Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1203/6-12-2010 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 “Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας” του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010)

ΠΟΛ. 1203/6-12-2010

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ  «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 “Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας” του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010)»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 52 «Σύσταση γενικών γραμματειών»  και β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 «Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας» του ν. 3842/2010  (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010).

3. Το ν. 1733/87 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 171/22.9.1987), δια του οποίου συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)” όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 77/88 «Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το ν. 1607/1986» (ΦΕΚ Α΄ 33/25.2.1988).

5. Το π.δ. 248/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 116/10.5.1989), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/92 (ΦΕΚ Α΄81/26.5.1992), π.δ. 147/94 (ΦΕΚ Α΄99/4.7.1994) και π.δ. 128/97 (ΦΕΚ Α΄115/9.6.1997).

6. Το π.δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ‘’Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας’’, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»  (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009).

7. Το π.δ. 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»  (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009).

8. Το π.δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»  (ΦΕΚ Α΄ 221/5.11.2009) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/10 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»  (ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010).

9.    Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ2010/26-10-2010 (ΦΕΚ Β 1725/3-11-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 71 ΤΟΥ Ν. 3842/2010

1. Για τις ανάγκες του άρθρου 71 του ν. 3842/2010, ως «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη» ορίζεται αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office “EPO”) και έχει κατοχυρωθεί   στην Ελλάδα
β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Ο.Β.Ι (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) το οποίο έχει επίσης κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος  α) που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή  β) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country). 
Tα   Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσεως για την οποία ζητείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.

2. Φορέας πιστοποίησης των διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρισκομένων σε ισχύ ευρεσιτεχνιών είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), ο οποίος ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1733/87.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3842/2010, εμπίπτουν και επιχειρήσεις νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες στις οποίες κατά τη σύστασή τους ή την αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού τους κεφαλαίου εισφέρεται διεθνώς αναγνωρισμένη  ευρεσιτεχνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τον ιδρυτή, μέτοχο ή εταίρο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
Η αποτίμηση του εισφερόμενου δικαιώματος διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 9 του  κ.ν. 2190/1920.

4. Όταν  η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία αφορά σε τμήμα ή εξάρτημα του παραγόμενου προϊόντος θα πρέπει η ευρεσιτεχνία αυτή να συμβάλει στο  κόστος που αντιπροσωπεύει τα υλικά κατασκευής προϊόντος, με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και άνω.

5. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων η οποία τη διαβιβάζει στον Ο.Β.Ι.  Ο Ο.Β.Ι., διαπιστώνει έπειτα από ενδελεχή εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ότι για την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε, κατά το έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών,  η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία και ότι αυτή έχει κατά τις διατάξεις της παρούσας αναπτυχθεί από την επιχείρηση και  στην συνέχεια εκδίδει αιτιολογημένη θετική ή αρνητική γνωμάτευση την οποία διαβιβάζει στην Γ.Γ.Ε.Τ προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Για την εργασία αυτή ο Ο.Β.Ι μπορεί να χρησιμοποιεί και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, περιλαμβάνουν αντίγραφο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  καθώς και βεβαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη πληρωμής τελών στο αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών για τις χρήσεις όπου ζητείται η φορολογική απαλλαγή.
Τα προερχόμενα από την αλλοδαπή έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση  (Apostille) της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 κατά τις διατάξεις του Ν. 1947 (ΦΕΚ Α΄188/27.11.1984) ή επικύρωση από Ελληνική προξενική ή διπλωματική αρχή.
Για την διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο άρθρο 71 του  Ν. 3842/2010, ο Ο.Β.Ι εισπράττει τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. Ουδεμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό καταθέσεως του τέλους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το τέλος δεν επιστρέφεται.
Η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και της παρούσας απόφασης.

6. Η απόφαση που θα χορηγεί  το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, θα περιλαμβάνει το όνομα της επιχείρησης που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3842/2010, το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση καθώς και τις χρήσεις για τις οποίες έχει ισχύ η ανωτέρω υπαγωγή.
Επίσης, η απόφαση  θα κοινοποιείται στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που υπάγεται η επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ                 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!