Οικονομικές Ειδήσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Τροπολογία σχετικά με τις οφειλές σε ΟΤΑ

Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο "Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών" με την οποία μεταξύ άλλων:

Με το άρθρο 2 επεκτείνεται η δυνατότητα έκτακτης ρύθμισης του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α' 256) προκειμένου να καταλαμβάνει και κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από την 1.3.2021 ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι την 30'.6.2021, καθώς και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 24η.12.2020 (επομένη της δημοσίευσης του ν. 4764/2020) έως τη δημοσίευση της προτεινόμενης διάταξης. Παράλληλα, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται οι ΚΑΔ των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων σε αυτή.

Με το άρθρο 3 λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η προβλεπόμενη πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων των οφειλετών για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 165 του ν. 4764/2020, παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μέχρι και την 31η.10.2021, καθώς επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων με εναλλακτικούς τρόπους που δύνανται να παρέχουν οι δήμοι, είτε μέσω των δικτυακών τους τόπων, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ειδικής εφαρμογής μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα.

Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρο 49 του ν. 4795/2021, προκειμένου να καταλαμβάνει τις μισθώσεις που βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 (πιθανολογούμενη ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), καθώς και αυτές που τυχόν έχουν λήξει από 1.1.2021 και μέχρι τις 11.6.2021. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, παρέχεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υποβολής της μονομερούς δήλωσης παράτασης του μισθωτή, ενώ για λόγους πληρότητας, προβλέπεται ότι στην περίπτωση μισθώσεων με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο δήμου, ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης γίνεται από το οικείο διοικητικό συμβούλιο. Τέλος, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, παρέχεται δυνατότητα παράτασης για δύο έτη και των συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων και δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σε ισχύ στις 11.6.2021.

Με το άρθρο 8 παρατείνονται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. Αστικού Κώδικα, των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, των αθλητικών ενώσεων, καθώς και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και των συλλόγων γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α' 167), καθώς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν έχει καταστεί δυνατή η διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!