Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1051196 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020

Δ.ΟΡΓ.Α 1051196 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 2656/18.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και Τμημάτων των Διευθύνσεων Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη- μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ΄και της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207),

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα των άρθρων 55, 61 και 62 αυτής,

2. Την υπό στοιχεία Ε.2117/28-05-2021 «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207/ 27-10-2020) που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης”» εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. Το υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1044457 ΕΞ2021/27-05-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.,

4. Το από 09-06-2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους,

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων:

α) του Τμήματος Β’ - Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Διοίκησης της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) Αττικής, προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η «κεντρικοποίηση» της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), και

β) του Τμήματος Β’ - Χημικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και του Τμήματος Β’ - Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

1. Ανακαθορίζουμε και συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β’- Δικαστικού και Νομικής Υπο- στήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και προσθέτουμε νέα υποπερ. (θθ) στην περ. β’ «Τμήμα Β’-Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης» της υποπαρ. «Ι. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΤΤΙΚΗΣ» της παρ. 4 του άρθρου 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)» αυτής, ως εξής: «(θθ) η χορήγηση στοιχείων σχετικά με τη βεβαίωση χρεών του άρθρου 46 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), στα αρμόδια Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΟΦ., στο πλαίσιο του χειρισμού υποθέσεων εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020, για το σύνολο των Τελωνείων της Επικράτειας και στην περίπτωση ύπαρξης τελωνειακών οφειλών, επιπλέον:

i) η εξέταση της αίτησης για τη συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, μετά από αίτηση του οφειλέτη και η υποβολή σχετικής εισήγησης προς την Ε.Μ.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΟΦ. για αποδοχή, απόρριψη ή υποβολή αντιπρότασης του Δημοσίου επί της πρότασης του οφειλέτη σχετικά με τη συμφωνία εξυγίανσης,

ii) η συνυπογραφή της εισήγησης της Διεύθυνσης Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) της ΑΑΔΕ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης περί αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του οφειλέτη σχετικά με τη συμφωνία εξυγίανσης, iii) η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς τα αρμόδια Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΟΦ. για τη διατύπωση εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης,

iv) η ενημέρωση των αρμόδιων Τελωνείων για την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή την κατάθεση αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων, πριν από την αίτηση επικύρωσης, καθώς και για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τα ανωτέρω ή για την με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της ισχύος της συμφωνίας εξυγίανσης.».

2. Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β’ - Χημικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και του Τμήματος Β’ - Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., ως εξής:

α) Στην υποπαρ. II της παρ. 3 του άρθρου 61 «Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.)» αυτής, διαγράφουμε την υποπερ. γγ’ της περ. α’ και αναριθμούμε τις υφιστάμενες υποπερ. δδ’ έως ζζ’ σε γγ’ έως στστ’, αντίστοιχα.

β) Στην υποπαρ. II της παρ. 3 του άρθρου 62 «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.)» αυτής, προσθέτουμε νέα περ. β’, αναριθμούμε τις υφιστάμενες περ. β’ έως ια’ σε γ’ έως ιβ’, αντίστοιχα και διαμορφώνουμε τη νέα περ. , ως κατωτέρω:

«II. Τμήμα Β’ - Σχεδιασμού και Ποιότητας» «(β) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης και η παρακολούθη- ση της εφαρμογής των αρχών της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ- GLP Good Laboratory Practice) των πειραματικών μονάδων και τόπων δοκιμών ΟΕΠ, με σκοπό να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής στην υγεία ή και το περιβάλλον.».

Β.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Γ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!