Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Φ. 60000/6385/157/2021 Χορήγηση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Θ. Καραχρήστου
Τηλέφωνο: 210 33 68 338
Ηλ. Ταχ.: intaffairs@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: 9ΩΡΝ46ΜΤΛΚ-ΡΙΤ

Αθήνα, 10 /03/2021

Αριθ. Πρωτ. : Φ. 60000/6385/157

ΠΡΟΣ: e- ΕΦΚΑ

- Γεν. Δ/νση Παροχών & Υγείας
Αγ. Κων/νου 5, 104 31, Αθήνα

-Γεν. Δ/νση Δ/νση Εισφορών
Δ/νση Ασφάλισης
Τμήμα Μητρώων

- Δ/νση Διεθνών Ασφ. Σχέσεων
Αγ. Κων/νου 8, 104 31, Αθήνα

ΚΟΙΝ. : -Υπουργείο Προστασίας Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας
Συνόρων
Διεύθυνση Αλλοδαπών
Τμήμα Ιθαγένειας, Ομογενών και Υπηκόων
Ε.Ε.
Π. Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα

-ΕΟΠΥΥ
Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών
Σχέσεων
Απ. Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι.

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση» 

Σχετ.: 1) Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80320/1516/39/Δ.18/19-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΠΦ46ΜΤΛΚ-Ο7Ρ) 

2) Το από 08.02.2021 ηλεκτρονικό μήνυματης Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (1) σχετικής εγκυκλίου, σχετικά με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ), λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία εφαρμογής της υπ' αριθ. 4000/1/113-α'/14-10-2020 (Β’4610) Απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, οι δικαιούχοι της ΣΑ δικαιούνται να εκδώσουν ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ ή τον eΕΦΚΑ κατά περίπτωση, με την προσκόμιση ως δικαιολογητικού:

(α) της ειδικής άδειας διαμονής του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ ή

(β) της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 4 της αυτής ΚΥΑ ή (γ) της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής του άρθρου 8 της αυτής ΚΥΑ. 

Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κατ’ εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19, εξυπηρετούν τους δικαιούχους της ΣΑ πολίτες του ΗΒ με τη διαδικασία των προκαθορισμένων ραντεβού. Η εφαρμοζόμενη διαδικασία των ραντεβού έχει ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης, να μην έχει λάβει ανυπαιτίως κάποιο από τα προβλεπόμενα έγγραφα στην υπ' αριθ. 4000/1/113-α'/14-10-2020 (Β’ 4610) Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, τα οποία είναι απαραίτητα δικαιολογητικά με βάση την σχετική υπ’ αρ. 1 εγκύκλιο. 

Ενόψει των ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη ΣΑ για τους Δικαιούχους και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, για το διάστημα μέχρι 30.06.2021 οι αρμόδιες για τη χορήγηση ΑΜΚΑ υπηρεσίες αντί της Άδειας Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610), θα αποδέχονται και θα αρκούνται στην προσκόμιση Έντυπου S1, εφόσον οι αιτούντες το κατέχουν. 

Ειδικότερα: 

1. Για την κατηγορία πέντε (5) του Μέρους Α, περ. 30 του πίνακα της σχετικής υπ’ αρ. 1 εγκυκλίου (Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος), αντί της Άδειας διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence» ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610), αρκεί η προσκόμιση του Εντύπου S1. 

2. Για την κατηγορία είκοσι (20) του Μέρους Γ της εγκυκλίου – περ. 31 του πίνακα της σχετικής υπ’ αρ. 1 εγκυκλίου (Συνταξιούχοι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής), αντί της Άδειας διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδική Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113α΄/14.10.2020 (Β΄4610), αρκεί η προσκόμιση του Εντύπου S1. 

3. Για την κατηγορία είκοσι ένα(21) του Μέρους Γ, περ. 32 του πίνακα της σχετικής υπ’ αρ. 1 εγκυκλίου (Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος), αντί της Άδειας διαμονής πενταετούς ισχύος με την ένδειξη «Άρθρο 18(4) της ΣΑ/Article 18(4) of WA» ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610), αρκεί η προσκόμιση του Εντύπου S1. 

Σε περίπτωση που οι αιτούντες έκδοσης ΑΜΚΑ δεν κατέχουν Έντυπο S1 σε υποκατάσταση των εγγράφων της ΚΥΑ αριθμ. 4000/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610), τότε αναμένεται η έκδοση των αρχικών δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρούσα και των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στη σχετική υπ’ αρ. 1 εγκύκλιο, οι δικαιούχοι της ΣΑ θα λαμβάνουν ΑΜΚΑ και θα εγγράφονται στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τις ίδιες προϋποθέσεις που έχουν και οι Έλληνες ασφαλισμένοι.

Συνημμένα: 

  1. 1. Η Εγκύκλιος της υπηρεσίας μας ΑΠ: Φ.80320/1516/39/Δ.18./19.01.2021 (ΑΔΑ:9ΩΠΦ46ΜΤΛΚ-07Ρ) 
  2. 2. Η KYA υπ’ αριθμ. 4000/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610) 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!