Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 42/10017/2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 23), σχετικά με το ει

Κ.Υ.Α. 42/10017/2021

ΦΕΚ Β 134/19.01.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019 - 2023» (Β’ 3838).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

β) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

δ) Tων άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).

ε) Των υποπαρ. Β2-Β11 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α’ 107).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 1234 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 134/19.01.2021

2. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ.:

α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών 922/72/ ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του Συμβουλίου (L 347),

β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση του υπ’ αρ. 1308/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του υπ’ αρ. 555/2008 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής» (L 190),

γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του υπ’ αρ. 1308/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα» (L 190),

δ) (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (L 347),

ε) (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 193),

στ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του υπ’ αρ. 1308/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν (L 140),

ζ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1275 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του υπ’ αρ. 1308/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν (L 300).

3. Τον ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 117).

4. Τον ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 274).

5. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).

9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2019 - 2023, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία 1531/357386/21.12.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 70591 ΕΞ 2019/25.06.2019 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ», οικονομικών ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 1387/231285/17-09-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3838), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/ 17.09.2019 απόφασης (Β’ 3838)

Το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως ακολούθως:

Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων ενημέρωσης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση την υπ’ αρ. 921/218581/06.08.2020 πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται από τη λήξη της και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!