Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ-Γ/Δ11/Β5382/2021 Διαδικασία χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης και ελέγχου του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" .

Αριθμ. Κ-Γ/Δ11/Β5382

ΦΕΚ B’ 887/05.03.2021

Διαδικασία χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης και ελέγχου του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 240) και ειδικότερα των παρ. 9 και 10 αυτού και του άρθρου,

2. της περ. ιζ της παρ. 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 240),

3. της από 21-2-2019 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής -Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη -
Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις του όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4612/2019 περί «Κύρωσης Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης -Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 77) και ειδικότερα τα άρθρα 3.1.150 και 7 του Παραρτήματος Α',

4. της παρ. 2 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94),

5. του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (Α' 238) όπως ισχύει,

6. του ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α' 250) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 189, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο Πέμπτο του ν. 2338/1995 «Κύρωση της Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Α.Ε.», έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις» (Α' 202),

7. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133),

8. του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

9. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύστασης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),

10. του π.δ. 85/2018 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (Α' 157), 11. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

12. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155), 13. του από 20-1-2020 Προεδρικού Διατάγματος (38/ΥΟΔΔ/2020) «Διορισμός Διοικητή και Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»,

14. του από 24-8-2020 Προεδρικού Διατάγματος (662/ΥΟΔΔ/2020) «Διορισμός Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας»,

15. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805),

16. της υπό στοιχεία 2/87499/ΔΛΤΠ/06-12-2019 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου» στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β' 4754),

17. της υπό στοιχεία Υ.Π.Α./Δ11/Β/5175/2071/18-2-2010 απόφασης Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
«Διαδικασίες χρέωσης, είσπραξης, κατάθεσης και ελέγχου Τελών Χρήσης Αερολιμένων - Τ.Χ.Α. (Τελών Προσγείωσης και Παραμονής Αεροσκαφών) και Τ.Ε.Α.Α. (Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων) στους Κρατικούς - Δημοτικούς Αερολιμένες.» (Β' 267),

18. της υπό στοιχεία Υ.Π.Α./Δ11/Β/38498/17012/ 3-12-2012 απόφασης Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «Τροποποίηση αποφάσεων περί α) «διαδικασιών χρέωσης είσπραξης, κατάθεσης και ελέγχου Τελών Χρήσης Αερολιμένων - ΤΧΑ (Τελών προσγείωσης και Παραμονής Αεροσκαφών) και Τ.Ε.Α.Α. (Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων) στους Κρατικούς -Δημοτικούς Αερολιμένες» και β) «διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων».» (Β' 3345).

Β. Την από 4.1.2021 εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Γ. Την υπ' αρ. 19599/26-1-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί μη πρόκλησης δαπάνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Κάθε επιβάτης που βαρύνεται με Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (εφεξής Τ.Ε.Α.Α.), το καταβάλει στην αεροπορική εταιρεία ή λοιπούς υπόχρεους που μεταφέρουν αεροπορικώς επιβάτες, μέσω του εισιτηρίου του ή άλλου παραστατικού.

2. Η διαδικασία είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α. τελεί υπό την επίβλεψη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής Α.Π.Α.). Το Τ.Ε.Α.Α. εισπράττεται πριν την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος με μέριμνα των αεροπορικών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων που μεταφέρουν αεροπορικώς επιβάτες, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και αποδίδεται κατά περίπτωση σε μηνιαία βάση ή, επιτοπίως πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους, σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος.

3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής Υ.Π.Α.) ελέγχει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρεί η ίδια (εφεξής Ηλεκτρονική Πλατφόρμας Χρέωσης), τις υποβληθείσες από τις αεροπορικές εταιρείες ή λοιπούς υπόχρεους, δηλώσεις/καταστάσεις με το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχτηκε από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοση του στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς.

4. Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους οι εταιρείες καταβάλλουν κατά περίπτωση το Τ.Ε.Α.Α., είτε σε μηνιαία βάση είτε επιτόπια, καθορίζονται από την Υ.Π.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 11 της παρούσας.

Άρθρο 2

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΧΕΙΑ

1. Οι αεροπορικές εταιρείες και λοιποί ως άνω υπόχρεοι, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους ή εξουσιοδοτημένος από αυτούς αντιπρόσωπος, υποβάλουν στον Αερολιμένα Ηρακλείου στοιχεία κίνησης επιβατών ανά πτήση σε Φόρμα Υποβολής Οικονομικών και Στατιστικών Στοιχείων Πτήσης (εφεξής, Φόρμα) η οποία επέχει θέση Δήλωσης Κατάθεσης.

Στην περίπτωση καταβολής Τ.Ε.Α.Α. σε μηνιαία βάση, η Φόρμα θα υποβάλλεται εντός εικοσιτετραώρου μετά την αναχώρηση εκάστης πτήσης.

Στην περίπτωση καταβολής Τ.Ε.Α.Α. σε επιτόπια βάση, η Φόρμα θα υποβάλλεται πριν την αναχώρηση εκάστης πτήσης.

Η Υ.Π.Α. (Ειδικός Υπόλογος), αφού διενεργήσει διαβουλεύσεις με το «ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», στο εξής «Παραχωρησιούχος», έχει την αρμοδιότητα απόρριψης της Φόρμας μέσω της πραγματοποίησης διασταυρωτικών ελέγχων.

Για τις εταιρείες που καταβάλλουν Τ.Ε.Α.Α. σε μηνιαία βάση, η χρέωση οριστικοποιείται και η Φόρμα θεωρείται δεκτή εάν δεν έχει απορριφθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και εντός πέντε (5) ημερών μετά την υποβολή αυτής.

Για τις εταιρείες που καταβάλουν Τ.Ε.Α.Α. σε επιτόπια βάση, η χρέωση οριστικοποιείται πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους. Οι οριστικοποιημένες χρεώσεις των εταιρειών που καταβάλουν Τ.Ε.Α.Α. σε μηνιαία ή επιτόπια βάση αποστέλλονται από τον Ειδικό Υπόλογο του Αερολιμένα Ηρακλείου ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. καθώς και στους Παραχωρησιούχους.

2. Διευκρινίζεται ότι ως χρεώσεις λογίζονται τα ποσά που προκύπτουν μετά από δήλωση των στοιχείων επιβατών από τις εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους ή τους νομίμους εκπροσώπους της ή εξουσιοδοτημένους από αυτές αντιπρόσωπος τους και την αποδοχή αυτών από την Υ.Π.Α. ως ανωτέρω.

3. Κάθε αεροπορική εταιρεία και λοιποί ως άνω υπόχρεοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τους, τηρούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα κατάλληλα αρχεία επιβατών, όπως ονομαστικές καταστάσεις, ηλεκτρονικά αρχεία, αντίγραφα εισιτηρίων, όσων έχουν καταβάλλει Τ.Ε.Α.Α. και όσων επιβιβάζονται σε αεροσκάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους καθώς και το ποσό των Τ.Ε.Α.Α. που καταβάλλονται σε αυτήν και ενημερώνουν, αποστέλλοντας τις Δηλώσεις Κατάθεσης, στη Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε.Ε. Αθηνών. Η Υ.Π.Α. δύναται είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Παραχωρησιούχου, να επιθεωρεί με τα αρμόδια όργανα της και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών των αρχείων σε μορφή που διευκολύνονται οι αριθμητικοί υπολογισμοί, ή αντίγραφα των εισιτηρίων.

Άρθρο 3

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Τ. Ε.Α.Α.

1. Το Τ.Ε.Α.Α. αποδίδεται από τις Αεροπορικές Εταιρείες ή νόμιμο αντιπρόσωπο σε μηνιαία βάση ή επιτοπίως πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους.

Για την απόδοση του Τ.Ε.Α.Α. σε μηνιαία βάση οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α., ιδία για πτήσεις από τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" εγγυητική επιστολή τραπέζης, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι αποδεκτά στην Α.Π.Α, ποσού ίσου με τα αναλογούντα στο μήνα με την υψηλότερη κίνηση επιβατών Τ.Ε.Α.Α. Με την ως άνω εγγυητική επιστολή οι εταιρείες και η εκδούσα τράπεζα εγγυώνται ανεπιφύλακτα την υποχρέωση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από Τ.Ε.Α.Α. (κύρια οφειλή, πρόσθετο φόρο ή τέλη ή/και τόκοι υπερημερίας).

Για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία που κάθε εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ/ νση της ΥΠΑ: Δρομολόγια πτήσεων (timetable) για το μήνα με το μεγαλύτερο όγκο πτήσεων σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αεροπορικής εταιρείας.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η υποβολή συγκεκριμένου προγράμματος από την αεροπορική εταιρεία κατά το χρόνο υποβολής των στοιχείων για την τρέχουσα ή επόμενη περίοδο, το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής, υπολογίζεται, εναλλακτικά, σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο ιστορικό πτήσεων της εταιρείας σύμφωνα με στοιχεία του Αερολιμένα Ηρακλείου.

Στην περίπτωση που το πρόγραμμα πτήσεων ή το πλέον πρόσφατο ιστορικό πτήσεων της εταιρείας σύμφωνα με στοιχεία του Αερολιμένα Ηρακλείου, βάσει του οποίου υπολογίστηκε το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής διαφοροποιηθεί αυξητικά σε ποσοστό άνω του τριάντα (30) τις εκατό, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλλει αμελλητί στην Υ.Π.Α. συμπληρωματική εγγυητική επιστολή ή να αναθεωρήσει την υφιστάμενη εγγυητική επιστολή με ισόποση αύξηση ποσού.

Προ της έκδοσης της εγγυητικής επιστολής οι εταιρείες υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Υ.Π.Α. τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να υπολογισθεί το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής:

α. Προγραμματισμένα δρομολόγια πτήσεων στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου (timetable) σε ετήσια βάση.

β. Τύπους αεροσκαφών σε σχέση με το πρόγραμμα πτήσεων.

γ. Αριθμό θέσεων επιβατών ανά τύπο αεροσκάφους - χωρητικότητα

δ. Κωδικό εταιρείας (DESIGNATOR-3 LETTER CODE).

ε. Α.Φ.Μ. της αεροπορικής εταιρείας, ή εφ' όσον αυτή δεν έχει γραφεία στην Ελλάδα, το Α.Φ.Μ. του φορολογικού εκπροσώπου αυτής για οικονομικά θέματα στην Ελλάδα.

2. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι ανέκκλητη, χωρίς προβολή δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, και να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

Για την καταβολή των Τ.Ε.Α.Α. σε μηνιαία βάση ισχύουν οι εγγυητικές επιστολές που έχουν ήδη κατατεθεί στην
Υ.Π.Α. αναφορικά με τα Τ.Ε.Α.Α., μέχρι αυτές να αντικατασταθούν ή να ανανεωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και επί τη βάσει αυτής.

3. Η έκδοση Απόδειξης Είσπραξης Τ.Ε.Α.Α. για τις επιτοπίως καταβαλλόμενες πτήσεις εγκρίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Χρέωσης, εφόσον είναι διαθέσιμη αντίστοιχη δυνατότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη δυνατότητα, εξακολουθεί να εκδίδεται η χειρόγραφη ή μηχανογραφημένη απόδειξη επιτόπιων εισπράξεων. Οι αποδείξεις εκδίδονται πριν την αναχώρηση της επιτοπίως καταβαλλόμενης πτήσης. Απόδειξη εκδίδεται ανά πτήση.

4. Η απόδειξη εξάγεται ηλεκτρονικά ανά πτήση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Χρέωσης, αναγράφει κατ' ελάχιστον την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό της αντίστοιχης Φόρμας Χρέωσης και της ηλεκτρονικής κατάθεσης (ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής), καθώς και στοιχεία της πτήσης, έχει μοναδική και συνεχή αρίθμηση σε ετήσια βάση, αποστέλλεται άμεσα ηλεκτρονικά στον πληρωτή και τηρείται ως αρχείο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Ειδικότερα στοιχεία μορφοποίησης καθορίζονται σε συμφωνία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση Υ.Π.Α..

5. Η αρμόδια μονάδα της Υ.Π.Α. του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" τηρεί απόθεμα ασφαλείας εντύπων Απόδειξης Επιτόπιας Είσπραξης τελών, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε περιπτώσεις βλάβης ή προσωρινής μη διαθεσιμότητας της πλατφόρμας εφόσον οι αποδείξεις εκδίδονται ηλεκτρονικά. Ο Ειδικός Υπόλογος επιτόπιων εισπράξεων του Αερολιμένα Ηρακλείου αποστέλλει στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. αναλυτική μηνιαία κατάσταση επιτόπιων εισπράξεων ανά πτήση και ενημερώνει για τα μηνιαία έσοδα, αρμοδίως.

6. Οι υπάλληλοι Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" στους οποίους έχει ανατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συμμετοχή στη διαδικασία χρέωσης - είσπραξης, παρακολούθησης των πτήσεων που χρεώνονται επιτοπίως και εισήγησης ή επιβολής μέτρων, θεωρούνται υπόλογοι επιτόπιας είσπραξης εσόδων, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμένων υπαλλήλων και υπαλλήλων βάρδιας, είτε ορίζονται από την αρμόδια Οικονομική υπηρεσία Υ.Π.Α. είτε από τη Δ.Ο.Υ., είτε ασκούν σχετικά καθήκοντα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση. Στους ειδικούς υπολόγους επιτόπιας είσπραξης ανατίθενται, εφόσον απαιτείται, επιπλέον καθήκοντα από τον Προϊστάμενο του Αερολιμένα ή την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία Υ.Π.Α.. Ο Προϊστάμενος του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" εισηγείται στην κεντρική Οικονομική Διεύθυνση Υ.Π.Α. για τον υπάλληλο και τον αναπληρωτή αυτού, που θα οριστούν είτε από την αρμόδια Οικονομική υπηρεσία της Υ.Π.Α, είτε από τη Δ.Ο.Υ., είτε θα ασκούν σχετικά καθήκοντα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως Ειδικός Υπόλογος (Ε.Υ.) και αναπληρωτής Ειδικός Υπόλογος.

Ο Ειδικός Υπόλογος:

Ι. ελέγχει συνολικά τη διαδικασία χρέωσης στον Αερολιμένα Ηρακλείου και ενημερώνει αναλυτικά τις αρμόδιες Μονάδες Υ.Π.Α., την Α.Π.Α. και τον Παραχωρησιούχο με μηνιαία αναφορά που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τη συνολική μηνιαία κατάσταση πτήσεων που χρεώνονται μηνιαίως και επιτοπίως, τις χρεώσεις, τις επιτόπιες πληρωμές και εκκρεμότητες, τις αποδείξεις, τους συμψηφισμούς και τις χρηματικές προκαταβολές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. Β της παρούσας.

II. ελέγχει και επιβλέπει την ορθότητα της διαδικασίας χρέωσης πτήσεων σε μηνιαία βάση.

III. ελέγχει τις επιτόπιες πληρωμές και εισηγείται αρμοδίως για τη λήψη μέτρων. IV. ελέγχει τα ποσά που προκαταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. Β3 της παρούσας, παρακολουθεί τα σχετικά υπόλοιπα και ενημερώνει τους υπόχρεους ή τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, προκειμένου να διασφαλίζεται για κάθε πτήση επιτοπίως καταβαλλόμενη, η σχετική αποχρέωση πριν την αναχώρηση. Αντιστοίχως η αρμόδια Λογιστική Μονάδα Υ.Π.Α.

i. Ενημερώνει σε μηνιαία βάση αρμοδίως και αναλυτικά την αρμόδια κεντρική οικονομική Διεύθυνση Υ.Π.Α., την Α.Π.Α. και τον Παραχωρησιούχο για μηνιαία και επιτόπια έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, για οφειλές και εκκρεμότητες μηνιαίως καταβαλλομένων πτήσεων.

ii. παρακολουθεί τις οφειλές και ενημερώνει την κεντρική οικονομική Διεύθυνση ΥΠΑ (η οποία τηρεί τις Εγγυητικές Επιστολές) για πιθανή επερχόμενη υπέρβαση των ποσών των Εγγυητικών Επιστολών. iii. σε συνεργασία με τον Ε.Υ. Αερολιμένα και τον Παραχωρησιούχο, εκδίδει μηνιαία και ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση πτήσεων (δεδουλευμένο έσοδο), πληρωμών, κατανομής ποσών εισπράξεων ανά δικαιούχο και οφειλών, μηνιαίως ή επιτοπίως καταβαλλομένων Τ.Ε.Α.Α. και την αποστέλλει στην Α.Π.Α. και τον Παραχωρησιούχο ως «συμφωνία επί του Τ.Ε.Α.Α.».

Άρθρο 4

ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Τ. Ε. Α. Α.

Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Ε.Α.Α.

1. Κάθε αεροπορική εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος της, στην οποία έχει δοθεί έγκριση καταβολής του τέλους σε μηνιαία βάση από την Υ.Π.Α., υποχρεούται να καταθέτει εντός 20 ημερών από το πέρας του κάθε ημερολογιακού μήνα, το εισπραττόμενο τέλος κάθε προγενέστερου μήνα , σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN GR8501000230000002341212800 και τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος. Με ευθύνη της αεροπορικής εταιρίας, υποβάλλεται προς τον Αερολιμένα Ηρακλείου και την αρμόδια Λογιστική Μονάδα Υ.Π.Α. (Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο, Λ.Ε.Κ) το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του εκάστοτε επομένου ημερολογιακού μήνα από το μήνα αναχώρησης της πτήσης μαζί με τα αντίγραφα των αποδεικτικών κατάθεσης στην Τράπεζα Ελλάδος, τυποποιημένη υπεύθυνη Δήλωση Κατάθεσης σε ηλεκτρονική μορφή των πτήσεων για κάθε ημερολογιακό μήνα, στην οποία περιλαμβάνεται πληροφόρηση για το εμβασθεν ποσό, το όνομα Αεροπορικής Εταιρείας, τον κωδικό πτήσης, την ημερομηνία πτήσης, το όνομα του προηγηθέντος/ακολουθούντος αερολιμένα, το συνολικό αριθμό επιβιβασθέντων επιβατών, των εξαιρούμενων επιβατών ανά κατηγορία, των μη εμφανισθέντων προς επιβίβαση επιβατών, τα ακυρωθέντα εισιτήρια και επιστροφές εισιτηρίων, το συνολικό ποσό Τ.Ε.Α.Α. ανά πτήση, το συγκεντρωτικό ποσό που κατατέθηκε και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για το Τ.Ε.Α.Α. ή την είσπραξη αυτού.

2. Η κατάθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονική μεταφορά. Ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία πίστωσης σύμφωνα με την κίνηση λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR8501000230000002341212800 και τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τυχόν επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τη διοδευση των καταθέσεων στον ανωτέρω λογαριασμό βαρύνουν αποκλειστικά τις αεροπορικές εταιρείες. Για λόγους ταυτοποίησης των υποβαλλόμενων προς τον Αερολιμένα Ηρακλείου και το Λ.Ε.Κ. παραστατικών κατάθεσης, οι εταιρίες αναφέρουν ως αιτιολογία παραστατικών την ένδειξη «Εταιρεία/Μήνας Πτήσεων/Αερολιμένας» με συγκεκριμένη κωδικοποίηση που καθορίζεται με Απόφαση Διοικητή Υ.Π.Α., σε συμφωνία με τον Παραχωρησιούχο.

Β. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Ε.Α.Α.

1. Η καταβολή σε επιτόπια βάση, γίνεται πριν την αναχώρηση έκαστης πτήσης, με ηλεκτρονικά μέσα, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR8501000230000002341212800 και τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος.

2. Οι Ειδικοί Υπόλογοι (Ε.Υ.):

Ελέγχουν τις δηλώσεις και πληρωμές των εταιρειών και εκδίδουν ανά πτήση, μετά την καταβολή του αναλογούντος ποσού, και πριν την αναχώρηση της πτήσης, απόδειξη επιτόπιας είσπραξης Τ.Ε.Α.Α. έντυπη, μηχανογραφημένη ή ηλεκτρονική, σε τέσσερα (4) αντίτυπα που φέρουν αρίθμηση (και θεώρηση για έγχαρτες αποδείξεις) από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της ΥΠΑ ή την πλατφόρμα χρέωσης, αφού συμπληρώσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία αυτής. Στη συνέχεια διανέμουν τα αντίτυπα ως εξής:

α.α. Το πρώτο δίδεται στον υπόχρεο με την εξόφληση.

α.β. Το δεύτερο παραμένει στο αρχείο του Ε.Υ.

α.γ. Το τρίτο διαβιβάζεται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α.

α.δ. Το τέταρτο δίδεται στον Παραχωρησιούχο.

3. Οι Ε.Υ. σε μηνιαία βάση αποστέλλουν στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. και στον Παραχωρησιούχο, αντίτυπο των αποδείξεων επιτόπιας είσπραξης και της αναλυτικής κατάστασης επιτόπιων εισπράξεων και ενημερώνουν για τα έσοδα εκ των Τ.Ε.Α.Α., αρμοδίως.

Άρθρο 5

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1. Κάθε ανεπαρκής πληρωμή (μη απόδοση εισπραχθέντων τελών ή μη χρέωση επιβάτη) που έγινε από την αεροπορική εταιρεία (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) πρέπει να αναφέρεται από τις αεροπορικές εταιρείες στον Παραχωρησιουχο, στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, στην Α.Π.Α. και στην Υ.Π.Α. με συμπληρωματική Δήλωση και να καταβάλλεται το οφειλόμενο ποσό χωρίς άλλη καθυστέρηση μαζί με τον προβλεπόμενο πρόσθετο φόρο ή τέλος ή/και τόκο υπερημερίας.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει ηλεκτρονικά, ημερησίως, στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α., της Α.Π.Α. και στον Παραχωρησιουχο τα παραστατικά κίνησης του Λογαριασμού «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου» και, μηνιαίως, τη συνολική κίνηση του λογαριασμού.

3. Ο Παραχωρησιούχος και η Α.Π.Α. ενημερώνονται από την Υ.Π.Α. για κάθε περίπτωση οφειλής, από μηνιαία ή επιτόπια Τ.Ε.Α.Α., με κοινοποίηση της σχετικής αλληλογραφίας από την Υ.Π.Α. προς τους οφειλέτες, με μέριμνα της αρμόδιας Λογιστικής Μονάδας Υ.Π.Α. (Λ.Ε.Κ.) ή του Αερολιμένα Ηρακλείου αντιστοίχως. Μηνιαία συγκεντρωτική Κατάσταση οφειλών, ή ημερήσια σε περίπτωση επιτόπιων εσόδων, αποστέλλεται από την αρμόδια μονάδα Υ.Π.Α. (Λ.Ε.Κ. και Αερολιμένας Ηρακλείου αντιστοίχως) στην Α.Π.Α. και στον Παραχωρησιουχο, συνοδευόμενη από και κάθε άλλο στοιχείο, για τη διενέργεια ελέγχου οφειλών και ενέργειες του Παραχωρησιουχου προς ενημέρωση των οφειλετών με τη λήψη των ανωτέρω καταστάσεων.

4. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Παραχωρησιουχου, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α., σχετικά με θέματα ανάκτησης των ποσών, χρεώσεων, συμψηφισμών καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και χρέωσης Τ.Ε.Α.Α..

5. Η ΥΠΑ, για κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης κατάθεσης Τ.Ε.Α.Α. επιβάλλει πρόσθετο φόρο ή τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (Α' 179), του ν. 3296/2004 (Α' 253) και ν. 3220/2004 (Α' 15), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή σε περιπτώσεις μη καταβολής ή ανεπαρκούς καταβολής των Τ.Ε.Α.Α. επιβάλλει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του ν. 4389/2016 (Α' 94), τόκο υπερημερίας επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 6

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

Σε κάθε περίπτωση διαπιστωθείσας μη καταβολής ή ανεπαρκούς καταβολής Τ.Ε.Α.Α., ή/και αντίστοιχων πρόσθετων φόρων ή τελών ή/και τόκων υπερημερίας, ο Παραχωρησιούχος θα διαβουλεύεται με την Α.Π.Α. και την Υ.Π.Α., η οποία έχει την αρμοδιότητα, μετά από σχετική προειδοποίηση, να προβεί στην λήψη μέτρων, όπως:

Α/ Αλλαγή του τρόπου καταβολής του Τ.Ε.Α.Α. από την αεροπορική εταιρεία, από μηνιαία σε επιτόπια βάση.

Β/ Έκδοση απόφασης κατάπτωσης κατατεθειμένων στην Υ.Π.Α. Εγγυητικών Επιστολών. Οι εγγυητικές επιστολές θα καταπίπτουν μετά την πάροδο προθεσμίας που θα συμφωνείται κατά περίπτωση από την ΥΠΑ και τον Παραχωρησιούχο.

Γ/ Αποστολή χρηματικού καταλόγου ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας ή λοιπών υπόχρεων που μεταφέρουν αεροπορικώς επιβάτες, στην αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση της οφειλής (κύρια οφειλή, πρόσθετοι φόροι ή τέλη ή/και τόκοι υπερημερίας για κάθε μήνα καθυστέρησης). Οι Δ.Ο.Υ. αποδίδουν αμελλητί τα εισπραττόμενα ποσά σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR8501000230000002341212800 και τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος - Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο και ενημερώνουν αναλυτικά την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. (Λ.Ε.Κ.), την Α.Π.Α. και τον Παραχωρησιούχο για λογιστική παρακολούθηση.

Σε περίπτωση που εξοφλήθηκαν στην Τράπεζα Ελλάδος βεβαιωμένες οφειλές, ή διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται πλέον οφειλή, η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. συντάσσει κατά τα προβλεπόμενα, απόφαση διαγραφής οφειλών, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με κοινοποίηση στην εταιρεία, την Α.Π.Α. και τον Παραχωρησιούχο.

Δ/ Επιβολή προστίμου, απαγόρευση απογείωσης και λοιπές προβλεπόμενες σε αερολιμενικές διατάξεις κυρώσεις, όπως λόγω παραβάσεως σχετικής Αερολιμενικής Διάταξης, εφ' όσον η αεροπορική εταιρεία, η οποία υποχρεούται σε επιτόπια καταβολή, δεν εξοφλήσει την οφειλή της πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους.

Ε/ Κράτηση αεροσκάφους, βάσει του άρθρου 189 του ν. 1815/1988 (Α΄ 250) «Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο Πέμπτο του ν. 2338/95 (Α΄ 204).

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

1. Τα ποσά των εισπραχθέντων Τ.Ε.Α.Α. στον ειδικό λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR8501000230000002341212800 και τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος μεταφέρονται αυτόματα με ενέργειες της Τράπεζας Ελλάδος, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την πίστωση τους, ως ακολούθως:

α) Ποσοστά Παραχωρησιούχου:

Κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών και κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης της ΒΠΕΤ1 και της έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας Αεροδρομίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.7.1 (α) της Σύμβασης Παραχώρησης, ποσοστό εξήντα τέσσερα κόμμα ενενήντα οκτώ επί τοις εκατό (64,98%), επί του εισπραχθέντος ποσού Τ.Ε.Α.Α. μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Παραχωρησιούχου, τον οποίο ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται προηγουμένως να έχει κοινοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα Ελλάδος, στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

β) Υπολειπόμενο ποσά:

Για καταθέσεις από την In Δεκεμβρίου 2020, το υπολειπόμενο ημερήσιο ποσό τηρείται εντός του λογαριασμού και διατίθεται, μετά το άνοιγμα του αντίστοιχου λογαριασμού της Α.Π.Α. σε πίστωση του εν λόγω λογαριασμού την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, για την κάλυψη αποζημιώσεων προσωπικού, λειτουργίας και επενδύσεων, καθώς και για την κάλυψη υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α΄113), περίπτωση (δ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4757/2020 (Α΄ 240). Η Α.Π.Α. γνωρίζει στην Τράπεζα Ελλάδος τον οικείο τραπεζικό λογαριασμό.

Για καταθέσεις έως και την 30η Νοεμβρίου 2020, τα υπολειπόμενα ποσά μεταφέρονται, με ενέργειες της Τράπεζας Ελλάδος, στον Ειδικό Λογαριασμό Τ.Α.Ε.Α. Ηρακλείου, GR8601000230000000002342962 που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος.

2. Σε περίπτωση που η συνολική επιβατική κίνηση (αναχωρούντες και αφικνούμενοι) του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" σε κάθε διαδοχικό δωδεκάμηνο διάστημα από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, υπερβεί τους έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (6.400.000) επιβάτες (το «Ανώτατο Όριο Επιβατών»), ο Παραχωρησιούχος δεν θα δικαιούται απόληψης του ως άνω ποσοστού των εισπραττόμενων ποσών Τ.Ε.Α.Α. από αναχωρούντες επιβάτες πέραν του Ανώτατου Ορίου Επιβατών, το σύνολο των οποίων ποσών θα διατίθεται στην Α.Π.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/ 1992 (Α΄113), περίπτωση (δ), όπως ισχύει.

Μετά το πέρας του δωδεκάμηνου διαστήματος εντός του οποίου επιτεύχθηκε το Ανώτατο Όριο Επιβατών, επανεκκινεί η μεταφορά του αναλογούντος Τ.Ε.Α.Α. στον τραπεζικό λογαριασμό του Παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στοιχείο 1. α. του παρόντος άρθρου. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, η αρμόδια μονάδα της Υ.Π.Α. στον Αερολιμένα Ηρακλείου ενημερώνει, παρέχοντας τη σχετική τεκμηρίωση, σε δεκαπενθήμερη βάση, την αρμόδια μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ και τον Παραχωρησιούχο, για τη συνολική επιβατική κίνηση του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης", η οποία υπολογίζεται ως το σύνολο των αναχωρουντων και αφικνούμενων επιβατών, χωρίς εξαιρέσεις.

Εφόσον κριθεί ότι επίκειται η επίτευξη του ορίου και ειδικότερα τη χρονική στιγμή επίτευξης αυτού, ενημερώνονται αμελλητί από την αρμόδια μονάδα της Υ.Π.Α. στον Αερολιμένα Ηρακλείου, η αρμόδια μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υ.Π.Α., η Α.Π.Α. και ο Παραχωρησιούχος.

Με κοινή έγγραφη δήλωση τους, η Υ.Π.Α. και ο Παραχωρησιούχος ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την επίτευξη του Ανωτάτου Ορίου Επιβατών καθώς και για το πέρας κάθε διαδοχικού δωδεκάμηνου διαστήματος από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

Ποσά Τ.Ε.Α.Α. που τυχόν έχουν καταβληθεί στον Παραχωρησιούχο για πτήσεις που πραγματοποιούνται μετά την επίτευξη του ορίου και μέχρι την πάροδο του οικείου δωδεκαμήνου, όπως αυτά προσδιορίζονται κατόπιν σχετικής διαβούλευσης μεταξύ Υ.Π.Α. και Παραχωρησιούχου, επιστρέφονται, από τον Παραχωρησιούχο στην Υ.Π.Α. (για καταθέσεις που αφορούν στο διάστημα έως την 30η Νοεμβρίου 2020) ή στην Α.Π.Α. (για το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2020 και εφεξής), εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ενημέρωση του Αερολιμένα Ηρακλείου για την επίτευξη του ορίου.

3. Στο τέλος κάθε μήνα, η Υ.Π.Α. και ο Παραχωρησιούχος ελέγχουν συνολικά τη μεταφορά των ποσών και συμφωνούνται τυχόν απαραίτητες αντιλογιστικές εγγραφές.

4. Για τις περιπτώσεις είσπραξης ποσών των οποίων αποδεδειγμένα ο Παραχωρησιούχος δεν είναι δικαιούχος, κάθε ποσό, μετά τον προσδιορισμό του, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Υ.Π.Α. και Παραχωρησιούχου, θα πρέπει να επιστραφεί από τον Παραχωρησιούχο στον αναλογούντα Τραπεζικό Λογαριασμό της Α.Π.Α. ή Υ.Π.Α. (για καταθέσεις από την 1η Δεκεμβρίου 2020 ή για καταθέσεις έως την 30η Νοεμβρίου 2020 αντιστοίχως), σύμφωνα με σχετικό αίτημα της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας της Υ.Π.Α. το οποίο θα υποβάλλεται στον Παραχωρησιούχο. Η διαδικασία επιστροφής των εν λόγω ποσών από τον Παραχωρησιούχο θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από το αίτημα της Υ.Π.Α..

5. Εισπραχθέντα ποσά Τ.Ε.Α.Α. τα οποία έχουν πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR8501000230000002341212800 και τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης της Σύμβασης Παραχώρησης (6-2-2020) έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης και της υπό στοιχεία 2/87499/ΔΛΤΠ/6-12-2019 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου» στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β΄ 4754), μεταφέρονται, με εντολή μεταφοράς βεβαίας ημερομηνίας και προσδιορισθέντος ποσού, προς ενέργεια εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά ποσοστό εξήντα τέσσερα κόμμα ενενήντα οκτώ επί τοις εκατό (64,98%) στον τραπεζικό λογαριασμό του Παραχωρησιούχου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος του ΙΒΑΝ του λογαριασμού από τον Παραχωρησιούχο.

Τα υπόλοιπα ποσά μεταφέρονται με την ίδια εντολή:

α) Στο ειδικό λογαριασμό Υ.Π.Α. για καταθέσεις έως την 30η Νοεμβρίου 2020.

β) Στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Π.Α. για καταθέσεις από την 1η Δεκεμβρίου 2020. Περιπτώσεις τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Τ.Ε.Α.Α. ή απαραίτητων αντιλογιστικών εγγραφών κατά το ως άνω διάστημα διευθετούνται αντίστοιχα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9, παρ. Α. (ν) και άρθρο 7, παρ. Α., της παρούσας.

Άρθρο 8

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο κατασταλτικός έλεγχος της χρέωσης και είσπραξης εσόδων Τ.Ε.Α.Α. ασκείται από την Υ.Π.Α. και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 9

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΩΝ

Η αξιολόγηση υποβληθέντων αιτημάτων αεροπορικών εταιρειών σχετικά με επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνεται ως ακολούθως:

Α. Για τις αεροπορικές εταιρείες που καταβάλλουν Τ.Ε.Α.Α. σε μηνιαία βάση:

i. Οι εταιρείες αποστέλλουν αίτημα διευθέτησης διαφοράς ή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Αερολιμένα/Υ.Π.Α. με κοινοποίηση στον Παραχωρησιούχο μαζί με τα πρωτογενή παραστατικά (Δήλωση Κατάθεσης, Δηλωτικά φόρτωσης (Loaasheet) ή/ και Loaa Departure Message, απόδειξη καταβολής στην Τράπεζα Ελλάδος κλπ) που το τεκμηριώνουν, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αμφισβητούμενης πτήσης.

ii. Ο Ε.Υ. ελέγχει τα παραστατικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί απαραίτητο και εισηγείται αναλόγως στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. και στον Παραχωρησιούχο αποστέλλοντας σε καθέναν από αυτούς το αίτημα και τα πλήρη παραστατικά που το τεκμηριώνουν.

iii. Η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. αποφασίζει οριστικά, μετά από σύμφωνη γνώμη του Παραχωρησιούχου, επί της αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος της εταιρείας.

iν. Σε περίπτωση αποδοχής, ή μερικής αποδοχής του αιτήματος, η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. μπορεί να προβεί σε συμψηφισμό του εκάστοτε ποσού με λοιπές οφειλές Τ.Ε.Α.Α. ή με προγραμματισμένες πτήσεις επόμενης περιόδου, κατόπιν ενημέρωσης της εταιρείας, του Ε.Υ. και του Παραχωρησιούχου ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να αλλάξουν τα στοιχεία χρέωσης της εταιρείας. ν. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει οφειλές ή προγραμματισμένες πτήσεις για την επόμενη περίοδο, η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α.:

1. αποστέλλει αίτημα προς τον Παραχωρησιούχο και την Α.Π.Α. (μετά την έναρξη λειτουργίας αυτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν.4757/2020) προκειμένου να προβούν στην επιστροφή των εκάστοτε εκ παραδρομής κατατεθέντων ποσών στον Ειδικό Λογαριασμό Τ.Α.Ε.Α. Ηρακλείου, GR8601000230000000002342962 που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος

2. κατόπιν ολοκλήρωσης της επιστροφής των εν λόγω ποσών από τον Παραχωρησιούχο (το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών), αποστέλλει έγγραφο προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου με εντολή του, να επιστραφεί το ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν με χρέωση του ειδικού λογαριασμού Τ.Α.Ε.Α. Ηρακλείου, GR8601000230000000002342962 που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος και πίστωση του λογαριασμού της αεροπορικής εταιρείας, αφαιρουμένων των τυχόν τραπεζικών εξόδων. Το έγγραφο κοινοποιείται στο δικαιούχο, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και Α.Π.Α., στον Αερολιμένα Ηρακλείου και στον Παραχωρησιούχο. ν.) Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έλαβε η Α.Π.Α. κατά το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και την έναρξη λειτουργίας της Αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν.4757/2020, επιστρέφονται στην Υ.Π.Α. κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της Υ.Π.Α. προς την Α.Π.Α., μετά την έκδοση της απόφασης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν.4757/2020.

Β. Για τις αεροπορικές εταιρείες που καταβάλλουν Τ.Ε.Α.Α. σε επιτόπια βάση:

Β1. i. Οι εταιρείες αποστέλλουν αίτημα διευθέτησης διαφοράς ή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, στον Ε.Υ. του Αερολιμένα με κοινοποίηση στον Παραχωρησιούχο, συνοδευόμενο με τα παραστατικά που το τεκμηριώνουν (Δήλωση Κατάθεσης, Δηλωτικά φόρτωσης (Loaasheet) ή/και Loaa Departure Message, απόδειξη είσπραξης), το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αμφισβητούμενης πτήσης.

ii. Ο Ε.Υ. ελέγχει τα παραστατικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί απαραίτητο και εισηγείται αναλόγως στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. και στον Παραχωρησιούχο αποστέλλοντας σε καθέναν από αυτούς το αίτημα και το σύνολο των παραστατικών.

iii. Η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. αποφασίζει οριστικά, μετά από σύμφωνη γνώμη του Παραχωρησιούχου, επί της αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αποδοχής, ή μερικής αποδοχής του αιτήματος ενημερώνεται ο Ε.Υ. και ο Παραχωρησιούχος προκειμένου ο Ε.Υ. να συμψηφίσει το ποσό με μελλοντική χρέωση. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει προγραμματισμένες πτήσεις για την επόμενη περίοδο, η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. ενημερώνει αρμοδίως επί της αποδοχής του αιτήματος ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται άνωθεν στο άρθρο 9, παρ. Α.(ν).

Β2. Ο Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" δύναται, εναλλακτικά, μέσω του Ε.Υ., για τις αεροπορικές εταιρείες ή λοιπούς υπόχρεους για τους οποίους τα οφειλόμενα Τ.Ε.Α.Α. πληρώνονται επιτόπια, να συμψηφίζει τα επιπλέον ποσά που έχουν κατατεθεί ανά πτήση από την αεροπορική εταιρεία ή μέσω του νομίμου αντιπροσώπου της ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, με μεταγενέστερες χρεώσεις της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρίας, μετά από αίτημα της ή του νόμιμου εκπροσώπου της ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της. Τα αιτήματα υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από την πτήση για την οποία έχουν καταβληθεί επιπλέον ποσά και συμψηφίζονται με πτήσεις που πραγματοποιούνται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Κατά τη μηνιαία ενημέρωση της αρμόδιας Κεντρικής Οικονομικής Διεύθυνσης Υ.Π.Α., της Α.Π.Α. και του Παραχωρησιούχου, ο Ε.Υ. αναφέρει αναλυτικά τους ανωτέρω συμψηφισμούς και τα δικαιολογητικά ανά πτήση και πληρωμή, βάσει των οποίων ικανοποιήθηκε το αίτημα της αεροπορικής εταιρείας κοινοποιώντας τους τα αντίγραφα αυτών. Η αρμόδια Κεντρική Οικονομική Διεύθυνση για τον έλεγχο των εσόδων της Υ.Π.Α., προβαίνει σε ελέγχους των συμψηφισμών και εισηγείται κάθε είδους διορθωτικές ενέργειες. Συμψηφισμοί που δεν έχουν κοινοποιηθεί ως ανωτέρω ή πραγματοποιούνται σε εκπροθέσμως υποβληθέντα αιτήματα, θεωρούνται άκυροι, τα εν λόγω ποσά θεωρούνται ως οφειλόμενα και απαιτητά και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην αεροπορική εταιρεία ή λοιπούς υπόχρεους για τη μεταφορά επιβατών, με μέριμνα και ευθύνη του Αερολιμένα.

Β3. Με τη σύμφωνη γνώμη του Ειδικού Υπολόγου Αερολιμένα σε αίτημα αεροπορικής εταιρείας ή φορέων επίγειας εξυπηρέτησης, χρηματικά ποσά, δύνανται να προκαταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου» και να γίνεται η αντιστοίχιση με επιτόπιες πτήσεις της εν λόγω αεροπορικής ή του φορέα επίγειας εξυπηρέτησης (μετά από σχετική Δήλωση αυτών) οι οποίες αποχρεώνονται λογιστικά με ενέργειες του ανωτέρω υπολόγου.

Άρθρο 10

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η αλλαγή των χρεώσεων της πλατφόρμας χρέωσης ή σχετικών εντύπων λόγω αποδοχής υποβληθέντος αιτήματος επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή λόγω υποβληθέντος αιτήματος εκ μέρους των αεροπορικών εταιρειών σε εξαιρετικές και ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα γίνεται ως ακολούθως: Ι. Οι αεροπορικές εταιρείες ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών θα αποστέλλουν αίτημα αλλαγής των χρεώσεων της πλατφόρμας στον Αερολιμένα Ηρακλείου με κοινοποίηση στον Παραχωρησιούχο μαζί με τα πρωτογενή παραστατικά (Δήλωση Κατάθεσης, Δηλωτικά φόρτωσης (Loadsheet) ή/και Load Message κ.λπ.) που το τεκμηριώνουν, το αργότερο εντός των επόμενων τριών (3) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αμφισβητούμενης πτήσης. Μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος τα στοιχεία χρεώσεων των εταιρειών θα οριστικοποιούνται.

II. Ο Ειδικός Υπόλογος του Αερολιμένα Ηρακλείου αφού ελέγξει τα παραστατικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη του την έγγραφη γνώμη του Παραχωρησιούχου, αποφασίζει επί της αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος της εταιρείας, ενημερώνοντας (α) σε περίπτωση αποδοχής, την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Υ.Π.Α. και τον Παραχωρησιούχο ή (β) σε περίπτωση απόρριψης, την αεροπορική εταιρεία με αναλυτικά διατυπωμένο κείμενο της μορφής: «κατά τον ........(αναφορά μήνα πτήσεων) εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε (αναλόγως) η μεταβολή της χρέωσης της αεροπορικής εταιρείας .........λόγω........».

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται, σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας, οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων μονάδων ΥΠΑ, οι προθεσμίες ενεργειών, και, σε συμφωνία με τον Παραχωρησιούχο, οι ελάχιστες προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά του περιεχομένου των εγγυητικών επιστολών, οι προθεσμίες κατάπτωσης τους και η διαδικασία είσπραξής τους.

2. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Διοικητή ΥΠΑ, και αποκλειστικά ως προς τις αρμοδιότητες των μονάδων Υ.Π.Α. και τις εγγυητικές επιστολές εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές προβλέψεις των αναφερόμενων στα σημεία 17 και 18 του σκεπτικού αποφάσεων, αντίστοιχα.

3. Έως την έκδοση των αποφάσεων για την ανάθεση του ελέγχου από την Α.Π.Α. σε φορείς ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4757/2020, ο έλεγχος των χρεώσεων, πληρωμών και εισπράξεων Τ.Ε.Α.Α., η επιβολή πρόσθετων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και η επιβολή μέτρων, διενεργούνται από την Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες και με ευθύνη της Υ.Π.Α.. Η Υ.Π.Α. ενημερώνει αμελλητί και σε κάθε στάδιο την Α.Π.Α. για θέματα χρεώσεων, πληρωμών, οφειλών και εκκρεμοτήτων.

Άρθρο 12

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις αγγελίες του Εγχειριδίου Αεροναυτιλιακών Πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ GREECE). Ελληνικό, 23 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!