Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

E. 2067/2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.

Δείτε την απόφαση E. 2050/2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ.Τούντα
Τηλέφωνο : 210 69.87.417
Fax : 210 69.87.408
E-Mail : vat-customs@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα 26 Μαρτίου 2021

Αριθ. πρωτ.: E. 2067

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.

Σχετ: Οι αριθμ Ε.2210/29.12.2020,Ε.2020/22.1.2021 και Ε. 2050/1.3.2021 εγκύκλιοι του Διοικητή ΑΑΔΕ

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών οδηγιών και νεώτερων αιτημάτων αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής της Ε.2050/21 εγκυκλίου και προς περαιτέρω διευκρίνιση της τελωνειακής και φορολογικής αντιμετώπισης των σκαφών με σημαία Η.Β. σας γνωρίζουμε ότι αντικαθίσταται η παράγραφος 5 της Εγκυκλίου Ε. 2050/2021 ως ακολούθως :

«5. Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη:

  • τη δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων επανεισαγωγής προκειμένου για σκάφη που έχουν αγοραστεί ή κατασκευαστεί στην Ε.Ε. και έχουν καταβάλει το ΦΠΑ στην Ε.Ε.27,
  • το γεγονός ότι υπάρχουν σκάφη που διακινούνται στη χώρα μας, τα οποία έχουν διατηρήσει την σημαία του Η.Β., και έχουν καταβάλει τον αναλογούντα ΦΠΑ σε κράτος μέλος της Ε.Ε.27 κατά την αγορά τους,
  • την ανάγκη της απρόσκοπτης διακίνησης των ως άνω σκαφών στα ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς την υποχρέωση τήρησης σύνθετων τελωνειακών διαδικασιών,
  • το γεγονός ότι κατά την συνήθη διακίνησή τους, μεταξύ και ελληνικών λιμένων, τα εν λόγω σκάφη, πλέουν τόσο σε εθνικά όσο και διεθνή ύδατα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ (378/Β’) όπως ισχύει, σχετικά με την έκδοση Δελτίου Κίνησης Αορίστου ισχύος για σκάφη με νηολόγιο ή σημαία τρίτης χώρας με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί για αυτά οι αναλογούντες δασμοί και φόροι, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία ΗΒ για τα οποία έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ στην Ε.Ε.27, δύναται να εξετάζεται από τις τελωνειακές αρχές η συνδρομή των όρων εφαρμογής των διατάξεων περί επανεισαγωγής, μετά από αίτηση των ως άνω προσώπων, που θα υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εν λόγω σκαφών στην Ε.Ε. των 27 κρατών μελών.

Κατόπιν της εξέτασης των όρων εφαρμογής των διατάξεων επανεισαγωγής, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, θα τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 1 παρ.2 της Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ (378/Β’) όπως ισχύει, και θα εκδίδεται Δελτίο Κίνησης Αορίστου Ισχύος για την ελεύθερη διακίνηση τους, με διατήρηση της σημαίας τους.»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!