Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 76792/2021 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.

Αριθμ. 76792

ΦΕΚ B’ 3181/19.07.2021

Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014– 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ.1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τουςμεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β΄ 1867) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

7. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (ΦΕΚ 2473) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020, την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά στην τεχνική προσαρμογή του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, όπως και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018, που αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.

9. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. C(2020)4741/09-07-2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ των ΕΚ.

10. Τις υπ’ αρ. 88924/10.8.2017 (Β΄3415), 55589/ 23.5.2018 (Β΄ 2033), 53165/20.5.2019 (Β΄ 1931), 118522/ 18-11-2019 (Β΄ 4809), 118522/18-11-2019 (Β΄ 4809), 106654/12.10.2020 (Β΄ 4646) και 13431/02.02.2021 (Β΄ 5768) αποφάσεις τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

11. Την υπ’ αρ. 80668/29-07-2020 ΥΑ Τεχνικής προσαρμογής των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια».

12. Το υπ’ αρ. 1999_2021/29.06.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με θέμα Ανάγκη υπερδέσμευσης πόρων στον άξονα προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 20142020».

13. Το υπ’ αρ. 75744/07.07.2021 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

14. Τo υπ’ αρ. 75910/07.07.2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων. Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/14 για το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
01 Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία 187,87%
02 Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ 155,56%
03 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 400,00%
04 Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές 196,77%
05 Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων 160,01%
06 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 153,49%
07 Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής 169,15%
08 Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 120,00%
09 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 170,00%
10 Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας 164,76%
11 Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης 188,31%
12 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) 120,00%
13 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ) 120,00%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 188,26% της κύριας χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!