Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 203295/2021 Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κορνηλία Κόγκου
Τηλέφωνο: 210-5285567
e-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ/ΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Ελένη Δουλκερίδου
Τηλέφωνο: 210-5285699
e-mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 Αθήνα

ΑΔΑ: ΨΜ9Γ46ΜΑΠΣ-Ν4Θ

Αθήνα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Α.Π.: 203295

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α’

ΚΟΙΝ: Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»

ΣΧΕΤ.:

 • Η διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/3.2.2020 τ. Α΄) περί ηλεκτρονικών συναλλαγών ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ
 • Οι διατάξεις της αρ. οικ. 17535/Δ1.6002/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1754/7.5.2020 τ. Β’).
 • Οι αρ.46/2020 και 18/2021 Εγκύκλιοι της ΓΔ Εισφορών του e-ΕΦΚΑ

Όπως είναι γνωστό, είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Απογραφική Δήλωση» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής», μέσω των οποίων, μη μισθωτοί Ασφαλισμένοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (π. ΟΑΕΕ και π. ΤΣΜΕΔΕ), που ασκούν ατομική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) υπάγονται αυτοματοποιημένα στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, από 1/1/2020.

Αντίστοιχα, είναι σε παραγωγική λειτουργία, η ηλεκτρονική υπηρεσία «Λήξη Ασφάλισης μη μισθωτών» η οποία, μέχρι σήμερα, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης λήξης ασφάλισης σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους που διέκοψαν την ατομική δραστηριότητα από 1/1/2020.

Με τις πιο πάνω σχετικές εγκύκλιες έχουν δοθεί οδηγίες για το πεδίο εφαρμογής και τις λειτουργικότητες των υπηρεσιών.

Με το παρόν γνωστοποιείται η επέκταση της υπηρεσίας «Λήξη Ασφάλισης» και στα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση λόγω της συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), με την ιδιότητα του εταίρου, ή διαχειριστή ή μέλους Δ.Σ., και έχουν διακόψει την ασφαλιστέα δραστηριότητα.

Με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική υπηρεσία, ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται, μέσω διαλειτουργικότητας, από την ΑΑΔΕ για την παύση των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων και αυτοματοποιημένα, διακόπτονται η ασφάλιση και η εισφοροδότηση, στην εφαρμογή «Έσοδα - Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τη χρήση της υπηρεσίας ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

 • Είσοδος στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες /Αυτοαπασχολούμενους –> Λήξη Ασφάλισης
 • Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ.
 • Καταχώριση του ΑΜΚΑ
 • Εμφάνιση στοιχείων ασφαλισμένου όπως έχουν καταγραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ
 • Εμφάνιση επαγγελματικών δραστηριοτήτων
  Στην οθόνη εμφανίζεται/νται ο/οι ενεργός/οί ΚΑΔ, στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Δήλωση ασφαλισμένου για λήξη ασφάλισης
 • Διαλειτουργικότητα με ΑΑΔΕ
 • Ενημερώνεται ο e-ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ σχετικά με την παύση των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων
 • Λήξη ασφάλισης
  Μετά την επιβεβαίωση από την ΑΑΔΕ της διακοπής των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων, διακόπτεται αυτοματοποιημένα η ασφάλιση και η εισφοροδότηση κατά τα γνωστά.
 • Έκδοση Απόφασης Διαγραφής
  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα ότι η ηλεκτρονική αίτηση λήξης ασφάλισης καταχωρήθηκε επιτυχώς και αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες η Απόφαση Διαγραφής από το Μητρώο ασφαλισμένων.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση του παρόντος το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!