Φορολογία εισοδήματος

Ε. 2007/2021 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα μερίσματα που διανέμει η Τράπεζα της Ελλάδος στους μετόχους της, συνεπεία της Ε. 2107/2019 εγκυκλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄
ΤΜΗΜΑ Α΄|
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375312
Fax:210-3375001
E-Mail:d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 933Τ46ΜΠ3Ζ-1ΘΒ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ: Ε.2007

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα μερίσματα που διανέμει η Τράπεζα της Ελλάδος στους μετόχους της, συνεπεία της Ε. 2107/2019 εγκυκλίου.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170, ΚΦΔ) ορίζεται ότι αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου αυτού, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3. Σύμφωνα με την αριθ.116/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄), που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (Α΄ 167, ΚΦΕ), όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΚΦΕ ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η σχετική γνωμοδότηση αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, με την Ε.2107/2019 εγκύκλιό μας διευκρινίσθηκε ότι τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπόψη γνωμοδότησης, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα της Ελλάδος, και τα οποία έχοντας ακολουθήσει οδηγίες της Διοίκησης (σχετ. η αριθμ. ΠΟΛ. 1059/2015 εγκύκλιός μας) είχαν εφαρμόσει την παρ.1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ στη διανομή των κερδών τους, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, χωρίς την επιβολή κυρώσεων προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων με βάση τα αναφερόμενα στην αριθμ.116/2019 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

4. Περαιτέρω, με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1068111 ΕΞ 2020/16.6.2020 έγγραφο και με δεδομένο ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε την πρόθεση να αποδώσει ως μέρισμα το ποσό του φόρου εισοδήματος που θα της επιστρεφόταν σύμφωνα με τα ανωτέρω στους κατά τον χρόνο αποκοπής του μερίσματος έκαστης χρήσης δικαιούχους μετόχους της, διευκρινίστηκε ότι η Τράπεζα πρέπει να προβεί σε διενέργεια παρακράτησης φόρου μερισμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως αυτές ίσχυαν το αντίστοιχο έτος λήψης της απόφασης για την έγκριση του διανεμόμενου μερίσματος, καθόσον χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του διανεμόμενου μερίσματος θεωρείται ο χρόνος λήψης της σχετικής απόφασης της εκάστοτε γενικής συνέλευσης.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η καταβολή στους μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος ως μέρισμα του ποσού του φόρου εισοδήματος που η Τράπεζα δικαιούται να εισπράξει, ως επιστροφή, απορρέει από όσα αναφέρονται στην αριθ. 116/2019 γνωμοδότηση ΝΣΚ και όσα έχουν διευκρινιστεί με τα ως άνω έγγραφά μας, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες θα υποβληθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 29.01.2021 και αφορούν ήδη καταβληθέντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας μερίσματα, δεν θα επιβληθούν οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ΚΦΔ, για τον παρακρατούμενο φόρο επί των μερισμάτων που θα αποδοθεί, αλλά ούτε και το πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ, το οποίο δεν επιβάλλεται δυνάμει και των διατάξεων της παρ. 2 αυτού δεδομένου ότι οι αρχικές δηλώσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Για μερίσματα που ανάγονται στα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα και δεν έχουν καταβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας δεν θα επιβληθούν οι προαναφερόμενοι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα εφόσον οι σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος.

6. Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχουν λάβει ή θα λάβουν μέρισμα από την Τράπεζα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι το εν λόγω μέρισμα ανάγεται σε προηγούμενα έτη, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη που απόκτησαν το δικαίωμα είσπραξης των μερισμάτων, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να συμπεριλάβουν σε αυτές το εισπραχθέν μέρισμα και να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 48 ή της παρ. 3 του άρθρου 68 του ΚΦΕ, κατά περίπτωση.

Οι σχετικές δηλώσεις θα πρέπει, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και τόκοι, να υποβληθούν μέχρι τις 26.02.2021 χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα ήδη καταβληθέντα μερίσματα και για μελλοντικές καταβολές μερισμάτων εντός τριών μηνών από την καταβολή τους.

7. Για τα ήδη καταβληθέντα μερίσματα υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις και οι μέτοχοι – φυσικά πρόσωπα, μέχρι την ως άνω ημερομηνία (26.02.2021), χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ, οι οποίες ομοίως παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, ενώ για μελλοντικές καταβολές μερισμάτων οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα, χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδίδεται η βεβαίωση εισοδήματος από μερίσματα (σχετ. Α. 1070/2020 και Α. 1041/2019 αποφάσεις του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!