Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1146545 ΕΞ 2020 Ενσωμάτωση στο σύστημα Διαχείριση Δασμολογίου – Υποσύστημα TARIC του μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 καθώς και την υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες :Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο:210-6987495
Fax:210 -6987506
E-Mail:e.mparkampa@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1146545 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ενσωμάτωση στο σύστημα Διαχείριση Δασμολογίου – Υποσύστημα TARIC του μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 καθώς και την υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης» 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄/256/23.12.2020) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 73 καθώς και την υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στο άρθρο 75, σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο σύστημα Διαχείριση ΔασμολογίουΥποσύστημα TARIC. ως ακολούθως: 

Δημιουργήθηκαν πέντε (5) νέοι πρόσθετοι εθνικοί κωδικοί και συνδέθηκαν με τα προϊόντα των αντίστοιχων ΔΚ ως εξής: 1153 με περιγραφή «Εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών (είδος SARS-COV)» 1154 με περιγραφή «Άλλα εμβόλια που δεν σχετίζονται με το SARS κορονοϊό» 1155 με περιγραφή «In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19» 1156 με περιγραφή «In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 που περιέχουν αλκοόλη» 1157 με περιγραφή «Διαγνωστικά αντιδραστήρια ή παρασκευάσματα για άλλες χρήσεις, μη ιατρικές» 

Για τον κωδικό εμπορεύματος 3002 20 00 00, όταν αφορά εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών (είδος SARS-COV) θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1153 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και όταν αφορά άλλα εμβόλια που δεν σχετίζονται με το SARS κορονοϊό ο εθνικός πρόσθετος 1154 που αποδίδει 6% ΦΠΑ. 

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων 3005 90 10, 3005 90 31 και 3005 90 50 όταν αφορούν in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1155 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και όταν δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 13% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1991. 

Για τον κωδικό εμπορεύματος 3005 90 99 όταν αφορά in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1155 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και όταν δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 13% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1301. Επίσης για τον προαναφερόμενο κωδικό εμπορεύματος όταν αφορά in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 που περιέχουν αλκοόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1156 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και Φόρο κατανάλωσης οινοπνεύματος 24.500 EUR/LPA και όταν δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 13% και o Φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος 24.500 EUR/LPA και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1311. 

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων της ΔΚ 3821 όταν αφορούν in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1155 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και όταν δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990. 

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων της ΔΚ 3822 όταν αφορούν in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1155 που αποδίδει 0% ΦΠΑ, όταν τα προϊόντα αφορούν ‘αλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου, που δεν χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1128 που αποδίδει ΦΠΑ 6% και όταν τα προϊόντα αφορούν διαγνωστικά αντιδραστήρια ή παρασκευάσματα για άλλες χρήσεις, μη ιατρικές θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1157 που αποδίδει ΦΠΑ 24%. 

Για τον κωδικό εμπορεύματος 3926 90 97 όταν αφορά in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1155 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και όταν δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν και οι εθνικοί πρόσθετοι κωδικοί 1079, 1089, 1099, όταν τα παραπάνω προϊόντα αφορούν σε είδη για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και ο πρόσθετος 1134 όταν τα παραπάνω προϊόντα αφορούν μάσκες, ασπίδες προσώπου και γάντια προστασίας για την ιατρική που αποδίδουν ΦΠΑ 6%. 

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων της ΔΚ 7000 όταν αφορούν in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1155 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και όταν δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990. 

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων 8523 49 10, 8523 49 20, 8523 49 90, 8523 51 90, 8523 59 90, 8523 80 90 όταν αφορούν λογισμικό που χρησιμοποιείται για in vitro διάγνωση και την πρόληψη της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1155 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και όταν δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν και οι εθνικοί πρόσθετοι κωδικοί 1095 και 1137 όταν τα παραπάνω προϊόντα αφορούν σε είδη για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης που αποδίδουν ΦΠΑ 6%. 

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων 9018 1900, 9018 20 00, 9018 31 10, 9018 31 90, 9018 39 00, 9018 90 50 και 9018 90 84 όταν αφορούν in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1155 που αποδίδει 0% ΦΠΑ και όταν δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν και οι εθνικοί πρόσθετοι κωδικοί 1045, 1047, 1077,1081 και 1129 όταν τα παραπάνω προϊόντα αφορούν τις περιγραφές τους που αποδίδουν ΦΠΑ 13% 

Ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ των παραπάνω προϊόντων ισχύει από 23/12/2020 έως 31/12/2022. 

Για τα προϊόντα που αφορούν την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης και περιλαμβάνονται στις ΔΚ 3822,3926, 6602, 7326, 8443, 8471, 8472, 8517, 8519, 8523, 8528, 8531, 9017 και 9102, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι υφιστάμενοι εθνικοί πρόσθετοι κωδικοί (1079, 1095, 1097, 1101,1103, 1105, 1111, 1114, 1116, 1119, 1121, 1123, 1125, 1135 και 1137) οι οποίοι από 23/12/2020 αποδίδουν 6% ΦΠΑ. 

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!