Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1086/22-6-2009 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330-1954-ΔΜ-6.10.2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών-Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)-

ΠΟΛ. 1086/22-6-2009: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/ Β΄/ 16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ.154/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (N.2859/2000 Φ.Ε.Κ. 248/Α), όπως ισχύει.

3. Την 1070576/2627/ΔΜ/14.7.2005 (Φ.Ε.Κ.1062/Β) Α.Υ.Ο.Ο. "Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών".

4. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE - αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς".

5. Την 1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40 Β/16-1-2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149 Β/ 16.10.2008) A.Y.O.O. "Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)".

7. Την ανάγκη βελτίωσης της εν λόγω Ονοματολογίας με προσθήκες, μεταβολές Κ.Α.Δ. ή διορθώσεις της λεκτικής περιγραφής των δραστηριοτήτων.

8. Τη διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μεταβάλλονται ως προς τον Κωδικό, οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

από Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σε Κ.Α.Δ.
01.62.10.03 Υπηρεσίες εκκόλαψης πτηνών 01.47.23.01
08.93.10.01 Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού 10.84.30.01
  (αλατοτριβείο)  
22.29.91.05 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών  
  κολυμβητηρίων κλπ 43.99.90.08
33.12.15.01 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  
  ανελκυστήρων 43.29.19.02
33.12.15.02 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής  
  κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων  
  πεζοδρομίων 43.29.19.03
55.20.11.02 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων  
  διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με  
  παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 55.90.19.01
61.10.11.01 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του  
  κοινού 61.90.10.06
61.10.41.01 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο  
  διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται  
  τρόφιμα ή ποτά) 61.90.10.07
90.02.11.02 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας 90.01.10.12
90.02.11.03 Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος 90.01.10.13
90.02.11.04 Υπηρεσίες χορωδίας 90.01.10.14
90.02.19.01 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών 90.04.10.09
90.02.19.02 Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών 90.04.10.10
90.02.19.03 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών  
  εκδηλώσεων 90.04.10.11
90.03.11.06 Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου 90.02.11.05
90.03.11.09 Υπηρεσίες σκηνοθέτη 90.02.11.06
90.04.10.01 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος  
  (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού  
  κλπ. 90.02.19.04
90.04.10.02 Υπηρεσίες ηχοληψίας 90.02.19.05
90.04.10.03 Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού  
  ενδυματολόγου 90.02.19.06
90.04.10.04 Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή 90.02.19.07
90.04.10.05 Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου - σκηνής 90.02.19.08
90.04.10.07 Υπηρεσίες σκηνογράφου 90.02.19.092. Διαγράφονται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.
70.22.12.16 Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού Συμπεριλαμβάνεται
  συμβούλου στον Κ.Α.Δ. 66.19.91
90.04.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από Συμπεριλαμβάνεται στον
  στούντιο ηχογραφήσεων Κ.Α.Δ. 59.20.11


3. Διορθώνεται το λεκτικό της περιγραφής, στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
33.12.15.03 Υπηρεσίες συντήρησης σε ανυψωτικά Υπηρεσίες επισκευής και
  μηχανήματα προϊόντων συντήρησης σε ανυψωτικά
    μηχανήματα προϊόντων
    (βαρούλκα, πολύσπαστα,
    γρύλοι,κ.λπ.)
43.29.19.03 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Υπηρεσίες επισκευής και
  κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων συντήρησηςκυλιόμενων κλιμάκων
  πεζοδρομίων και κυλιόμενων πεζοδρομίων
     
46.42.11.46 Χονδρικό εμπόριο κρανών για Χονδρικό εμπόριο κρανών
  μοτοσικλέτες, για ποδήλατα για ποδήλατα
47.51.51.57 Λιανικό εμπόριο ψιλικών και Λιανικό εμπόριο ψιλικών
  παρόμοιων ειδών κλωστοϋφαντουργικών
    προϊόντων και συναφών
    ειδών
47.91.41 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, Λιανικό εμπόριο
  με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, σιδηρικών, με
  με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου αλληλογραφία ή
    μέσω διαδικτύου
     
56.10.11.03 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από Υπηρεσίες παροχής
  εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, γευμάτων από
  με ζωντανή μουσική [που υπάγεται εστιατόριο, ταβέρνα,
  στην 1059176/625/ΠΟΛ. 1087/25-6-20 03ψαροταβέρνα,
  (ΦΕΚ Β΄ 932) απόφαση Υπουργού ψησταριά, με
  Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ζωντανή μουσική από
  ισχύει κάθε φορά], με παροχή ορχήστρα τριών τουλάχιστον
  σερβιρίσματος οργάνων [που υπάγεται
    στην 1059176/625/ ΠΟΛ.
    1087/25-6-2003 (ΦΕΚ Β΄
    932) απόφαση Υπουργού
    Οικονομίας και
    Οικονομικών, όπως ισχύει
    κάθε φορά], με παροχή
    σερβιρίσματος
56.10.11.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από Υπηρεσίες παροχής
  εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, γευμάτων από
  χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν εστιατόριο, ταβέρνα,
  υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ. ψαροταβέρνα, ψησταριά,
  1087/25-6-2003 (ΦΕΚ Β΄ 932)], χωρίς ζωντανή μουσική
  απόφαση Υπουργού Οικονομίας και ή με ορχήστρα λιγότερη
  Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά των τριών
  με παροχή σερβιρίσματος οργάνων [που δεν
    υπάγεται στην
    1059176/625/ΠΟΛ.
    1087/25-6-2003 (ΦΕΚ Β΄
    932) απόφαση Υπουργού
    Οικονομίας και
    Οικονομικών, όπως
    ισχύει κάθε φορά], με
    παροχή σερβιρίσματος
85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών Δραστηριότητες σχολών
    ερασιτεχνών οδηγών
85.53.1 Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών Υπηρεσίες σχολών οδηγών
  πιλότων αεροσκαφών και σχολών σχολών πιλότων
  ιστιοπλοΐας αεροσκαφών και
    ιστιοπλοΐας (ερασιτεχνικών)
85.53.11 Υπηρεσίες σχολών οδηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες σχολών
    ερασιτεχνών οδηγών
    αυτοκινήτων
85.53.12 Υπηρεσίες σχολών οδηγών (πιλότων) Υπηρεσίες σχολών
  αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας ερασιτεχνών οδηγών
    (πιλότων)
    αεροσκαφών και
    σχολών
    ερασιτεχνικής
    ιστιοπλοΐας
85.53.12.02 Υπηρεσίες σχολών πιλότων αεροσκαφών Υπηρεσίες σχολών
    ερασιτεχνών πιλότων
    αεροσκαφών
85.59.13.05 Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και Υπηρεσίες σχολών
  πληρώματος εμπορικού ναυτικού επαγγελματιών
    χειριστών και
    πληρώματος σκαφών4. Προσθέτονται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

ΝΕΟΣ Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
16.24.13.02 Κατασκευή κυψελών
32.13.10.01 Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα,
  μη πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά
33.12.15.04 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα
  προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ)
33.12.15.05 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης
  προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία,
  ταινιόδρομοι κλπ)
43.21.10.05 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς,
  αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα
43.21.10.06 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού
  τηλεπικοινωνιών και δικτύων
43.29.19.04 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων
  και κυλιόμενων πεζοδρομίων
43.29.19.05 Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης
  περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών
46.46.11.20 Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
47.30.81.03 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων,
  άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
47.30.81.04 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων
47.30.81.05 Λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για
  αυτοκίνητα
47.30.81.06 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό
  αυτοκινήτων
47.30.81.07 Λιανικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών
  παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών
47.73.74.13 Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
47.77.82.14 Λιανικό εμπόριο σκευών επιμεταλλωμένων με χρυσό ή άργυρο
50.20.19.01 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων
  με λέμβους
52.21.25.01 Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων
66.19.99.03 Υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για χρέη
71.12.19.12 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού
71.12.33.01 Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης
71.20.19.05 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων
85.42.12.01 Υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από Ανώτερες Σχολές
  Εμπορικού Ναυτικού
85.52.19.01 Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής
85.53.11.01 Υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών
  αυτοκινήτων
85.59.13.06 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων
85.59.13.07 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών
90.01.10.09 Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος
90.01.10.10 Υπηρεσίες θεατρικού θίασου
90.01.10.11 Υπηρεσίες θίασου τσίρκου
90.01.10.15 Υπηρεσίες μπαλέτου
90.01.10.16 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας
90.02.11.07 Υπηρεσίες θεατρώνη
90.02.11.08 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.02.19.10 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.04.10.12 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
96.01.19.05 Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΜΠΕΖΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!