Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1026874 ΕΞ 2021 Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εν μέσω της επιδημίας COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο : 210 6987 443
E-Mail : dtd@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1026874 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εν μέσω της επιδημίας COVID-19 

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αριθμό πρωτ. 5024928/3086/Α0019/30-06-2009 εγκύκλιος διαταγή «Κοινοποίηση της ΑΥΟΟ αριθμ. 5024905/3083/Α0019 «Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Κοινοτικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία - Ορισμός αρμόδιων τελωνειακών αρχών»

(β) Η με αρ. πρωτ. 5029258/3559/Α0019/24-07-2009 εγκύκλιος διαταγή «Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για τις νέες υποχρεώσεις και διαδικασίες που ισχύουν από 1-7-2009, σχετικά με την εφαρμογή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI)» 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκύκλιων διαταγών αναφορικά με την διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στις Τελωνειακές Αρχές και στο Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και διευκόλυνσης των οικονομικών φορέων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Προς συμπλήρωση των διαλαμβανομένων στις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές, σύμφωνα με τις οποίες οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να λάβουν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (EORI) υποβάλλουν στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές δεόντως συμπληρωμένη έγγραφη Αίτηση-Δήλωση, δίνεται πλέον η δυνατότητα αποστολής της Αίτησης-Δήλωσης και των συνημμένων αυτής δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές χωρίς να απαιτείται πλέον η μετάβαση σε αυτές. 

Ειδικότερα, επισημαίνουμε τα κατωτέρω ως προς: 

Α. Οικονομικοί Φορείς και άλλα πρόσωπα, πλην των οικονομικών φορέων:

Αναφορικά με τα συνημμένα της Αίτησης-Δήλωσης δικαιολογητικά και συγκεκριμένα την Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα, αυτή θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και θα λαμβάνει ψηφιακή υπογραφή μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, προκειμένου να ελέγχεται η γνησιότητά της, ενώ όσον αφορά τη «Βεβαίωση Μεταβολής από την αρμόδια για τη φορολογία του οικονομικού φορέα ΔΟΥ» αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από τα δεδομένα ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου του φορέα. 

Β. Τελωνειακές Αρχές: 

Στις αιτήσεις χορήγησης αριθμού αναγνώρισης (EORI) που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου στο μήνυμα με την αίτηση του ενδιαφερόμενου και θα διενεργείται έλεγχος αυτής και των συνημμένων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία ή υπάρχουν ελλείψεις και σφάλματα κατά την συμπλήρωση της Αίτησης, θα γίνεται επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διευκρινήσεις. 

Ακολούθως, μετά τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων, ο αρμόδιος υπάλληλος θα προχωρεί στην καταχώριση του προσώπου στο Ενωσιακό Σύστημα EOS και θα αποστέλλει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αριθμό αναγνώρισης και καταχώρησης (EORI) στον ενδιαφερόμενο. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν.(ΕΕ) 952/2013) υποχρέωση καταχώρησης στις Τελωνειακές Αρχές και έκδοσης μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) έχουν οι οικονομικοί φορείς και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 2016/2446, πρόσωπα πλην των οικονομικών φορέων. 

Περαιτέρω, αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των προσώπων στο Ενωσιακό Σύστημα EOS είναι η Τελωνειακή Αρχή του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι οικονομικοί φορείς, ενώ για τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, αρμόδια Αρχή για την καταχώρησή τους είναι αυτή του τόπου υποβολής, για πρώτη φορά, διασάφησης ή αίτησης απόφασης. 

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προσώπων, τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους Τελωνειακών Αρχών μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα ακολουθώντας τον σύνδεσμο

https://www.aade.gr/customs/teloneia/epikoinonia 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω (α) και (β) σχετικές. 

Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!