Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 34/2021 Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας:106 77 
Πληροφορίες:Γκόβαρη Ν.
Τηλέφωνα:210.52.91.798
E-mail:diakanonismos@keao.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΥΒ946ΜΑΠΣ-805

Αθήνα, 08/06/2021

Αρ. Πρωτ.: 210215

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:34

ΠΡΟΣ:Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

Κοινοποίηση: Αποδέκτες Πίνακα Α'

ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες

ΣΧΕΤ: Εγκ. 51/2020, 2/2021, 13/2021, 19/2021, 24/2021 και 29/2021

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 33332 (ΦΕΚ Β', 2229 /28-05-2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοίού COVID-19.» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών οι οποίες είναι απαιτητές έως 31/05/2021 παρατάθηκε κατά ένα (1) μήνα.

Συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Αντίστοιχα με τις προηγούμενες διατάξεις, προϋπόθεση για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης εργοδότης ή επιχείρηση αποτελεί η απασχόληση μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 05/11/2020, (κύριου ή δευτερεύοντος με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος 2018) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. πίνακα.

Επισημαίνεται ότι ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. έχει εκ νέου επικαιροποιηθεί σε σχέση με τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες των προγενέστερων Κ.Υ.Α..

Για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., η δόση Μαΐου 2021 θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30/06/2021 και αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων, ενώ κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά συνέπεια η συνολική διάρκεια των ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά ένα μήνα. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.

Σε ό,τι αφορά στη συστημική υλοποίηση των ανωτέρω, αυτή θα πραγματοποιηθεί κεντρικά.

Σε περίπτωση που καταγγελθεί σύμβαση εργασίας εργαζομένων που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής (μέρους ή συνόλου αυτών) ή/ και σε περίπτωση που δε διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, παύει αυτοδικαίως η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι από τα ανωτέρω εξαιρούνται μειώσεις προσωπικού που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζόμενου και ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά τη διάρκεια του μέτρου, καθώς και οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας τους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥΚ.Ε.Α.Ο. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!