Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2041/2021 Κοινοποίηση της αριθμ. 188/2020 γνωμοδότησης του ΝΣΚ αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη καταλογισμού και λήψης μέτρων είσπραξης σε βάρος ανηλίκου που έχει τελέσει λαθρεμπορία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Δ΄
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Δημοπούλου, Α. Μάστορα
Τηλέφωνο: (+30) 210 – 72.59.326,
(+30) 210 – 69.87.437
E-Mail: dstepoffences@aade.gr, dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 9ΚΟΤ46ΜΠ3Ζ-ΥΜΗ

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2041

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 188/2020 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄), αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη καταλογισμού και λήψης μέτρων είσπραξης σε βάρος ανηλίκου που έχει τελέσει λαθρεμπορία.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 188/2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄), που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Σε βάρος ανηλίκου που, κατά την κρίση της Τελωνειακής Αρχής, διέπραξε λαθρεμπορία, ενώ δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, μπορεί η Αρχή αυτή να επιβάλει με καταλογιστική πράξη τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις (τελωνειακή οφειλή). Δεν μπορεί να επιβάλει σε βάρος του πολλαπλά τέλη λαθρεμπορίας. Σε βάρος των ασκούντων τη γονική μέριμνα γονέων του, εάν δεν μετείχαν οι ίδιοι στην τέλεση της λαθρεμπορίας, δεν μπορεί να επιβάλει με καταλογιστική πράξη ούτε τους διαφυγόντες δασμούς, φόρους ή τις λοιπές επιβαρύνσεις [1] ούτε τα πολλαπλά τέλη λαθρεμπορίας.

2) Σε βάρος ανηλίκου που, κατά την κρίση της Τελωνειακής Αρχής, διέπραξε λαθρεμπορία, ενώ είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, μπορεί η Αρχή αυτή να επιβάλει με καταλογιστική πράξη τόσο τους διαφυγόντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, όσο και τα πολλαπλά τέλη. Σε βάρος των ασκούντων τη γονική μέριμνα γονέων του, εάν δεν μετείχαν οι ίδιοι στην τέλεση της λαθρεμπορίας, δεν μπορεί να επιβάλει με καταλογιστική πράξη ούτε τους διαφυγόντες δασμούς, φόρους και τις λοιπές επιβαρύνσεις [2] ούτε τα πολλαπλά τέλη λαθρεμπορίας.

3) Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για τα καταλογισθέντα χρηματικά ποσά μπορούν να ληφθούν μόνο σε βάρος της περιουσίας του ανήλικου παραβάτη, φερόμενου ως οφειλέτη στην καταλογιστική πράξη, εφόσον διαθέτει ατομική περιουσία, ακόμη και μετά από την ενηλικίωσή του, μέχρι τη συμπλήρωση της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για είσπραξη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Γνωμοδότηση 188/2020 ΝΣΚ

Υποσημειώσεις (2)
[1]

Επισημαίνεται ότι η γνωμοδότηση αναφέρει ως δυνητική επιλογή (σελ. 17: «... ελλείψει διάταξης που να προβλέπει άμεσο καταλογισμό σε βάρος τους, το Δημόσιο μπορείνα αναζητήσειμόνο με αγωγή αποζημίωσης ...») την αναζήτηση με αγωγή αποζημίωσης από τους εποπτεύοντες τον ανήλικο γονείς, των διαφυγόντων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, δυνάμει του άρθρου 923 ΑΚ. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι,για το ποσό των πολλαπλών τελών της λαθρεμπορίας, το Δημόσιο δεν μπορεί ούτε να επιβάλει καταλογιστική πράξη σε βάρος των εποπτευόντων τον ανήλικο παραβάτη γονέων του, εφόσον αυτοί δεν συμμετείχαν στην τέλεση της λαθρεμπορίας, ούτε να λάβει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος τους ούτε να αναζητήσει τα ποσά αυτά με αγωγή αποζημίωσης από αυτούς, δυνάμει του άρθρου 923 ΑΚ

[2]

Τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υποσημείωση ισχύουν και στην περίπτωση των γονέων ανηλίκου που διέπραξε λαθρεμπορία, ενώ είχε συμπληρώσει το 15οέτος της ηλικίας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!