Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2090/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 «Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση» του ν.4797/2021 (Α'66)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' και Ε'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κερασιώτη,
Α.Μελανίτου, Φ.Σωτηρίου
Τηλέφωνο: 210 6987 414,
407 ,439
E-Mail: finexcis@aade.gr
dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΔΥΓ46ΜΠ3Ζ-ΣΤΛ

Αθήνα , 29/04/2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2090

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 «Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση» του ν.4797/2021 (Α'66)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4797/2021 σύμφωνα με τις οποίες οι οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του ν. 2960/2001(Α' 265), οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, δύνανται να ρυθμίζονται με υπαγωγή στην υποπαρ. Α2 της παρ. A του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), για τον αριθμό δόσεων της υποπερ. (i) της περ. 1α της ίδιας υποπαραγράφου.

Επισημαίνεται ότι η σχετική ρύθμιση αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αναλογούν στις λοιπές, πλην των προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/01, κατηγορίες αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του ν. 2960/2001(Α' 265) καθόσον για τα εν λόγω προϊόντα (κρασιά) υφίσταται ανάλογη ρύθμιση η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α' 201).

Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 51 κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης οφειλών των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν.2960/2001, οι οποίες προέρχονται από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών των προϊόντων της παρ. 1, και με την προϋπόθεση τήρησης αυτής αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!