Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2126/2021 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 150 του ν. 4808/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ , Ε΄
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Προγουλάκη, Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210 6987 419, 407
Fax : 210 6987 408
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΧΑ646ΜΠ3Ζ-ΠΒΞ

Αθήνα, 23/6/2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2126

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 150 του ν. 4808/2021(Α’ 101/19-06-2021) «Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 2960/2001»

Σας κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή, οι διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4808/2021 (Α΄101), με τις οποίες προστίθεται νέο άρθρο 109 Α στον ν.2960/2001 με τίτλο «Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων», με έναρξη ισχύος από την δημοσίευση του εν λόγω νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από 19/06/2021 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4808/2021, παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές (περ. α΄ άρθρο 55 του ν.2960/2001) πίστωση διάρκειας έως πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των συνεισπραττόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περιπτώσεων α) έως και ιε) της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01.

Η πίστωση παρέχεται για τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές έως και τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους και αφορούν τα ως άνω ενεργειακά προϊόντα τα οποία εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής και βεβαιώνονται γι΄ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ως εκ τούτου, για την παροχή της, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, πίστωσης, κατά τη συμπλήρωση της θέσης 48 των υποβαλλομένων Δ.Ε.Φ.Κ. χρησιμοποιείται ο νέος κωδικός αναστολής «79» με τίτλο «Αναστολή καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων έως πέντε (5) ημερών». Η παρακολούθηση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που έχουν υποβληθεί βάσει των ανωτέρω θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην ενότητα 2 της με αριθμό ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης κατατίθεται εγγύηση για το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων είτε χρηματική, είτε τραπεζική, είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στην είσπραξη αυτών με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης αυτής.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!