Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Α.Ε.

Με το άρθρο 3 της τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο νομοσχέδιο με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» ρυθμίζεται το θέμα της υπογραφής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο πλαίσιο των διατάξεων του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 4548/2018) και ειδικώς στην περίπτωση κατά την οποία οι τράπεζες προχωρούν στη σύσταση άλλων εταιρειών (μητρικών).

Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 3
Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018

Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018 (Α' 104), περί της υπογραφής ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή για μητρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος, και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.».

Βλέπε επίσης από την ίδια τροπολογία και το ακόλουθο θέμα: Τροπολογία για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης στις επιχειρήσεις εστίασης, για την προμήθεια πρώτων υλών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!