Φορολογική αρθρογραφία

Χορήγηση Α.Φ.Μ.

Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;

Ο Α.Φ.Μ. είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε συναλλασσόμενο με το Υπουργείο Οικονομικών και με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τον «ταυτοποιεί» μοναδικό με Βάση τα ατομικά του στοιχεία. Ο Α.Φ.Μ. χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;

Υποχρέωση να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που:

 • Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.
 • Είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο (όπως Ε.ΙΧ, μοτοσυκλέτα >50 cc. σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κλπ. καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών).
 • Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τις ΔΟΥ.
 • Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ).
 • Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ).
 • Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντί αυτών (κηδεμόνας οχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ).

Δικαίωμα να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην Ελλάδα.

Από που και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Αρμόδια ΔΟΥ για την Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε Μη Επιτηδευματία είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρί-
σκεται η κατοικία του.


Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί η συναλλαγή του, μπορεί να αποδοθεί AΦM στον ενδιαφερόμενο από άλλη ΔΟΥ και ταυτόχρονα να διευθετηθεί υπηρεσιακά η «ηλεκτρονική» (online) μεταγραφή του στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση Α.Φ.Μ. είναι η επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ' αυτά) προκειμένου για Ελληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.

Όταν ο ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, τότε απαραίτητη είναι η προσκόμιση του επικυρωμένου εξουσιοδοτικού εγγράφου.

Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος), τότε προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

 • Στην περίπτωση που στο διαβατήριο του αλλοδαπού ατόμου τα αναγραφόμενα στοιχεία δεν είναι με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να προσκομίζεται και η επίσημη μετάφραση του.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος/διαβατηρίου/πιστοποιητικό γέννησης, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Απόδοοης ΑΦΜ.

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

 • Το Έντυπο Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. - Μ1
 • Το Έντυπο Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου - Μ7

(Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί π σχέση του "Εξουσιοδοτούμενου" του «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο κλπ.)


Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ».
 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».

( Για την περίπτωση που δηλώθηκε σχέση "εξουσιοδοτημένου",  «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο κ.λπ.)

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

 • Η απόδοση του ΑΦΜ γίνεται μετά από ορισμένες σύντομες ενέργειες, προκειμένου να ελεγχθεί π πληρότητα των υποβαλλόμενων παραστατικών.
 • Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.
 • Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
»  iu cviuTiu tc.uiviiu.il wnuuutru. λίίί» - πι. • Τοΐνιυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΝΟΥ» - Μ7.
(Για την περίπτωση mm πρέπει να δηλωθεί π σχέση του βΐξουσιοδοτημένουν. τοϋ «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» ρα τον ανήλικο κλπ.) it ί η t ι λτ ι [  ιπαα nri ιτ*  «ΑΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ