Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

12. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/24-12-2013).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

14. Την Ανακοίνωση (ΕΕ) αριθμ. 2014/C19/04 της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου».

15. Την αριθμ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης της Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22420000, Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).

16. Το γεγονός ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. διαθέτει την απαραίτητη ειδική εμπειρία στον τομέα των χρηματοδοτικών εργαλείων και την τεχνογνωσία για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων της ως φορέας υλοποίησης του παρόντος Προγράμματος.

17. Την από 27-12-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αριθμ. ΓΔΟΥ 1013).

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους διακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (290.000.000,00), η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του ορίου πιστώσεων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αριθμ. 132290/19.12.2019 απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών (ΦΕΚ 4744/ Β΄/23-12-2019), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1.1 Την υλοποίηση προγράμματος υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης», (εφεξής Πρόγραμμα), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ως μη Επιλέξιμες θα είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εξαιρούνται βάσει Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας και είναι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης.

1.2 Στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας γραμμής χρηματοδότησης συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων δανείων των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης (ΕΧΟ), αποτελούμενων από δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό.

1.3 Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • H στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, όπως ενδεικτικά factoring, leasing, βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης, trade finance κ.λπ.
  • H δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων, επενδύσεις σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) κ.λπ.
  • Η ευκαιρία για την αντικατάσταση παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού, με νέες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, οικονομικότερες και ενεργειακά αποδοτικότερες τεχνο/μηχανολογικές υποδομές.
  • Η διατήρηση, αλλά και σημαντική αύξηση νέων θέσεων εργασίας.
  • Η αύξηση της παραγωγής και διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στις εγχώριες όσο και τις διεθνείς αγορές.
  • Η απορρόφηση ενός μεγαλυτέρου αριθμού νέων επιστημόνων – νέων αποφοίτων, ή ακόμη δημιουργώντας ένα δυναμικό πλαίσιο επαναπατρισμού (“Brain-Gain”) του ικανού και καταρτισμένου ανθρωπίνου δυναμικού από το εξωτερικό.

1.4 Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα, θεωρούνται οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της χρηματοδότησης.

1.5 Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με το ποσό των διακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (290.000.000,00), το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε, ως επιχορήγηση. Το ανωτέρω ποσό, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων του ΠΔΕ για το έτος 2019, σε μία (1) δόση, συνολικού ύψους διακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (290.000.000,00) από τη ΣΑΕ 224/2 του ΠΔΕ, σε διακριτό, έντοκο τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος, επ’ ονόματι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., με την περιγραφή «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης».

1.6 Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως χωριστή, λογιστικά, χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή του για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμούς της λειτουργίας της.

1.7 Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τους ως άνω πόρους, για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που της ανατίθεται με την παρούσα απόφαση.

1.8 Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, υποχρεούται στη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που καλύπτουν τις κρατικές ενισχύσεις, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής. Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 2

Αμοιβή Διαχείρισης υπέρ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

α. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε, αμοιβή διαχείρισης 0,5% επί της συνολικής επιχορήγησης.

β. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε απαλλάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 περίπτωση κδ του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), από τον Φ.Π.Α για όλες τις συναλλαγές εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

γ. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε τηρεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, τα οποία θέτει στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργανισμών, όποτε ζητηθούν.

Άρθρο 3

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. εγκρίνεται και ακολούθως δημοσιεύεται ο λεπτομερής Οδηγός του Προγράμματος. Ο Οδηγός ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, τις επιλέξιμες μορφές δανείων, τις διαδικασίες καταβολής οφειλών, τα χαρακτηριστικά των δανείων, τη διαδικασία παροχής δανείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις υποχρεώσεις των αιτουσών επιχειρήσεων, τη διαδικασία καταγγελίας σύμβασης και την καταβολή τελικής ζημίας και το πλαίσιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – Τραπεζών. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή τροποποίηση όρων του προγράμματος, ορίζονται κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Άρθρο 4

Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

α. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε (δυνάμενη να αναθέτει και σε τρίτους) επιμελείται των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων, προκειμένου να παρακολουθείται το πραγματοποιούμενο πρόγραμμα και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους του.

β. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων εξετάζεται η ορθή εφαρμογή υλοποίησης του Προγράμματος (λ.χ. επιλεξιμότητα επιχειρήσεων, δαπανών κ.α.).

γ. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσεων ή επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επηρεάζει τους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε μεριμνά για την ανάκτηση των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζοντας δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στο κατάλληλο επίπεδο.

Άρθρο 5

Διαδρομή ελέγχου

α. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε θα τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς λογιστικής παρακολούθησης για τη λειτουργία του Προγράμματος. Οι λογαριασμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων του Προγράμματος.

β. Όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα τηρούνται για:

  • διάστημα έξι (6) ετών μετά τη λογιστική εκκαθάριση του προγράμματος,
  • διάστημα έξι (6) ετών μετά την οριστική εκκαθάρισή του.

Άρθρο 6

Ενεργοποίηση και Λήξη

α. Το Πρόγραμμα ενεργοποιείται και λήγει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής.

β. Η εκκαθάρισή του πραγματοποιείται με την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνόλου των δανείων αυτού.

γ. Το σύνολο των πόρων, ήτοι τόκων, αδιάθετων κεφαλαίων, καθώς και πόρων που επιστρέφονται, δύναται να χρησιμοποιείται εκ νέου για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!