Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υπ. Ανάπτυξης Εγκ. 40788/2021 Διευκρινίσεις ως προς την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν ως υποκατάστημα εντός πολυκαταστήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας: 101-81
Email: gen-sec@gge.gr

Α.Δ.Α.: 6ΟΔΧ46ΜΤΛΡ-ΧΞΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 06-04-2021

Αριθ. Πρωτ. : 40788 - 06-04-2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό το καθεστώς, υποκατάστημα εντός πολυκαταστήματος (shop in a shop), στις περιοχές που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/3-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση Β΄1308». 

Προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των συνθηκών του υγιούς ανταγωνισμού, διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

Α) Η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που προβλέπεται με την ως άνω ΚΥΑ, αφορά στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς υποκατάστημα εντός πολυκαταστήματος (shop in a shop), διαθέτουν δικό τους ΑΦΜ, διαφορετικό από τα υπόλοιπα που φιλοξενούνται στο πολυκατάστημα και εξυπηρετούν τους καταναλωτές σε δικό τους αυτοτελή χώρο (corner). 

Β) Στην αναστολή λειτουργίας που προβλέπεται με την ως άνω ΚΥΑ, δεν εμπίπτουν ωστόσο οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες λειτουργούν υπό την διαχείριση ενός νομικού προσώπου και εκθέτουν τα προϊόντα τους σε ενιαίο χώρο, εκτεινόμενο σε έναν ή περισσότερους ορόφους, ακόμη και αν πρόκειται για προϊόντα διαφορετικών εμπορικών σημάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με την μέθοδο καθορισμού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) και καθορισμού ραντεβού για παράδοση εκτός καταστήματος (click away). Επιπρόσθετα για αυτές ισχύουν τα μέτρα της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των 20 ατόμων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!