Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Φ.80320/1516/39/Δ.18/2021 Τροποποίηση της εγκυκλίου για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μπέκα, Β. Δρακόπουλος
Τηλέφωνο: 213 15 16 777 - 781
Ηλ. Ταχ.: kbeka@ypakp.gr ,
vdrakopoulos@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: 9ΩΠΦ46ΜΤΛΚ-Ο7Ρ

Αθήνα, 19-01-2021

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80320/1516/39/Δ.18.

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : 2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019.
Απόδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολίτες του Η.Β. δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Σχετ.: 1) Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)

2) Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80320/22183/Δ.18.794/17-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΕ46ΜΤΛΚ-ΙΞΘ)

Σας γνωρίζουμε ότι με την Απόφαση υπ’ αρ. 4000/1/113-α΄/19-10-2020 (Β’ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4652/2020 (Α’ 9) «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται τα θέματα χορήγησης των αδειών διαμονής στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ.Α.) του Η.Β.

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και προέβλεπε μεταβατική περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία συνεχιζόταν να εφαρμόζεται το δίκαιο της Ε.Ε. Ειδικότερα, το Μέρος ΙΙ της Σ.Α. αναφέρεται στα δικαιώματα των πολιτών.

Με το αρ. 1, παρ. 1. της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζεται ότι στους δικαιούχους της Σ.Α. χορηγείται, μετά από αίτησή τους, άδεια διαμονής. Με το αρ. 1, παρ. 5. της ΚΥΑ ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση των ως άνω αδειών διαμονής των πολιτών του Η.Β ορίζεται η 01.01.2021 και καταληκτική ημερομηνία η 30.06.2021.

Με το αρ. 4 της ΚΥΑ ορίζεται ότι στους αιτούντες άδεια διαμονής χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών, έως την έκδοση της άδειας διαμονής. Η ως άνω βεβαίωση πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Με το αρ. 8 της ΚΥΑ προβλέπεται χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αναστολής ή προσωρινής διαταγής αναστολής των διοικητικών πράξεων που αφορούν στην απόρριψη αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, μέχρι να εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου επί της προσωρινής αναστολής.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής ορίζεται σε δέκα (10) έτη, εφόσον οι ωφελούμενοι από τη Συμφωνία Αποχώρησης πολίτες του Η.Β. έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και σε πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής.

Στο έντυπο της άδειας διαμονής τίθεται ως τίτλος η ένδειξη «Άδεια διαμονής» με ελληνικούς χαρακτήρες και ο τίτλος επαναλαμβάνεται στην αγγλική γλώσσα ως “Residence Permit”.

Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ιθαγένεια, ο αριθμός της άδειας διαμονής, η εκδούσα αρχή, ο τόπος έκδοσης, καθώς και οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της ισχύος της.

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται μόνο με λατινικούς χαρακτήρες εκτός του φύλου, της εκδούσας αρχής, του τόπου έκδοσης και του τόπου γέννησης, εφόσον αυτός ανήκει στην Ελληνική Επικράτεια, τα οποία αναγράφονται και με ελληνικούς χαρακτήρες.

Στο πεδίο «Τύπος άδειας» αναγράφεται ο όρος «Άρθρο 50 ΣΕΕ/Article 50TEU». Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» αναγράφεται ο όρος «Άρθρο 18(4) της ΣΑ/Article 18(4) of WA», ενώ στις άδειες διαμονής με διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη, αναγράφεται επιπρόσθετα ο όρος «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence».

Στις άδειες διαμονής που χορηγούνται σε μέλη οικογένειας, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» πέραν των ανωτέρω αναγράφεται και ο όρος «Μέλος Οικογένειας»/Family Member». Στις ανωτέρω άδειες διαμονής αναγράφεται η πλήρης («Full market access») πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Στην άδεια διαμονής περιλαμβάνεται εκτυπωμένη η φωτογραφία του κατόχου και η υπογραφή του.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, με το αρ. 1, παρ. 2 του ν.4652/2020 προβλέπεται ότι στους πολίτες του Η.Β. και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την 01.01.2021 (μη δικαιούχοι της Σ.Α.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄80) και άρα αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτων χωρών.

Κατόπιν των ανωτέρω η εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. Φ80320/22183/Δ18.794/17-6-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΛΕ46ΜΤΛΚ-ΙΞΘ) τροποποιείται ως προς τα Μέρη Α και Γ του Παραρτήματος ως εξής:

Μέρος Α

5. Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος

Απαραίτητη προϋπόθεση:

 • Άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη)

βλ. περ. 30 του συνημμένου πίνακα)

Μέρος Γ

20. Συνταξιούχοι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής

Απαραίτητη προϋπόθεση:

 • Άδεια διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610)
 • Κοινοτικό έντυπο S1

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη

βλ. περ. 31 του συνημμένου πίνακα)

21. Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος

Απαραίτητη προϋπόθεση:

 • Άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος με την ένδειξη «Άρθρο 18(4) της ΣΑ/Article 18(4) of WA» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη
 • Οι μισθωτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη.
 • Οι μη-μισθωτοί πρέπει να προσκομίσουν καταστατικό της εταιρείας ή έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και στοιχείο προσδιορισμού της έδρας επιχείρησης ή της επαγγελματικής δραστηριότητας

βλ. περ. 32 του συνημμένου πίνακα)

Ομοίως, στο συνημμένο πίνακα της εγκυκλίου προστίθενται οι περιπτώσεις 30 έως 32:

Α/Α   Α.Μ.Κ.Α Δικαιολογητικά/Τίτλοι Στοιχεία απογραφής Φορέας Απόδοσης Νομοθεσία
30 Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος ΝΑΙ

1. Άδεια διαμονής δεκαετούς
ισχύος με την ένδειξη
«Μόνιμη Διαμονή/Permanent
Residence» ή Βεβαίωση
Κατάθεσης Δικαιολογητικών
ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης
Διαμονής

2. Δελτίο Ταυτότητας ή
Διαβατήριο

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης επίσημα
μεταφρασμένο ή ληξιαρχική
πράξη γέννησης με εμφανές
πατρώνυμο και μητρώνυμο
επίσημα μεταφρασμένη

1) Επώνυμο κατά τη γέννηση

2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο

3) Όνομα

4) Όνομα πατέρα

5) Όνομα μητέρας

6) Φύλο

7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)

8) Χώρα γέννησης

9) Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα)

10) Υπηκοότητα

11) Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου (αριθμός, έτος έκδοσης)

12) Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα (Οδός−Αριθμός, Τ.Κ, Πόλη−Δήμος, Νομός)

13) Τηλέφωνο επικοινωνίας

14) Α.Φ.Μ.

e-Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Π. 1. ν. 4652/2020 (Α΄9), άρθρο 10 2. Κ.Υ.Α. αριθμ. 400/1/113- α΄/14.10.2020 (Β΄4610)
31 Συνταξιούχοι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής ΝΑΙ

1. Άδεια διαμονής
(οποιαδήποτε ισχύος) ή
Βεβαίωση Κατάθεσης
Δικαιολογητικών ή Ειδική
Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής

2. Κοινοτικό Έντυπο S1

3. Δελτίο Ταυτότητας ή
Διαβατήριο σε ισχύ

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη

1) Επώνυμο κατά τη γέννηση

2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο

3) Όνομα

4) Όνομα πατέρα

5) Όνομα μητέρας

6) Φύλο

7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)

8) Χώρα γέννησης

9) Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα)

10) Υπηκοότητα

11) Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου (αριθμός, έτος έκδοσης)

12) Στοιχεία επικοινωνίας στην
Ελλάδα (Οδός−Αριθμός, Τ.Κ,
Πόλη−Δήμος, Νομός)

13) Τηλέφωνο επικοινωνίας

14) Φορέας Κύριας Ασφάλισης

15) Φορέας Υγείας

16) Α.Μ.Κ.Α άμεσα ασφαλισμένου και συγγενική σχέση (για απογραφή έμμεσα ασφαλισμένου).

17) Α.Φ.Μ.

e-Ε.Φ.Κ.Α 1. ν. 4652/2020 (Α΄9), άρθρο 10 2. Κ.Υ.Α. αριθμ. 400/1/113- α΄/14.10.2020 (Β΄4610)
32 Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος ΝΑΙ

1. Άδεια διαμονής πενταετούς
ισχύος με την ένδειξη «Άρθρο
18(4) της ΣΑ/Article 18(4) of
WA» ή Βεβαίωση Κατάθεσης
Δικαιολογητικών ή Ειδική
Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής

2. Δελτίο Ταυτότητας ή
Διαβατήριο σε ισχύ

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης επίσημα
μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική
πράξη γέννησης με εμφανές
πατρώνυμο και μητρώνυμο
επίσημα μεταφρασμένη)

3. α) Μισθωτοί:

- Βεβαίωση πρόσληψης από
εργοδότη

β) Μη-Μισθωτοί:

- Καταστατικό της
εταιρείας ή έναρξη
εργασιών στη Δ.Ο.Υ.

- Στοιχείο προσδιορισμού της
έδρας της επιχείρησης ή της
επαγγελματικής δραστηριότητας

1) Επώνυμο κατά τη γέννηση

2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο

3) Όνομα

4) Όνομα πατέρα

5) Όνομα μητέρας

6) Φύλο

7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)

8) Χώρα γέννησης

9) Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα)

10) Υπηκοότητα

11) Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου (αριθμός, έτος έκδοσης)

12) Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα (Οδός−Αριθμός, Τ.Κ, Πόλη−Δήμος, Νομός)

13) Τηλέφωνο επικοινωνίας

14) Φορέας Κύριας Ασφάλισης

15) Φορέας Υγείας

16) Α.Μ.Κ.Α άμεσα ασφαλισμένου και συγγενική σχέση (για απογραφή έμμεσα ασφαλισμένου)

17) Α.Φ.Μ.

e-Ε.Φ.Κ.Α 1. ν. 4652/2020 (Α΄9), άρθρο 10 2. Κ.Υ.Α. αριθμ. 400/1/113- α΄/14.10.2020 (Β΄4610)

Στο Παράρτημα της παρούσας παρατίθενται το σύνολο των κατηγοριών, καθώς και ο επικαιροποιημένος συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις περιπτώσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!